Add parallel Print Page Options

Ang Katapusan nga Ginhambal ni David

23 Si David nga anak ni Jesse ginpabantog sang Labing Mataas nga Dios. Ginpili siya sang Dios ni Jacob nga mangin hari. Kag manugkumposo siya sang matahom nga mga ambahanon sang Israel. Amo ini ang katapusan niya nga ginhambal:

“Naghambal ang Espiritu sang Ginoo paagi sa akon;
ang iya mga pulong ara sa akon baba.
Nagsiling sa akon ang Dios, ang palalipdan nga bato sang Israel,
‘Ang tawo nga nagadumala sing matarong kag may kahadlok sa Dios,
pareho siya sang kasanag sang adlaw nga nagabutlak kon aga nga wala sing gal-om,
nga nagapasilak sa mga hilamon nga naulanan!’
Amo gid sina ang akon pamilya[a] sa panulok sang Dios,
kay naghimo siya sa akon sang kasugtanan nga wala sing katapusan.
Ini nga kasugtanan maayo ang pagkaplastar kag indi na mabayluhan.
Gani sigurado ako nga luwason ako permi sang Dios
kag ihatag niya sa akon ang tanan ko nga ginahandom.
6-7 Pero ang malaot nga mga tawo pareho sa tunukon nga mga tanom nga ginahaboy.
Indi sila makuha nga kamuton lang kundi kinahanglan nga gamitan pa sang gamit nga salsalon ukon kahoy,
kag pagasunugon sila sa lugar nga gintumpukan sa ila.”

Ang Maisog nga mga Tinawo ni David(A)

Amo ini ang maisog nga mga tinawo ni David:

Si Josheb Bashebet nga taga-Takemon, nga amo ang nagapanguna sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang ka inaway, nakapatay siya sang 800 ka tawo paagi sa iya bangkaw.

Ang sunod sa iya amo si Eleazar nga anak ni Dodai nga kaliwat ni Ahoa, nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Isa siya sa mga kaupod ni David nga naghangkat sa mga Filistinhon nga nagtipon sa Pas Damim[b] sa pagpakig-away. Nagpalagyo ang mga Israelinhon, 10 pero siya iya nagpabilin kag ginpamatay niya ang mga Filistinhon hasta nga ginkapoy ang iya kamot kag naniskog ini nga daw indi na makabuya sa espada. Ginpadaog sila sang Ginoo sa sadto nga adlaw. Ang nagpalalagyo nga mga Israelinhon nagbalik didto kay Eleazar sa pagpanguha lang sang mga armas sang mga nagkalamatay.

11 Ang sunod pa gid amo si Shama nga anak ni Agee nga taga-Harar. Isa ka tion, nagtipon ang mga Filistinhon sa Lehi, kag ginsalakay nila ang mga Israelinhon sa may uma nga puno sang balatong. Nagpalalagyo ang mga Israelinhon, 12 pero si Shama iya nagpabilin sa tunga sang uma kag ginprotektaran niya ini. Ginpamatay niya ang mga Filistinhon kag ginpadaog sila sang Ginoo sadto nga adlaw.

13 Isa ka tion sang tig-alani, nagkadto kay David ang tatlo niya ka tinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo miyembro sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistinhon sa Kapatagan sang Refaim 14 kag naagaw nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa isa ka mabakod nga palanaguan, 15 gin-uhaw siya. Nagsiling siya, “Maayo kuntani kon may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem.” 16 Gani nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem kag gindala kay David. Pero indi mag-inom si David; sa baylo, gin-ula niya ini bilang halad sa Ginoo. 17 Nagsiling siya, “Ginoo, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini.” Gani indi gid mag-inom si David.

Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David.

18 Si Abishai nga utod ni Joab, nga anak ni Zeruya amo ang pangulo sang 30[c] ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistinhon paagi sa iya bangkaw. Gani nangin bantog siya pareho sadtong tatlo ka maisog nga mga tawo. 19 Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30,[d] siya ang nangin kumander nila, pero indi siya kaupod sadtong tatlo ka maisog.

20 May isa pa ka maisog nga tawo nga ang iya ngalan si Benaya. Taga-Kabzeel siya, kag ang iya amay amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat, lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man ka tion, ginlagas niya ang isa ka leon. Bisan nagasnow kag madanlog, nagpanaog siya sa buho kag ginpatay niya ang leon. 21 Sa isa pa gid ka tion, ginpatay niya ang isa ka Egiptohanon nga puwerte kadako. Ang armas sang Egiptohanon bangkaw, pero ang iya armas inuglampos lang. Gin-agaw niya ang bangkaw sa Egiptohanon kag amo ini ang ginpatay sa iya. 22 Amo ato ang mga ginhimo ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nangin bantog man siya pareho sa tatlo ka maisog nga mga tawo, 23 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga badigard.

24 Amo ini ang iban nga mga miyembro sang 30 ka maisog nga mga tawo:

si Asahel nga utod ni Joab;

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem;

25 si Shama kag si Elika nga mga taga-Harod;

26 si Helez nga taga-Palti;

si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa;

27 si Abiezer nga taga-Anatot;

si Mebunai[e] nga taga-Husha;

28 si Zalmon nga taga-Ahoa;

si Maharai nga taga-Netofa;

29 si Heleb[f] nga anak ni Baanah nga taga-Netofa;

si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sang Benjamin;

30 si Benaya nga taga-Piraton;

si Hidai[g] nga nagaestar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gaash;

31 si Abi Albon nga taga-Araba;

si Azmavet nga taga-Bahurim;

32 si Eliaba nga taga-Shaalbon;

ang mga anak ni Jashen;

33 si Jonatan nga anak ni Shama[h] nga taga-Harar;

si Ahiam nga anak ni Sharar nga taga-Harar;

34 si Elifelet nga anak ni Ahasbai nga taga-Maaca;

si Eliam nga anak ni Ahitofel nga taga-Gilo;

35 si Hezro nga taga-Carmel;

si Paarai nga taga-Arba;

36 si Igal nga anak ni Natan nga taga-Zoba;

ang anak ni Hagadi;[i]

37 si Zelek nga taga-Ammon;

si Naharai nga taga-Beerot, nga manugdala sang armas ni Joab nga anak ni Zeruya;

38 si Ira kag si Gareb nga mga taga-Jatir;[j]

39 kag si Uria nga Hithanon.

37 sila tanan.

Footnotes

  1. 23:5 pamilya: ukon, pagdumala.
  2. 23:9 sa Pas Damim: sa Hebreo, didto. Tan-awa sa 1 Cro. 11:13.
  3. 23:18 30: Amo ini sa Syriac kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, tatlo.
  4. 23:19 30: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, tatlo.
  5. 23:27 Mebunai: ukon, Sibecai.
  6. 23:29 Heleb: ukon, Heled.
  7. 23:30 Hidai: ukon, Hurai.
  8. 23:33 si Jonatan nga anak ni Shama: ukon, si Jonatan, si Shama.
  9. 23:36 anak ni Hagadi: ukon, Bani nga taga-Gad.
  10. 23:38 taga-Jatir: ukon, kaliwat ni Itra.