Add parallel Print Page Options

Ang Silot sa Nasyon sang Moab

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Moab: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Moab, pagasilutan ko gid sila. Kay ginsunog nila ang mga tul-an sang hari sang Edom hasta nga nangin abo ini. Gani pagasunugon ko ang Moab pati ang mabakod nga mga parte sang Keriot.[a] Mapatay ang mga taga-Moab samtang nagasininggit kag nagapatunog sang mga budyong ang ila kaaway nga nagasalakay sa ila. Mapatay pati ang ila hari kag ang tanan niya nga mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Juda

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Juda: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Juda, pagasilutan ko gid sila. Kay ginsikway nila ang akon mga kasuguan kag wala nila pagtumana ang akon mga pagsulundan. Ginpatalang sila sang ila pag-alagad sa mga dios-dios nga gin-alagad man sang ila mga katigulangan. Gani pagasunugon ko ang Juda pati ang mabakod nga mga parte sang Jerusalem.”

Ang Silot sa Nasyon sang Israel

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Israel:[b] “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Israel, pagasilutan ko gid sila. Kay ginabaligya nila nga mga ulipon ang mga tawo nga wala sing sala, tungod lang sa ila utang. Ginahimo nila ini sa mga imol bisan ang ila utang ahaw isa ka paris nga sandalyas. Ginapigos nila ang mga imol kag wala nila sila ginahatagan sang hustisya. Nagakatabo dira sa ila nga ang amay kag ang iya anak nga lalaki nagapakighilawas sa isa lang ka babayi. Tungod sini ginapakahuy-an nila ang akon balaan nga ngalan. Nagatulog sila sa mga lugar nga ila ginasimbahan[c] nga nagasuksok sang bayo nga ginprenda sa ila sang mga imol.[d] Kag nagaininom sila sa akon templo sang bino nga bilang bayad sang mga imol sa ila nga utang. Pero ako, ang ginhimo ko para sa ila nga mga taga-Israel, ginpanglaglag ko ang mga Amornon, bisan pa ini nga mga tawo mataas nga daw kahoy nga sedro kag mabakod nga daw kahoy nga terebinto. Ginpanglaglag ko sila hasta nga wala sing may nabilin sa ila. 10 Ginpaguwa ko man ang mga katigulangan sang mga taga-Israel sa Egipto, kag sa sulod sang 40 ka tuig gintuytuyan ko sila sa kamingawan, agod makuha nila ang duta sang mga Amornon. 11 Ginpili ko pa gani ang iban sang ila mga kaliwat nga mangin mga propeta kag mga Nazareo. Indi bala nga matuod ini, mga taga-Israel? 12 Pero ano ang inyo ginhimo? Ginpainom ninyo sang bino ang mga Nazareo[e] kag ginmanduan ninyo ang mga propeta nga indi sila magsugid sang akon mensahi. 13 Gani pamati kamo! Pabug-atan ko kamo pareho sang karo nga puno sang patubas.[f] 14 Gani bisan pa ang madasig magdalagan sa inyo indi makapalagyo, ang makusog magaluya, kag ang mga soldado indi makaluwas sang ila kaugalingon. 15 Bisan ang mga manugpana sa inaway magaisol. Ang mga soldado nga madasig magdalagan indi makapalagyo, kag ang mga manugkabayo indi makaluwas sang ila kaugalingon. 16 Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, bisan pa ang pinakamaisog ninyo nga mga soldado magapalagyo nga hublas. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 2:2 Keriot: Lugar ini nga sakop sang Moab.
  2. 2:6 Israel: Sang natunga sa duha ka ginharian ang bug-os nga Israel (1 Har. 12), ang isa gintawag nga Israel kag ang isa Juda.
  3. 2:8 sa mga lugar nga ila ginasimbahan: sa literal, sa tupad sang kada halaran.
  4. 2:8 Suno sa Exo. 22:26, 27 kag Deu. 24:12, 13, ang bayo nga ginprenda sang imol dapat nga iuli sa iya pagkagab-i.
  5. 2:12 Ginpainom ninyo sang bino ang mga Nazareo agod nga indi nila matuman ang ila panaad sa Dios nga indi gid sila mag-inom sang bino.
  6. 2:13 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.