Add parallel Print Page Options

23 Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan, magkanta kamo sa Ginoo.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
24 Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
25 Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
26 kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
27 Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag kalipay ara sa iya puluy-an.

28 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
29 Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa iya presensya.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
30 Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
31 Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan.
Magsugid sila sa mga nasyon, “Nagahari ang Ginoo.”
32 Magkalipay man sing tudo ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
33 Ang mga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo.
Kay magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.

Read full chapter