A A A A A
Bible Book List

I-sai-a 18-22 1934 Vietnamese Bible (VIET)

18 O 2sai s廙 vが廙ㄅ bi廙n, c廙【 thuy廙n b廕彫g lau i tr礙n m廕暗 nが廙c! H廙【 c獺c s廙 gi廕 nh廕搶 l廕 kia, h瓊y i 廕積 nが廙c ngが廙i cao da m廙n, 廕積 d璽n 獺ng k穩nh s廙 t廙 khi l廕計 nが廙c tr廙 i, 廕積 d璽n hay c璽n lが廙ng v giy 廕︾, l nが廙c m c籀 nh廙疸g s繫ng chia 廕另 n籀.

3H廙【 c獺c ngがヾi h廕篙 th廕ㄊ, l d璽n thi礙n h廕 廙 tr礙n 廕另 kia, v廙冠 khi c廙 d廙彫g tr礙n n繳i, h瓊y xem; v廙冠 khi k癡n th廙i, h瓊y nghe!

4V廕, 廙妾 Gi礙-h繫-va 瓊 ph獺n c羅ng ta nhが v廕囤: Ta s廕 廙 y礙n l廕搖g, v 廙 t廙 ch廙 ta ng廙 m xem, nhが 獺nh n廕疸g s獺ng s廙吧, nhが m璽y ng繳t trong n廕疸g m羅a g廕暗.

5Nhがng, trが廙c ngy g廕暗, khi m羅a hoa 瓊 cu廙i, v hoa nho thnh tr獺i h廕吟 ch穩n, th穫 Ngi s廕 d羅ng li廙m c廕眩 nh廙疸g nh獺nh, t廙a b廙 nh廙疸g nh獺nh r廕衫 l獺.

6Ch繳ng n籀 s廕 c羅ng nhau b廙 b廙 l廕【 cho chim n th廙t trong n繳i, v cho c廕 th繳 v廕負 tr礙n 廕另 s廕 d羅ng m qua m羅a 繫ng.

7Trong l繳c 籀, d璽n ngが廙i cao da m廙n, t廙妾 l d璽n 獺ng kinh s廙 t廙 khi l廕計 nが廙c tr廙 i, l d璽n hay c璽n lが廙ng v giy 廕︾, l nが廙c m c籀 nh廙疸g s繫ng chia 廕另 n籀, ch穩nh d璽n 廕句 s廕 em l廙 v廕負 d璽ng cho 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, trong nヾi danh 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n ng廙, l n繳i Si-繫n.

19 G獺nh n廕搖g v廙 -d穩p-t繫. N廕囤, 廙妾 Gi礙-h繫-va c廙【 獺m m璽y mau k穩p 廕積 -d穩p-t繫; c獺c th廕吵 tが廙τg c廙吧 -d穩p-t繫 廙u run r廕宜 trが廙c m廕暗 Ngi, l簷ng -d穩p-t繫 s廕 tan ch廕ㄊ gi廙畝 n籀.

2Ta s廕 xui ngが廙i -d穩p-t繫 獺nh ngが廙i -d穩p-t繫: anh em ngh廙ch c羅ng anh em, l璽n c廕要 ngh廙ch c羅ng l璽n c廕要, thnh ngh廙ch c羅ng thnh, nが廙c ngh廙ch c羅ng nが廙c.

3T璽m th廕吵 -d穩p-t繫 s廕 l廙叩 b廕【 gi廙畝 n籀, ta s廕 ph獺 tan mがu chが廙c n籀. B廕句 gi廙 ch繳ng n籀 s廕 c廕吟 h廙i c獺c th廕吵 tが廙τg c羅ng thu廕負 s藺, k廕 k礙u h廙n c羅ng th廕囤 b籀i.

4Ta s廕 ph籀 d璽n -d穩p-t繫 trong tay ch繳a hung d廙, v m廙t vua b廕︽ ngが廙θ s廕 cai tr廙 ch繳ng n籀; Ch繳a, l 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, ph獺n v廕軌.

5Nが廙c bi廙n s廕 t廕眩, s繫ng c廕》 v kh繫.

6C獺c s繫ng s廕 tr廙 n礙n h繫i th廙i; ng簷i r廕︷h r廕搾 xu廙ng v khan i; s廕軌 lau 廙u ch廕篙 h矇o.

7C獺c 廙ng c廙 廙 b廙 s繫ng Ni-lヾ c羅ng h廕篙 th廕ㄊ 廙ng ru廙ng 瓊 gieo c廙吧 n籀, 廙u h矇o kh繫, b廙 th廙i i, kh繫ng c簷n n廙畝.

8Nh廙疸g ngが廙i 獺nh c獺 s廕 than v瓊n, m廙i k廕 bu繫ng c璽u nヾi s繫ng Ni-lヾ 廙u r礙n si廕篙, v k廕 th廕 lが廙i tr礙n c獺c d簷ng nが廙c 廙u 璽u s廕吟.

9Nh廙疸g k廕 lm v廕ξ gai m廙n v nh廙疸g k廕 d廙t v廕ξ tr廕疸g 廙u x廕只 h廙.

10C獺c tr廙 c廙吧 -d穩p-t繫 廙u b廙 g瓊y, h廕篙 th廕ㄊ th廙 th廕囤 廙u c籀 l簷ng lo.

11C獺c quan trが廙ng 廙 X繫-an r廕另 廕吵 廙n; mがu s藺 r廕另 kh繫n ngoan c廙吧 Pha-ra-繫n, ch廙 by ra nh廙疸g k廕 d廕【 kh廙. Sao c獺c ngがヾi n籀i c羅ng Pha-ra-繫n r廕彫g: T繫i l con c獺c b廕苞 hi廙n tri廕篙, con c獺c vua 廙i xがa?

12V廕軌 th穫 c獺c b廕苞 hi廙n tri廕篙 ngがヾi 廙 璽u? C獺c b廕負 廕句 h瓊y cho ngがヾi bi廕篙 i; c獺c b廕苞 廕句 n礙n bi廕篙 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n 瓊 廙nh g穫 v廙 -d穩p-t繫.

13C獺c quan trが廙ng 廙 X繫-an 瓊 n礙n d廕【 d廙t; c獺c quan trが廙ng 廙 N廙p b廙 l廙冠 d廙i; nh廙疸g ngが廙i lm h簷n 獺 g籀c c廙吧 c獺c chi ph獺i -d穩p-t繫 瓊 lm cho n籀 l廕吮 l廕︷.

14廙妾 Gi礙-h繫-va 瓊 xen s廙 tr獺i ngが廙θ vo gi廙畝 n籀, n礙n ch繳ng n籀 lm cho -d穩p-t繫 sai l廕吮 trong m廙i vi廙c, nhが ngが廙i say v廙冠 m廙苔 v廙冠 i xi礙u t籀.

15Ch廕軟g c籀 vi廙c g穫 m 廕吟 v u繫i, c璽y k癡 v c璽y lau s廕 lm ra が廙θ cho -d穩p-t繫 c廕.

16Trong ngy 籀, ngが廙i -d穩p-t繫 s廕 gi廙ng nhが 廙n b; th廕句 tay 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n vung l礙n tr礙n m穫nh, th穫 run r廕宜 s廙 h瓊i.

17B廕句 gi廙 廕另 Giu-a s廕 n礙n s廙 kinh hong cho -d穩p-t繫; h廙 khi ngが廙i ta xがng t礙n 廕句 ra trが廙c m廕暗 ai th穫 n廕句 s廙 khi廕穆, v穫 羸 ch廙 c廙吧 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n 瓊 廙nh ngh廙ch c羅ng n籀.

18Trong ngy 籀, t廕【 x廙 -d穩p-t繫, s廕 c籀 nm thnh n籀i ti廕積g Ca-na-an, v ch廙 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n m th廙. Trong 籀 c籀 m廙t thnh g廙i l thnh h廙囤 di廙t.

19Trong ngy 籀, s廕 c籀 m廙t bn th廙 cho 廙妾 Gi礙-h繫-va 廙 gi廙畝 x廙 -d穩p-t繫, v c籀 m廙t tr廙 cho 廙妾 Gi礙-h繫-va nヾi b廙 c繭i n籀i.

20A獺y l d廕只 v ch廙姊g cho 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n t廕【 x廙 -d穩p-t繫; b廙i chがng ch繳ng s廕 k礙u 廕積 廙妾 Gi礙-h繫-va v穫 c廙 k廕 b廕︽ ngが廙θ, v Ngi s廕 sai m廙t 廕叩g c廙季 v binh v廙帷 廙 gi廕ξ tho獺t h廙.

21廙妾 Gi礙-h繫-va s廕 cho -d穩p-t繫 bi廕篙 Ngi; trong ngy 籀 ngが廙i -d穩p-t繫 s廕 bi廕篙 廙妾 Gi礙-h繫-va; 廕眩 h廙 s廕 d璽ng hi sinh v c廙吧 l廙 m th廙 phが廙τg Ngi, l廕【 kh廕叩 nguy廙n c羅ng 廙妾 Gi礙-h繫-va, v hon nguy廙n.

22廙妾 Gi礙-h繫-va s廕 獺nh -d穩p-t繫, 獺nh r廙i l廕【 ch廙畝 lnh; h廙 s廕 tr廙 v廙 c羅ng 廙妾 Gi礙-h繫-va, Ngi s廕 nghe l廙i h廙 c廕吟 nguy廙n v ch廙畝 lnh cho.

23Trong ngy 籀, s廕 c籀 con が廙ng c獺i i t廙 -d穩p-t繫 廕積 A-si-ri; ngが廙i A-si-ri s廕 廕積 -d穩p-t繫, ngが廙i -d穩p-t繫 s廕 廕積 A-si-ri; ngが廙i -d穩p-t繫 v ngが廙i A-si-ri 廙u c羅ng nhau th廙 phが廙τg 廙妾 Gi礙-h繫-va.

24Trong ngy 籀, Y-sヾ-ra-礙n s廕 hi廙p c羅ng -d穩p-t繫 v A-si-ri lm ba, 廕搖g lm n礙n ngu廙n phが廙c gi廙畝 thi礙n h廕;

25v穫 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n 瓊 ch繳c phが廙c cho h廙, m r廕彫g -d穩p-t繫 d璽n ta, A-si-ri c繫ng tr穫nh c廙吧 tay ta, Y-sヾ-ra-礙n gia ti ta, 廙u h瓊y が廙θ phが廙c!

20 Nh廕彩 nm m Sa-g繫n, vua A-si-ri, sai Ta-t璽n 廕積 A 2trong l繳c 籀, 廙妾 Gi礙-h繫-va nh廙 con trai A-m廙t, l -sai, m ph獺n r廕彫g: H瓊y i, c廙i bao gai kh廙i lがng ngがヾi, v l廙t giy kh廙i chヾn ngがヾi. -sai v璽ng l廙i, i tr廕吵, v chヾn kh繫ng.

3廙妾 Gi礙-h繫-va b癡n ph獺n r廕彫g: Nhが 廕囤 t廙 ta l -sai 瓊 i tr廕吵 v chヾn kh繫ng trong ba nm, lm d廕只 v i廙m ch廙 v廙 -d穩p-t繫 v -thi-繫-bi th廙 no,

4th穫 nh廙疸g phu t羅 c廙吧 -d穩p-t繫 v lがu t羅 c廙吧 -thi-繫-bi, c廕 tr廕 l廕南 gi, c觼ng b廙 vua A-si-ri gi廕ξ i tr廕吵 v chヾn kh繫ng, by m繫ng ra th廙 廕句, 廙 lm nh廙卉 nが廙c -d穩p-t繫.

5B廕句 gi廙 ch繳ng n籀 s廕 s廙 s廙t v h廙 th廕雉 v穫 c廙 -thi-繫-bi, l s廙 tr繫ng c廕軌 m穫nh, v -d穩p-t繫, l s廙 vinh hi廙n m穫nh.

