A A A A A
Bible Book List

Изход 6 Библия, ревизирано издание (BPB)

А Господ каза на Моисей: Сега ще видиш какво ще сторя на фараона, така че по принуда[a] да ги пусне, и ще го принудя да ги пропъди от земята.

Бог говорѝ още на Моисей и му каза: Аз съм Йехова.

Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщий, но не им бях познат с името Си Йехова.

И сключих завет с тях, според който ще им дам Ханаанската земя, в която бяха пришълци при пребиваванията си.

При това чух стоновете на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета.

Затова кажи на израилтяните: Аз съм Йехова, ще ви освободя от игото на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви откупя с протегната десница и с велики дела на съд.

Ще ви направя Мой народ и ще бъда ваш Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви извеждам от египетското иго.

И ще ви въведа в земята, за която съм се клел[b], че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков. И ще я дам на вас за наследство. Аз съм Йехова.

И Моисей каза така на израилтяните, но поради угнетението на душите си и поради жестокото си робство те не послушаха Моисей.

10 След това Господ говорѝ на Моисей:

11 Влез при египетския цар фараон и му кажи да пусне израилтяните от земята си.

12 Но Моисей каза на Господа: Ето, израилтяните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша фараонът, като съм с вързани[c] устни?

13 Затова Господ говорѝ на Моисей и Аарон и им даде поръчка до израилтяните и до египетския цар фараон да изведат израилтяните от Египетската земя.

Родословие на Израилевите племена

14 Ето родоначалниците на бащините домове на Аарон и Моисей; синове на Рувим, Израилевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; тези са Рувимови семейства.

15 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; тези са Симеонови семейства.

16 Имената на Левиевите синове според поколенията им са тези: Гирсон, Каат и Мерарий; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем.

17 Синовете на Гирсон са: Ливний и Семей според семействата им.

18 А синовете на Каат са: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три.

19 И синовете на Мерарий са: Маалий и Мусий. Тези са Левиевите семейства според поколенията им.

20 Амрам взе за жена леля си Йохаведа, която му роди Аарон и Моисей, и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем.

21 Синовете на Исаар са: Корей, Нефег и Зехрий.

22 А синовете на Озиил са: Мисаил, Елисафон и Ситрий.

23 И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

24 Синовете на Корей са: Асир, Елкана и Авиасаф; тези са Кореевите семейства.

25 И Аароновият син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финеес. Тези са родоначалниците на бащините домове на левитите според семействата им.

26 Тези са същите Аарон и Моисей, на които Господ каза: Изведете израилтяните от Египетската земя според войнствата им.

27 Те са, които говориха на египетския цар фараон, за да изведат израилтяните от Египет; тези са същите Моисей и Аарон.

Господ отново изпраща Моисей

28 И в същия ден, когато Господ говорѝ на Моисей в Египетската земя,

29 Господ каза на Моисей: Аз съм Йехова, кажи на египетския цар фараон всичко, което ти казвам.

30 А Моисей отвърна на Господа: Ето, аз съм с вързани устни и как ще ме послуша фараонът?

Footnotes:

  1. 6:1 От евр. чрез силна ръка.
  2. 6:8 От евр. издигнах ръката Си.
  3. 6:12 От евр. необрязани.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Изход 6 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А Господ каза на Моисея: Сега ще видиш, какво ще сторя на Фараона; защото под силна ръка ще ги пусне и под силна ръка ще ги изпъди из земята.

Бог говори още на Моисея, като му каза: Аз съм Иеова.

Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова <с името> Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова.

Поставих още и завета Си с тях, да им дам Ханаанската земя, земята в която бяха пришелци при пребиванията си.

При това, чух пъшкането на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета.

Затова, кажи на израилтяните: Аз съм Иеова; ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от робството ви под тях, и ще ви откупя с издигната мишца и с велики съдби.

Ще ви взема за Мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви извеждам изпод египетските товари.

И ще ви въведа в земята, за която съм се клел {Еврейски: издигнах ръката си.}, че ще я дам на Авраама, на Исаака и на Якова; и ще я дам на вас за наследство. Аз съм Иеова.

И Моисей говори така на израилтяните; но поради утеснението на душите си и поради жестокото си робуване те не послушаха Моисея.

10 Подир това Господ говори на Моисея, казвайки:

11 Влез при египетския цар Фараона и кажи му да пусне израилтяните из земята си.

12 Но Моисей говори пред Господа, казвайки: Ето, израилтяните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша Фараон, като съм с вързани {Еврейски: необрязани.} устни?

13 Затова, Господ говори на Моисея и на Аарона, та им даде поръчка до израилтяните и до египетския цар Фараон, да изведат израилтяните из Египетската земя.

14 Ето родоначалниците на бащините домове <на Аарона и Моисея>: синове на Рувима, Израилевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; тия са Рувимови семейства.

15 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; тия са Симеонови семейства.

16 Имената на Левиевите синове, според поколенията им са тия: Гирсон, Каат и Мерарий; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем години.

17 Синовете на Гирсона са: Ливний и Семей, по семействата им.

18 И синовете на Каата са: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три години.

19 И синовете на Мерария са: Маалий и Мусий. Тия са Левиевите семейства според поколенията им.

20 И Амрам взе за жена леля си Иохаведа, която му роди Аарона и Моисея; и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем години.

21 И синовете на Исаара са: Коре, Нефег и Зехрий.

22 И синовете на Озиила са: Мисаил, Елисафан и Ситрий.

23 И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара.

24 И синовете на Корея са: Асир, Елкана и Авиасаф; тия са Кореевите семейства.

25 И Аароновия син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финееса. Тия са родоначалниците на бащините <домове> на Левитите според семействата им.

26 Тия са същите Аарон и Моисей, на които Господ рече: Изведете израилтяните из Египетската земя, според войнствата им.

27 Тия са, които говориха на египетския цар Фараона, за да изведат израилтяните из Египет; тия са същите Моисей и Аарон.

28 И в същия ден, когато говори Господ на Моисея в Египетската земя,

29 Господ говори на Моисея, казвайки: Аз съм Иеова, кажи на Египетския цар Фараона всичко що ти казвам.

30 А Моисей рече пред Господа: Ето, аз съм с вързани устни; и как ще ме послуша Фараон?

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes