Add parallel Print Page Options

Ang Espiritu sang Dios kag ang Espiritu sang Anti-Cristo

Mga hinigugma, indi kamo magdali-dali pati sa mga tawo nga nagasiling nga ang ila ginatudlo halin sa Espiritu Santo, kundi usisaon ninyo anay kon bala ang ila ginatudlo halin sa Dios ukon indi. Kay madamo na nga indi matuod nga mga propeta ang naglalapta sa bug-os nga kalibutan. Sa sini nga paagi mahibaluan ninyo nga ang espiritu nga ara sa ila iya gid sang Dios: kon nagakilala sila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo, ang Dios ang nagsugo sa ila. Pero ang wala nagakilala nga si Jesus nagpakatawo, ang nagsugo sa iya indi ang Dios kundi ang espiritu sang anti-Cristo. (Nabatian na ninyo nga magaabot ini kag ari na ini sa kalibutan.) Pero mga anak ko, kamo iya sang Dios, kag gindaog na ninyo ang indi matuod nga mga propeta; kay ang Espiritu Santo nga ara sa inyo mas gamhanan pa sang sa kay Satanas nga nagagahom sa mga tawo sang kalibutan. Ining indi matuod nga mga propeta iya sang kalibutan, gani ang mga butang nga iya sang kalibutan amo ang ila ginasugid, kag ang mga tawo sang kalibutan nagapamati sa ila. Pero kita mga anak sang Dios. Ang mga nagakilala sa Dios nagapamati sang aton ginatudlo, pero ang wala nagakilala sa Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sini nga paagi mahibaluan ta kon sin-o ang nagatudlo sang kamatuoran nga halin sa Espiritu sang Dios kag kon sin-o ang nagatudlo sang kabutigan nga halin sa iban nga espiritu.[a]

Ang Dios Gugma

Mga hinigugma, maghigugmaanay kita kay ang gugma halin sa Dios. Ang nagahigugma anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma wala nakakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa iya pagpadala sang iya bugtong nga Anak diri sa kalibutan, agod nga paagi sa iya makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. 10 Amo ini ang matuod nga paghigugma: indi nga kita ang naghigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang naghigugma sa aton, gani ginpadala niya ang iya Anak agod akuon niya ang aton mga sala para mapatawad kita.

11 Mga hinigugma, kon amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. 12 Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Pero kon nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma wala na sing kulang sa aton.

13 Nasiguro ta nga kita ara sa Dios kag ang Dios ari sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya Espiritu. 14 Nakita namon kag nagasugid kami nga ginpadala sang Amay ang iya Anak bilang Manluluwas sang kalibutan. 15 Ang bisan sin-o nga nagasiling nga si Jesus Anak sang Dios, ang Dios ara sa iya, kag siya ara sa Dios. 16 Nakahibalo na kita sang gugma sang Dios kag nagatuo nga kita ginahigugma niya.

Ang Dios gugma. Kag ang nagakabuhi nga may paghigugma, ara sa Dios, kag ang Dios ara sa iya. 17 Ini nga gugma ginakompleto sa aton hasta nga wala na sing kulang, agod indi na kita magkahadlok sa adlaw sang paghukom, kay ang aton kabuhi diri sa kalibutan pareho sang pagkabuhi ni Cristo. 18 Kon nagahigugma kita wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Ang tawo nagakahadlok tungod nga nagahulat siya nga silutan, kay kulang pa ang iya nga gugma.

19 Nagahigugma kita sa Dios[b] tungod kay siya amo ang una nga naghigugma sa aton. 20 Ang nagasiling nga siya nagahigugma sa Dios, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo butigon. Kay kon ang iya utod mismo nga iya makita indi niya mahigugma, paano siya makahigugma sa Dios nga indi niya makita? 21 Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Cristo: ang tawo nga nagahigugma sa Dios dapat man nga maghigugma sa iya utod.

Footnotes

  1. 4:6 mahibaluan ta… espiritu: sa literal, mahibaluan ta ang espiritu sang kamatuoran kag ang espiritu sang kabutigan.
  2. 4:19 sa Dios: ukon/kag sa isa kag isa.