6Trong ngy 籀, k廕 廙 g廕吵 bi廙n s廕 n籀i r廕彫g: K穫a, d璽n t廙c m ch繳ng ta v廙n em l簷ng tr繫ng c廕軌, v ch廕『 廕積 c廕吟 c廙季 廙 が廙θ gi廕ξ tho獺t kh廙i vua A-si-ri, th穫 nay 瓊 tr廙 n礙n th廙 廕句 r廙i! Ch繳ng ta lm sao tr廙n kh廙i が廙θ?

21 G獺nh n廕搖g v廙 廙ng v廕疸g 廙 g廕吵 bi廙n. N籀 廕積 t廙 廙ng v廕疸g, l 廕另 獺ng kinh khi廕穆, kh獺c no cヾn gi籀 l廙c v廙另 qua trong phがヾng nam.

2C籀 s廙 hi廙n th廕句 h瓊i h羅ng 瓊 t廙 ra cho t繫i: k廕 gian d廙i 廙 gian d廙i, k廕 tn h廕【 lm tn h廕【! H廙【 ngが廙i -lam, h瓊y l礙n; H廙【 ngが廙i M礙-i, h瓊y v璽y i! Ta s廕 lm cho d廙孤 m廙i ti廕積g than th廙 n籀.

3V廕軌 n礙n lがng ta au l廕痂, qu廕搖 th廕眩 nhが 廙n b ang sanh 廕; s廙 au 廙n m ta ch廙u, lm cho ta kh繫ng th廕句!

4L簷ng ta m礙 mu廙i, r廕另 n礙n khi廕穆 s廙; v廙n l chi廙u h繫m ta がa th穩ch, 瓊 廙i ra s廙 run r廕宜 cho ta.

5Ngが廙i ta 廕暗 bn ti廙c, c廕眩 k廕 canh gi廙; ngが廙i ta n v u廙ng. H廙【 c獺c quan trが廙ng, h瓊y ch廙 d廕軌! H瓊y thoa d廕吟 cho c獺i thu廕南!

6V穫 Ch繳a ph獺n c羅ng t繫i nhが v廕囤: H瓊y i, s廕皰 廕暗 v廙ng canh, th廕句 vi廙c g穫 th穫 b獺o.

7Khi n籀 th廕句 qu璽n l穩nh c廙【 ng廙帶 i t廙南g c廕搆, v c籀 l廙冠 c羅ng l廕︷ t廙南g b廕囤, th穫 n籀 ph廕ξ chm ch廙 m nghe.

8o廕》 n籀 k礙u l礙n nhが sが t廙, m r廕彫g: H廙【 Ch繳a, t繫i 廙姊g r穫nh nヾi ch簷i tr繫ng c廕 ngy, v 廙姊g t廕【 ch廙 t繫i canh c廕 礙m.

9N廕囤, c籀 qu璽n l穩nh c廙【 ng廙帶 i t廙南g c廕搆 m 廕積. N籀 獺p r廕彫g: Ba-by-l繫n 廙 xu廙ng r廙i, 廙 xu廙ng r廙i! M廙i h穫nh tが廙τg t th廕吵 c廙吧 n籀 瓊 b廙 n獺t tr礙n 廕另 r廙i!

10H廙【 l繳a b廙 廕︾ c廙吧 ta, l th籀c tr礙n s璽n kia! s廙 ta 瓊 nghe t廙 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, t廙妾 l 廙妾 Ch繳a Tr廙i c廙吧 Y-sヾ-ra-礙n, th穫 ta 瓊 b廕υ cho ngがヾi bi廕篙.

11G獺nh n廕搖g v廙 u-ma. C籀 ngが廙i t廙 S礙 -i-rヾ k礙u t繫i r廕彫g: H廙【 ngが廙i canh, 礙m th廙 no? H廙【 ngが廙i canh, 礙m th廙 no?

12Ngが廙i canh 獺p r廕彫g: Bu廙i s獺ng 廕積; 礙m c觼ng 廕積. N廕簑 mu廙n h廙i th穫 h廙i i; h瓊y tr廙 l廕【, h瓊y 廕積.

