Add parallel Print Page Options

Ang Sabat ni Pablo sa mga Nagakontra sa Iya

10 1-2 May ara sa inyo nga nagasiling nga ako, si Pablo, talawan kon dira sa inyo, pero kon wala na gani dira, kag kon nagasulat lang, maisog. Pero nagapangabay ako sa inyo, nga may kalulo pareho kay Cristo, nga indi ninyo ako pagpiliton nga ipakita ko ang akon kaisog kon mag-abot na ako dira. Kay may mga tawo dira nga nagasiling nga ang amon pagkabuhi pareho man lang sang pagkabuhi sang mga tawo diri sa kalibutan. Kon amo man gihapon ina ang ila ginasiling hasta mag-abot ako dira, sigurado gid nga ipakita ko ang akon kaisog sa ila. Kami matuod mga tawo man lang, pero sa amon pagpakig-away sa mga nagakontra sa kamatuoran, wala kami nagasalig sa amon kaugalingon nga ikasarang, 4-5 kundi ang gahom sang Dios amo ang armas nga amon ginasaligan. Amo ina ang amon ginagamit sa pagdaog sa sala nga mga rason sang mga tawo nga bugalon kag indi magpati sa mga pagpanudlo sang Dios. Bisan ang ila sala nga mga rason nga pareho sang mabakod nga pader nga nagasablag sa ila sa pagbaton sang kamatuoran ginaguba namon. Ginahaylo namon ang ila mga hunahuna agod magmatinumanon sila sa mga sugo ni Cristo. Karon, kon makita namon nga nagatuman na gid kamo sang tanan, ang wala nagatuman silutan namon.

Hunahunaa bala ninyo sang maathag. Kon may ara nga nagapati nga siya iya ni Cristo, dapat hunahunaon niya nga kami iya man ni Cristo. Bisan daw sobra na ang akon pagpabugal parte sa awtoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo, wala ako nahuya, kay ini nga awtoridad wala ko ginagamit sa pagguba sang inyo pagtuo, kundi sa pagpalig-on sini. Indi ko gusto nga maghunahuna kamo nga ginapahog ko kamo sa akon mga sulat. 10 Kay ang iban dira sa inyo nagasiling nga maisog ako kon sa sulat, pero kon nagaatubang na gani maluya ako kag wala sing pulos ang akon mga ginahambal. 11 Dapat makahibalo ang mga nagahambal sina nga kon ano ang amon ginahambal sa sulat, amo man ina ang amon himuon kon ara na kami dira.

12 Indi kami mangahas nga magkomparar ukon magkabig sang amon kaugalingon nga pareho sa iban dira nga sobra ang ila pagpadayaw sang ila kaugalingon. Mga buang-buang gid sila, kay nagataksanay sila kag nagakomparahanay sang ila kaugalingon nga kaayo. 13 Pero kami iya wala nagapabugal sing sobra, kundi hasta gid lang sa obra nga ginhatag sang Dios sa amon, kag lakip diri ang amon obra sa inyo. 14 Kon wala kami nakaabot dira sa inyo, puwede nila masiling nga nagasulubra ang amon pagpabugal. Pero ang matuod, kami ang una nga nakaabot dira nga nagadala sang Maayong Balita parte kay Cristo. 15 Gani indi sobra ang amon pagpabugal kay wala kami nagaangkon sang pinangabudlayan sang iban kag ipabugal. Nagasalig man kami nga samtang nagadugang ang inyo pagtuo, mas madamo pa gid ang amon mahimo dira sa inyo suno sa ginapahimo sang Dios sa amon. 16 Pagkatapos dira, madala man namon dayon ang Maayong Balita sa iban nga mga lugar sa unhan ninyo. Kay indi namon gusto nga angkunon ang pinangabudlayan sang iban kag ipabugal. 17 Pareho bala sang ginasiling sang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga gusto magpabugal, dapat ipabugal lamang niya ang ginhimo sang Ginoo.”[a] 18 Kay ang Ginoo wala nagakalipay sa tawo nga nagadayaw sang iya kaugalingon, kundi sa tawo nga iya ginadayaw.

Footnotes

  1. 10:17 Jer. 9:24.