Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon ni Amos Parte sa Apan, Kalayo, kag Tunton

Amo ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko nga nagtipon ang Ginoo sang madamo gid nga mga apan sa tapos mahatag sa hari ang iya bahin[a] halin sa una nga ani kag sang manugsugod na ang ikaduha nga ani.[b] Dayon ginkaon sang mga apan ang tanan nga tanom, kag wala gid sing may nabilin. Kag dayon nagsiling ako, “Ginoong Dios, nagapangabay ako sa imo nga patawaron mo ang mga kaliwat ni Jacob. Paano sila mabuhi kon matabo ina nga silot? Maluya sila kag wala sing ikasarang.” Gani nagbaylo ang hunahuna sang Ginoo kag nagsiling siya, “Ang imo nakita indi na matabo.”

Amo pa ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko nga nagpreparar ang Ginoong Dios sa pagsilot sa iya katawhan paagi sa kalayo. Dayon ginpamala sang kalayo ang ginahalinan sang tubig sa idalom sang duta, kag ginsunog sini ang tanan nga ara sa duta sang Israel. Kag dayon nagsiling ako, “Ginoong Dios, nagapangabay ako sa imo nga indi ina paghimua. Paano mabuhi ang mga kaliwat ni Jacob kon matabo ina? Maluya sila kag wala sing ikasarang.” Gani nagbaylo ang hunahuna sang Ginoo kag nagsiling siya, “Ang imo nakita indi na man matabo.”

Amo pa gid ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko ang Ginoo nga nagatindog malapit sa pader kag may ginauyatan siya nga tunton[c] nga gin-gamit sa pagtakos sa pader kon bala tadlong ang pagkahimo sini. Nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Amos, ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Tunton.” Dayon nagsiling siya, “Suno sa akon nga pagtunton, indi tadlong ang kabuhi sang akon katawhan nga taga-Israel. Gani sa sini nga tion indi ko na sila pagkaluoyan pa. Gub-on ko ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar nga ginasimbahan sang mga taga-Israel nga kaliwat ni Isaac. Kag ipasalakay ko sa mga kaaway ang Israel, ang ginharian ni Haring Jeroboam.”

Si Amos kag si Amazia

10 Karon, si Amazia nga pari sang Betel nagpadala sang mensahi kay Haring Jeroboam sang Israel. Siling niya, “Nagaplano si Amos sing malain kontra sa imo diri mismo sa Israel. Indi na maagwantahan sang mga tawo ang iya mga ginapanghambal. 11 Kay amo ini ang iya ginasiling: ‘Mapatay si Jeroboam sa inaway, kag sigurado gid nga bihagon ang mga taga-Israel sa iban nga nasyon.’ ”

12 Dayon nagsiling si Amazia kay Amos, “Ikaw nga propeta, halin ka diri kag magbalik sa Juda. Didto himua ang imo palangabuhian bilang propeta. 13 Indi ka na magsugid sang mensahi sang Dios diri sa Betel, kay ari diri ang templo nga ginasimbahan sang hari, ang templo sang iya ginharian.” 14 Nagsabat si Amos kay Amazia, “Indi ako propeta sadto ukon sumulunod[d] sang isa ka propeta, kundi manugbantay ako sang karnero kag manug-atipan sang mga kahoy nga sikomoro. 15 Pero ginhambalan ako sang Ginoo nga bayaan ko ang akon trabaho bilang manugbantay sang karnero kag magsugid ako sang iya mensahi sa inyo nga mga taga-Israel nga iya katawhan. 16-17 Karon, ikaw nga nagasiling nga indi ako magsugid sang mensahi sang Dios sa mga taga-Israel nga kaliwat ni Isaac, pamatii ining ginasiling sang Ginoo kontra sa imo: ‘Ang imo asawa magabaligya sang iya lawas sa siyudad kag ang imo mga anak mapatay sa inaway. Ang imo nga kadutaan partidahon sang mga kaaway nga magaagaw sini, kag mapatay ka sa iban nga nasyon. Kag sigurado gid nga bihagon ang mga taga-Israel kag dal-on sa iban nga nasyon.’ ”

Footnotes

  1. 7:1 ang iya bahin: ang mga uyas ukon ang mga kumpay nga para sa iya mga kabayo.
  2. 7:1 manugsugod na ang ikaduha nga ani: ukon, nagatubo naman ang mga pananom.
  3. 7:7 tunton: higot nga may pamug-at sa punta, nga ginagamit sa paghibalo kon tadlong ukon indi.
  4. 7:14 sumulunod: sa literal, anak.