13G獺nh n廕搖g v廙 A-ra-bi. H廙【 on i bu繫n 廙 礙-an, s廕 ng廙 trong r廙南g x廙 A-ra-bi. D璽n cが Th礙-ma 瓊 em nが廙c cho nh廙疸g k廕 kh獺t;

14瓊 籀n nh廙疸g ngが廙i tr廙n 廕搖g cho h廙 b獺nh.

15V穫 h廙 tr廙n gがヾm, tr廙n s廙 chi廕積 tranh kinh khi廕穆.

16Ch繳a 瓊 ph獺n c羅ng t繫i nhが v廕囤: Trong m廙t nm n廙畝, k廙 nhが nm k廕 廙 mが廙n, c廕 s廙 vinh hi廙n c廙吧 K礙-a s廕 hao m簷n.

17Nh廙疸g k廕 c廕吮 cung m廕》h m廕, l con c獺i c廙吧 K礙-a, s廕 s籀t l廕【 ch廕軟g bao lm. V穫 Gi礙-h繫-va, 廙妾 Ch繳a Tr廙i c廙吧 Y-sヾ-ra-礙n, 瓊 ph獺n v廕軌.

22 G獺nh n廕搖g v廙 tr觼ng c廙吧 s廙 hi廙n th廕句. Ngがヾi c籀 s廙 g穫 m c廕 d璽n tr癡o l礙n n籀c nh nhが v廕軌?

2H廙【 thnh x繫n xao, 廕囤 s廙 om s簷m, l 廕叼 vui v廕 kia; c獺c k廕 ch廕篙 c廙吧 ngがヾi ch廕軟g ph廕ξ ch廕篙 v穫 gがヾm, c觼ng kh繫ng ph廕ξ l t廙 tr廕要.

3C獺c quan cai tr廙 c廙吧 ngがヾi th廕ㄊ 廙u c羅ng nhau ch廕『 tr廙n, b廙 tr籀i b廙i nh廙疸g k廕 c廕吮 cung; c簷n trong d璽n ngがヾi, k廕 no tr廙n xa m ngが廙i ta t穫m th廕句, th穫 瓊 b廙 tr籀i lm m廙t.

4V廕軌 n礙n ta ph獺n r廕彫g: C獺c ngがヾi ch廙 ng籀 ta, ta s廕 kh籀c l籀c th廕σ thi廕篙. 廙南g t穫m c獺ch y礙n 廙告 ta v廙 s廙 h廙囤 di廙t c廙吧 con g獺i d璽n ta!

5V穫 廕句 l ngy b廙 r廙i lo廕》, giy 廕︾, v kinh h瓊i trong tr觼ng c廙吧 s廙 hi廙n th廕句, 廕積 b廙i Ch繳a, l 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n; tが廙ng thnh v廙 l廙, ti廕積g k礙u 廕積 n繳i.

6-lam eo gi廙 t礙n, c籀 xe binh l穩nh k廙 i theo, v Ki-rヾ 廙 tr廕吵 c獺i thu廕南,

7c獺c nヾi tr觼ng 廕雷 nh廙孤 廕囤 nh廙疸g xe c廙, v l穩nh k廙 dn tr廕要 t廕【 trが廙c c廙苔 thnh.

8Mn che Giu-a 瓊 c廕另 r廙i; v trong ngy 籀 ngがヾi tr繫ng v廙 kh穩 gi廙i c廙吧 nh r廙南g.

9C獺c ngがヾi th廕句 thnh a-v穩t b廙 nhi廙u nヾi s廙孤 m廕, b癡n th璽u ch廙奄 nが廙c ao dが廙i l廕【.

10C獺c ngがヾi 廕禦 nh c廙苔 Gi礙-ru-sa-lem, ph獺 nh廙疸g nh c廙苔 廙 tu b廙 tが廙ng thnh;

11l廕【 o h廙 gi廙畝 kho廕τg hai tが廙ng thnh 廕搖g ch廙奄 nが廙c ao c觼. Nhがng c獺c ngがヾi ch廕軟g tr繫ng l礙n 廕叩g lm n礙n s廙 籀; ch廕軟g nh穫n xem 廕叩g 瓊 廙nh s廙 籀 t廙 xがa.

