Add parallel Print Page Options

11 Gani sunda ninyo ako, kay ginasunod ko man si Cristo.

Ang Pagtabon sang Ulo kon Nagasimba

Ginadayaw ko kamo, kay permi ninyo ako ginadumdom kag ginahuptan ninyo ang mga tradisyon nga ginpasa ko sa inyo. Karon gusto ko nga mahibaluan ninyo nga si Cristo amo ang ulo sang tagsa ka lalaki, kag ang lalaki amo ang ulo sang babayi,[a] kag ang Dios amo ang ulo ni Cristo. Gani sa inyo pagtilipon, kon ang lalaki magpangamuyo ukon magsugid sang mensahi sang Dios nga may tabon ang iya ulo, ginapakahuy-an niya ang iya ulo nga amo si Cristo. Kag kon ang babayi magpangamuyo ukon magsugid sang mensahi sang Dios nga wala sing tabon ang iya ulo, ginapakahuy-an niya ang iya ulo nga amo ang lalaki, kag daw pareho lang nga nagpakalbo siya. Kon ang babayi wala nagatabon sang iya ulo, maayo pa nga magpautod na lang siya sang iya buhok. Pero makahuluya sa babayi kon siya magpautod ukon magpakalbo. Gani dapat tabunan niya ang iya ulo. Ang lalaki indi dapat magtabon sang iya ulo, kay gintuga siya nga kaanggid sang Dios kag siya ang iya dungog. Ang babayi amo ang dungog sang lalaki. Kay ang lalaki wala paghimua halin sa babayi, kundi ang babayi amo ang ginhimo halin sa lalaki. Kag wala man paghimua ang lalaki para sa babayi, kundi ang babayi ginhimo para sa lalaki. 10 Gani amo ina nga kinahanglan magtabon ang babayi sang iya ulo, agod bisan ang mga anghel makahibalo nga nagapasakop siya sa lalaki.[b] 11 Pero dapat nga dumdumon ta man nga sa aton kabuhi sa Ginoo, kinahanglan sang babayi ang lalaki kag kinahanglan man sang lalaki ang babayi. 12 Kay ang una nga babayi ginhimo halin sa lalaki, kag karon ang lalaki nagakatawo halin sa babayi. Pero ang tanan nagahalin sa Dios.

13 Binagbinaga ninyo ini: Nagakabagay bala nga ang babayi magpangamuyo sa Dios nga wala sing tabon ang iya ulo? 14 Natural sa lalaki nga manubo ang iya buhok, kay makahuluya kon malaba ini. 15 Pero sa babayi iya, ang malaba nga buhok nagapatahom sa iya. Kay ginhatagan siya sang Dios sing malaba nga buhok bilang inugtabon sa iya ulo. 16 Pero kon may ara nga gusto magkontra sining amon ginatudlo, ang masiling ko lang, wala kami sang iban nga kinabatasan luwas sini. Kag amo man ini ang ginasunod sang mga iglesya sang Dios sa bisan diin nga lugar.

Ang Balaan nga Panihapon(A)

17 May isa pa gid ka butang nga gusto ko nga sambiton subong sa inyo, kag sa sini wala ko kamo ginadayaw, tungod kay ang inyo pagtilipon wala nagadala sing kaayuhan, kundi kalainan. 18 Kay nakabati ako nga kon nagatilipon kamo, nagabinahin-bahin kamo, kag medyo nagapati ako nga may kamatuoran ini. 19 Siguro kinahanglan man nga matabo ina dira sa inyo agod mahibaluan kon sin-o gid sa inyo ang matuod nga tumuluo. 20 Kon nagatilipon kamo agod magsaulog sang Panihapon sang Ginoo, indi husto ang inyo ginahimo, 21 tungod kay wala kamo nagahulatay kon magkaon. Gani ang iban sa inyo busog gid kag hubog samtang ang iban iya gutom kag ginauhaw. 22 Ngaa indi kamo anay magkaon kag mag-inom sa inyo kaugalingon nga balay? Kay sa inyo ginahimo nga ina, ginapakahuy-an ninyo ang mga imol, kag pati ang bug-os nga iglesya sang Dios ginatamay ninyo. Ano bala ang akon isiling sa inyo? Dayawon ko bala kamo sa inyo ginahimo nga ina? Indi gid!

23 Amo ini ang gintudlo sa akon sang Ginoo, kag gintudlo ko man sa inyo: nga sang sadto nga gab-i nga gintraiduran siya, nagkuha siya sang tinapay, 24 kag tapos niya pasalamat sa Dios, ginpamihak-pihak niya ini kag nagsiling, “Amo ini ang akon lawas para sa inyo. Himua ninyo ini sa pagdumdom sa akon.” 25 Pagkatapos nila kaon sang tinapay, amo man ang iya ginhimo sa ilimnon: ginkuha niya ini, ginpasalamatan, kag nagsiling, “Ini nga ilimnon amo ang bag-o nga kasugtanan nga patigayunon paagi sa akon dugo. Himua ninyo ini sa pagdumdom sa akon.” 26 Sa kada kaon ninyo sang sina nga tinapay kag pag-inom sang sina nga ilimnon ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga pagbalik.

27 Gani ang bisan sin-o nga magkaon sang sina nga tinapay kag mag-inom sang sina nga ilimnon sang Ginoo sa paagi nga indi takos nagakasala kontra sa lawas kag dugo sang Ginoo. 28 Kinahanglan mag-usisa anay ang tagsa-tagsa sang iya kaugalingon sa indi pa siya magkaon sang tinapay kag mag-inom sang ilimnon. 29 Kay kon magkaon siya kag mag-inom nga wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo, nagadala lang siya sang silot sa iya kaugalingon. 30 Amo ina nga madamo sa inyo ang maluya kag masakiton, kag ang iban gani nagkalamatay. 31 Pero kon usisaon ta anay ang aton kaugalingon kon bala husto ang aton pagkabuhi ukon indi,[c] indi kita pagsilutan sang Dios. 32 Kon kita nga mga tumuluo ginasilutan sang Dios, ginatudluan niya kita agod indi kita pagsentensyahan upod sa mga tawo sang kalibutan.[d]

33 Gani, mga utod ko kay Cristo, kon magtipon kamo sa pagsaulog sang Panihapon sang Ginoo, maghulatay kamo. 34 Kon may ginagutom sa inyo, magkaon siya anay sa iya balay agod indi kamo pagsilutan sang Ginoo tungod sa inyo ginahimo kon nagatilipon na kamo. Kon parte sa iban nga mga butang, areglahon ko lang ugaling kon makaabot na ako dira.

Footnotes

  1. 11:3 babayi: ukon, iya asawa.
  2. 11:10 lalaki: ukon, iya bana.
  3. 11:31 kon bala husto ang aton pagkabuhi ukon indi: ukon, kon bala ginakilala naton ang kahulugan sang lawas sang Ginoo.
  4. 11:32 mga tawo sang kalibutan: buot silingon, mga tawo nga wala nagatuo sa Dios.