Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon ni Amos Parte sa Alat nga may Luto nga mga Prutas

Amo ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko ang isa ka alat nga may luto nga mga prutas. Nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Amos, ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Isa ka alat nga may luto nga mga prutas.” Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, “Nag-abot na ang katapusan[a] sang akon katawhan nga taga-Israel. Indi ko na sila pagkaluoyan pa. Sa sina nga adlaw nga silutan sila, ang masadya nga pagkinanta sa templo[b] mangin paghinibi kay madamo nga mga patay ang magalinapta bisan diin. Kag dayon wala na gid sing may mabatian nga gahod.[c] Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Sala sang mga Manggaranon nga Taga-Israel

Pamatii ninyo ini, kamo nga nagapamigos sa mga imol kag nagatinguha sa paglaglag sa ila. Nagadali kamo nga matapos ang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan ukon ang Adlaw nga Inugpahuway agod makabaligya na kamo sang uyas kag makadaya sa inyo nga pagsukob, pagtakos, kag pagkilo. Nagadali kamo nga makabaligya sang uyas nga may miksla nga upa, kag makabakal sang imol nga tawo nga ginbaligya nga ulipon tungod nga indi siya makabayad sang iya utang, bisan ang iya utang ahaw isa ka paris nga sandalyas. Gani nagapanumpa ang Ginoo, ang Dios nga ginapabugal ninyo nga mga kaliwat ni Jacob, “Indi ko gid pagkalimtan ang tanan nga kalautan nga ginhimo ninyo. Tungod sini palinugon ko ang inyo duta kag magahinibi kamo. Mauyog ang inyo duta sing puwerte gid, nga daw pareho sang pag-awas kag paghubas sang Suba sang Nilo sa Egipto. Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, pasalupon ko ang adlaw sa kaudtuhon, gani magadulom bisan adlaw pa. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 10 Himuon ko nga paghinibi ang inyo nga pagkinasadya sa piesta, kag himuon ko nga pagpanalambiton ang inyo nga pagkinanta. Pabayuan ko kamo sang sako kag suguon nga magpakalbo sa pagpakita nga nagapangasubo kamo, pareho sang mga ginikanan nga nagahibi sa pagkapatay sang ila bugtong nga anak. Pero mas masakit pa gid ang katapusan sang sini nga mga silot.”

11 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Magaabot ang tion nga padal-an ko sang gutom ang inyo duta. Pero indi ini kagutom sa pagkaon ukon kauhaw sa tubig, kundi kagutom kag kauhaw sa pagpamati sang akon mensahi. 12 Magaduling-duling kamo sa kakapoy sa pagpangita sang tawo nga makasugid sa inyo sang akon mensahi, pero indi gid ninyo ini makita bisan diin kamo magkadto. 13 Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, bisan ang inyo matahom nga mga pamatan-on nga mga babayi kag ang inyo pamatan-on nga mga lalaki magakalalipong sa kauhaw. 14 Kamo nga nagapanumpa sa ngalan sang mga dios-dios sang Samaria, Dan, kag Beersheba, pagalaglagon kamo kag indi na gid kamo makabangon pa.”

Footnotes

  1. 8:2 katapusan: sa Hebreo, ang pulong nga “luto nga mga prutas” kag “katapusan” daw pareho kon ihambal.
  2. 8:3 templo: ukon, palasyo.
  3. 8:3 Kag… gahod: sa literal, Hipos!