Add parallel Print Page Options

Ce sunt apostolii

Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte(A) slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici(B) ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea, totuşi(C) nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea(D) să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care(E) va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci(F), fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri(G), în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca(H) prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste ce „este scris” şi niciunul din voi să(I) nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce(J) lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?

Priveliştea apostolilor

O, iată-vă sătui! Iată-vă(K) ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Şi măcar de aţi împărăţi cu adevărat ca să putem împărăţi şi noi împreună cu voi! Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte(L) osândiţi la moarte, fiindcă(M) am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. 10 Noi(N) suntem nebuni(O) pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi(P), slabi; voi, tari! Voi, puşi în cinste; noi, dispreţuiţi! 11 Până(Q) în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi(R), chinuiţi(S), umblăm din loc în loc, 12 ne(T) ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi(U), binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; 13 când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca(V) gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. 14 Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine, ci ca să vă sfătuiesc ca(W) pe nişte copii preaiubiţi ai mei. 15 Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în(X) Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16 De aceea vă rog să călcaţi pe urmele(Y) mele. 17 Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei(Z), care(AA) este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte(AB) de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ(AC) eu pe oameni pretutindeni în(AD) toate bisericile.

Împărăţia lui Dumnezeu

18 Unii(AE) s-au îngâmfat şi şi-au închipuit că n-am să mai vin la voi. 19 Dar(AF), dacă va voi Domnul(AG), voi veni în curând la voi şi atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat. 20 Căci Împărăţia(AH) lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21 Ce voiţi? Să vin la voi cu(AI) nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?

Curvarul din Corint

Din toate părţile se spune că între voi este curvie, şi încă o curvie de acelea care nici chiar la(AJ) păgâni nu se pomenesc, până acolo că(AK) unul din voi trăieşte cu nevasta(AL) tatălui său. Şi(AM) voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi(AN) mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre mine(AO), măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin(AP) puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să(AQ) fie dat pe mâna Satanei(AR), pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos – Mielul nostru de Paşte

Nu vă lăudaţi(AS) bine. Nu ştiţi că puţin(AT) aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat, căci Hristos(AU), Paştele(AV) noastre, a fost jertfit. (AW) prăznuim dar praznicul nu(AX) cu un aluat vechi, nici cu(AY) un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.

Creştinii şi curvarii

V-am scris în epistola mea să(AZ) n-aveţi nicio legătură cu curvarii. 10 Însă(BA) n-am înţeles cu curvarii lumii(BB) acesteia sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din(BC) lume. 11 Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu(BD) vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici(BE) să mâncaţi. 12 În adevăr, ce am eu să judec pe cei(BF) de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei(BG) dinăuntru? 13 Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar(BH) din mijlocul vostru pe răul acela.

Judecăţile în Biserica din Corint

Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii(BI) vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca(BJ) pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? Deci(BK), când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor! Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce(BL) nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi(BM) încă pe fraţi! Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?

Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici(BN) curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11 Şi aşa eraţi unii(BO) din voi! Dar(BP) aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12 Toate(BQ) lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 13 Mâncărurile(BR) sunt pentru pântece şi pântecele este pentru mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul, şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru(BS) Domnul şi(BT) Domnul este pentru trup. 14 Şi Dumnezeu(BU), care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu(BV) puterea Sa. 15 Nu ştiţi că trupurile(BW) voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor(BX) face un singur trup”. 17 Dar(BY) cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 18 Fugiţi(BZ) de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte(CA) împotriva trupului său. 19 Nu(CB) ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi(CC) că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci(CD) aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.