Add parallel Print Page Options

Femeia prinsă în preacurvie

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise(A), în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine(B) dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea”. Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi(C) de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10 Atunci, S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici(D) Eu nu te osândesc. Du-te şi să(E) nu mai păcătuieşti.”)

Isus, Lumina lumii

12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu(F) sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. 13 La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu(G) mărturiseşti despre Tine Însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată”. 14 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi(H) nu ştiţi nici de unde vin nici unde Mă duc. 15 Voi(I) judecaţi după înfăţişare; Eu(J) nu judec pe nimeni. 16 Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu(K) sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. 17 În(L) Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18 deci despre Mine Însumi, mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte(M) şi Tatăl, care M-a trimis.” 19 Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi(N) nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă(O) M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.” 20 Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria(P); şi nimeni(Q) n-a pus mâna pe El, pentru că încă(R) nu-I sosise ceasul. 21 Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc, şi Mă(S) veţi căuta şi veţi(T) muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni”. 22 Atunci, iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni!’ ” 23 „Voi(U) sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus. Voi(V) sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24 De aceea(W) v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci(X), dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” 25 „Cine eşti Tu?” I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. 26 Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi, dar Cel ce(Y) M-a trimis este adevărat, şi Eu(Z), ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” 27 Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28 Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa(AA) pe Fiul omului, atunci(AB) veţi cunoaşte că(AC) Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum(AD) M-a învăţat Tatăl Meu. 29 Cel(AE) ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl(AF) nu M-a lăsat singur, pentru că(AG) totdeauna fac ce-I este plăcut.”

Adevărata slobozenie

30 Pe când vorbea Isus astfel, mulţi(AH) au crezut în El. 31 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul(AI), şi adevărul vă va face slobozi”. 33 Ei I-au răspuns: „Noi(AJ) suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?” 34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine(AK) trăieşte în păcat este rob al păcatului. 35 Şi robul(AL) nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. 36 Deci, dacă(AM) Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. 37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi(AN) să Mă omorâţi pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38 Eu(AO) spun ce am văzut la Tatăl Meu şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” 39 „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam(AP)”. Isus le-a zis: „Dacă(AQ) aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.” 40 Dar(AR) acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe(AS) care l-am auzit de la Dumnezeu. „Aşa ceva Avraam n-a făcut. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un(AT) singur Tată: pe Dumnezeu”. 42 Isus le-a zis: „Dacă(AU) ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci(AV) Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu; n-am(AW) venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis. 43 Pentru(AX) ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 44 Voi(AY) aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu(AZ) stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. 45 Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. 46 Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? 47 Cine(BA) este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam

48 Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că eşti samaritean şi că ai(BB) drac?” 49 „N-am drac”, le-a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. 50 Eu(BC) nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă. 51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă(BD) păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” 52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam(BE) a murit, prorocii de asemenea au murit, şi tu zici: ‘Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea’ ”. 53 „Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?” 54 Isus a răspuns: „Dacă(BF) Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl(BG) Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru, 55 şi totuşi nu-L(BH) cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine şi, dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui. 56 Tatăl vostru Avraam a(BI) săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a(BJ) văzut-o şi s-a bucurat.” 57 „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam?!” 58 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt(BK) Eu.” 59 La auzul acestor vorbe, au(BL) luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând(BM) prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.