12Trong ngy 籀, Ch繳a, l 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, g廙i c獺c ngがヾi kh籀c l籀c, th廙 than, c廕︽ 廕吟, v th廕眩 bao gai;

13th廕 m trong c獺c ngがヾi c籀 s廙 vui m廙南g h廙n h廙. Ngが廙i ta m廙 b簷, gi廕篙 chi礙n, n th廙t, u廙ng rが廙ㄆ: H瓊y n u廙ng i, v穫 ngy mai ch繳ng ta s廕 ch廕篙!

14V廕, 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n t廙 m穫nh trong tai t繫i r廕彫g: T廙i 廕句 ch廕畚 s廕 ch廕軟g h廙 が廙θ tha cho c獺c ngがヾi cho 廕積 gi廙 c獺c ngがヾi ch廕篙, Ch繳a, l 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, ph獺n v廕軌.

15Ch繳a, l 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, ph獺n nhが v廕囤: Ngがヾi h瓊y i, 廕積 nh k廕 gi廙 kho, t廙妾 S矇p-na, lm ch廙妾 gi獺m cung, v b廕υ n籀 r廕彫g:

16Ngがヾi 廙 璽y lm g穫? c籀 b con chi 璽y, m ngがヾi 瓊 廙卉 t廕【 璽y m廙t huy廙t m廕? Th廕負 ngが廙i 廙卉 cho m穫nh m廙t huy廙t m廕 tr礙n nヾi cao, khi廕積 o cho m穫nh m廙t ch廙 廙 trong v廕吵g 獺!

17N廕囤, 廙妾 Gi礙-h繫-va, kh獺c no k廕 s廙妾 kh廙e, s廕 qung m廕》h ngが廙i ra nヾi xa, v b廙c ch廕暗 ngがヾi.

18Ngi 廕眩 s廕 qu廕叩 ngがヾi, v n矇m ngがヾi nhが qu廕 b籀ng vo x廙 r廙ng v kho廕τg kho獺t. T廕【 籀 ngがヾi s廕 ch廕篙, xe c廙 sang tr廙ng c廙吧 ngがヾi c觼ng theo 廕積 籀, 繫i, ngがヾi l k廕 lm nh廙卉 cho nh ch廙 m穫nh!

19Ta s廕 c獺ch ch廙妾 ngがヾi, ngがヾi s廕 b廙 tru廕另 kh廙i ng繫i m穫nh.

20Trong ngy 籀, ta s廕 g廙i 廕囤 t廙 ta l -li -a-kim, con trai Hinh-kia,

21l廕句 獺o ngがヾi m廕搾 cho n籀, l廕句 ai ngがヾi gi繳p s廙妾 n籀, l廕句 ch獺nh tr廙 ngがヾi trao trong tay n籀, n籀 s廕 lm cha cho d璽n cが Gi礙-ru-sa-lem v cho nh Giu-a.

22Ta s廕 em ch穫a kh籀a nh a-v穩t 廙 tr礙n vai n籀; h廙 n籀 m廙, kh繫ng ai 籀ng が廙θ; n籀 籀ng, kh繫ng ai m廙 が廙θ.

23Ta s廕 籀ng n籀 xu廙ng nhが inh 籀ng nヾi v廙疸g ch瓊i; v n籀 s廕 tr廙 n礙n m廙t ng繫i vinh hi廙n cho nh cha m穫nh.

24Ngが廙i ta s廕 treo tr礙n n籀 m廙i s廙 vinh hi廙n c廙吧 nh cha m穫nh, con c獺i d簷ng d繭i, v h廕篙 th廕ㄊ nh廙疸g 廙 廙彫g b矇 nh廙 n廙畝, t廙 c獺i ch矇n 廕積 c獺i ve.

25廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n ph獺n r廕彫g: Trong ngy 籀, c獺i inh 籀ng nヾi v廙疸g ch瓊i s廕 l廙ng x廙ch; n籀 s廕 b廙 廕計 v r廙t xu廙ng, v g獺nh n廕搖g treo tr礙n n籀 s廕 b廙 c廕眩 廙孤. V穫 廙妾 Gi礙-h繫-va 瓊 ph獺n v廕軌.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright 穢 1934 by Public Domain

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes