140 Bible results for “Isten szeretet” from 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version.dropdown
 Results 1-25. 
Filter by dropdown
dropdown
results per page
 1. Amikor Isten vándorútra indított bennünket az atyai házból, megkértem a feleségemet, hogy bárhová vetődünk is, irántam való szeretetből mindenhol mondja azt, hogy csak testvérek vagyunk.”
 2. „Áldott legyen az Örökkévaló, gazdámnak, Ábrahámnak Istene, aki hűséggel és szeretettel bánt gazdámmal, és megtartotta ígéretét! Bizony, ő az, aki engem gazdám testvérének családjához vezetett!”
 3. Az Örökkévaló elvonult Mózes előtt, és így kiáltott: „JAHVE, JAHVE, a könyörülő és kegyelmes Isten, kinek türelme hosszan tart, szeretete nagy, és hűsége hatalmas!
 4. Fineással és utódaival szövetséget kötök, hogy örökre papjaim legyenek, mert Fineás féltő szeretetre indult, Istenéért cselekedett — és így szerzett engesztelést Izráel számára”.
 5. Teljes bizonyossággal tudd meg hát, hogy Istenünk, az Örökkévaló, az egyetlen igaz Isten! Hűséges Isten ő, aki megtartja a szövetséget, és hűséges szeretettel bánik azokkal, akik szeretik őt, és engedelmeskednek parancsainak — sőt még ezeknek az utódaival is, ezer nemzetségen keresztül.
 6. Ha engedelmeskedtek, és ezekhez igazodva éltek, akkor Istenünk, az Örökkévaló is megtartja veletek kötött szövetségét, és hűséges szeretettel bánik veletek aszerint, ahogy azt esküvel megígérte őseinknek.
 7. Előfordulhat, hogy egy hozzátok közel álló személy csábít benneteket titokban, hogy más isteneket szolgáljatok. Mindegy, hogy az illető a testvéretek, gyermeketek, szeretett feleségetek vagy akár a legjobb barátotok. Mindegy, hogy ezeket az idegen isteneket — akiket sem őseitek, sem ti nem ismertetek — a szomszédos, vagy a távoli nemzetek imádják.
 8. „Mondd meg nekem, Cíbá — folytatta a király —, van-e még valaki életben Saul családjából, mert hűséggel és szeretettel akarok bánni vele, ahogy erre Isten előtt megesküdtem.” Cíbá így felelt: „Igen, Uram, Jonatán fia még él, csakhogy mindkét lábára sánta.”
 9. így imádkozott: „Ó Örökkévaló, Izráel Istene! Nincs hozzád fogható isten sem égen, sem földön! Te megtartod a szövetséget, amelyet szolgáiddal kötöttél, és hűséges szereteted állandó marad azok iránt, akik teljes szívvel-lélekkel járnak jelenlétedben.
 10. Salamon ezt felelte Istennek: „Te nagy szeretettel és hűséggel bántál apámmal, Dáviddal, és utána engem tettél királlyá.
 11. Örökkévaló Istenünk, ne fordulj el felkent királyodtól, emlékezz szolgád, Dávid iránti hűséges szeretetedre!”
 12. s aki irántam való hűséges szeretetét megmutatta a király és hatalmas tanácsosai és fejedelmei előtt!” Akkor én, Ezsdrás, felbátorodtam és megerősödtem, mert megértettem, hogy Istenem, az Örökkévaló keze rajtam nyugszik — ezért családfőket gyűjtöttem össze Izráel népéből, hogy velem együtt jöjjenek fel Jeruzsálembe.
 13. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Istenem, kérlek, emlékezz meg rólam, és arról, amit tettem! Légy hozzám kegyelmes, és mutasd meg irántam való szereteted!
 14. „Nem ez volt-e a bűne Salamonnak, Izráel királyának is? Pedig messze földön nem volt hozzá hasonló nagy király, akit Isten annyira szeretett, és egész Izráel királyává tette! Mégis bűnbe vitték Salamont az idegen asszonyok.
 15. A zenészek vezetőjének. Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Nátán próféta nála járt, miután Dávid vétkezett Betsabéval.

  Istenem, kérlek, könyörülj rajtam hűséges szereteted szerint! Töröld el bűneimet nagy irgalmad szerint!
 16. Én pedig olyan vagyok, mint a zöldellő olajfa Isten házában. Mindörökké bízom Isten hűséges szeretetében!
 17. Uralkodjon trónján Isten előtt mindenkor, szeretet és hűség védelmezze!
 18. Áldott legyen Isten, aki nem fordult el könyörgésemtől! Szeretetét sem vonta meg tőlem!
 19. Véget ért Isten könyörülete? Szánalmát és szeretetét elnyomta haragja? Szela
 20. Isten szeretete elébe jön hűségeseinek, békesség és igazságosság köszönti őket csókkal.
 21. Uram, türelmes, kegyelmes és irgalmas Isten vagy, szereteted és hűséged kifogyhatatlan!
 22. Ismét hűséggel és szeretettel fordult Izráel népéhez! Látták ezt a Föld népei, mind, bizony, meglátták Istenünk szabadító erejét!
 23. Te, Örökkévaló, Istenem, bánj velem úgy, hogy nevednek dicsőséget szerezz, szabadíts meg, mert hűséges szereteted olyan jó!
 24. Segíts meg, Örökkévaló, Istenem, szabadíts meg hűséges szereteteddel!
 25. Gondolatok az életről és a halálról

  Teljes szívvel rászántam magam, hogy mindezt megvizsgáljam, és arra jutottam, hogy Isten kezében vannak az igazak, a bölcsek és minden, amit tesznek. Azonban senki sem tudja, hogy szeretet, vagy gyűlölet vár-e rá a jövőben.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

0 topical index results for “Isten szeretet”

Sorry. No results found for "Isten szeretet" in Topical Index.