Add parallel Print Page Options

Gud ger order om en folkräkning

Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och befann sig i Sinais öken, gav Herren följande instruktioner till Mose i tabernaklet.

2-15 Räkna alla män som är tjugo år och äldre och stridsdugliga. Gå igenom varje stam och familj. Du och Aron ska leda folkräkningen med hjälp av stammarnas ledare och avdela dem för att göra krigstjänst. Dessa var: för Rubens stam, Elisur, Sedeurs son, för Simeon s stam, Selumiel, Surisaddais son för Judas stam, Naheson, Amminadabs son, för Isaskars stam, Netanel, Suars son, för Sebulons stam, Eliab, Helons son, för Efraims stam, Elisama, Ammihuds son, för Manasses stam, Gamliel, Pedasurs son, för Benjamins stam, Abidan, Gideonis son, för Dans stam, Ammisaddais son, för Asers stam, Pagiel, Okrans son, för Gads stam, Eljasaf, Deguels son, för Naftalis stam, Ahira, Enans son.

16 Dessa män var utsedda av folket och var ledare för sin stam.

17-19 Samma dag kallade Mose, Aron och stamledarna samman alla män i Israel från tjugo år och uppåt till mönstring, och varje man fick ange sin stam och familj, som Herren hade sagt till Mose.

20-43 Detta blev resultatet:Rubens stam (Jakobs äldste son) 46.500Simeons stam 5.300Gads stam 45.650Judas stam 74.600Isaskars stam 54.400Sebulons stam 57.400Josefs son Efraims stam 40.500Josefs son Manasses stam 32.200Benjamins stam 35.400Dans stam 62.700Asers stam 41.500Naftalis stam 53.400

44-46 Sammanlagt räknade Mose, Aron och stamledarna in 603.550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47-49 Leviterna deltog inte i mönstringen, för Herren hade sagt till Mose: Befria hela Levi stam från mönstringen.

50 Deras uppgift är att utföra allt som hör samman med tabernaklet och för att bära det. De måste bo nära tabernaklet,

51 och när tabernaklet ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen. Om någon annan rör det ska han dödas.

52 Varje stam ska slå läger tillsammans och under eget banér.

53 Leviternas tält ska slås upp runt tabernaklet för att Guds vrede inte ska komma över Israels folk. Leviterna är ansvariga för tabernaklet.

54 Alla dessa instruktioner, som Herren hade gett Mose, efterföljdes av folket.

Stammarnas plats i lägret

1-2 Herren gav Mose och Aron ytterligare föreskrifter: Folket ska slå läger runt om tabernaklet, var man på sin plats under det banér som tillhör hans släkt.

3-31 Så här placerades stammarna:Judas stam hade sin plats på östra sidan av tabernaklet, mot soluppgången. Ledare var Naheson, Amminadabs son och tillsammans var de 74.600 man.Isaskars stam hade sin plats intill Judas stam. Ledare var Netanel, Suars son och tillsammans var de 54.400 man.Sebulons stam hade sin plats intill Isaskars stam. Ledare var Eliab, Helons son och tillsammans var de 57.400 manDessa tre stammar på Judas sida i lägret utgjorde tillsammans 186.400 man, och de drog alltid ut först när israeliterna vandrade till en ny lägerplats.Rubens stam hade sin plats på södra sidan av tabernaklet. Ledare var Elisur, Sedeurs son och tillsammans var de 46.500 man.Simeons stam hade sin plats intill Rubens stam. Ledare var Selumiel, Surisaddais son och tillsammans var de 59.300 man.Gads stam hade sin plats intill Simeons stam. Ledare var Eljasaf, Reguels son och tillsammans var de 45.650 man.Dessa tre stammar på Rubens sida i lägret utgjorde tillsammans 151.450. De drog alltid ut efter Judas avdelning.Sedan följde leviterna med tabernaklet. De drog ut i samma ordning som de slog läger och med var man på sin plats.Efraims stam hade sin plats på västra sidan av tabernaklet. Ledare var Elisama, Ammihuds son och tillsammans var de 40.500 man.Manasses stam hade sin plats intill Efraims stam. Ledare var Gamliel, Pedasurs son och tillsammans var de 32.200 man.Benjamins stam hade sin plats intill Manasses stam. Kedare var Abidan, Gideonis son och tillsammans var de 35.400 man.Dessa tre stammar på Efraims sida i lägret utgjorde tillsammans 108.100 man. De drog ut efter leviterna.Dans stam hade sin plats norr om tabernaklet. Ledare var Ahieser, Ammisaddais son och tillsammans var de 62.700 man.Asers stam hade sin plats intill Dans stam. Ledare var Pagiel, Okrans son och tillsammans var de 41.500 man.Naftalis stam hade sin plats intill Asers stam. Ledare var Ahira, Enans son och tillsammans var de 53.400 man,Dessa tre stammar på Dans sida i lägret utgjorde tillsammans 157.600 man. De drog ut sist när Israel bröt lägret för att vandra vidare.

32-33 Sammanlagt bestod den israelitiska armén av 603.550 man förutom leviterna. Enligt Herrens anvisningar till Mose var de undantagna och skulle inte räknas.

34 Israels folk slog alltså läger efter den placering som Herren hade meddelat Mose, med varje stam under sitt eget banér, och när de marscherade gjorde de det alltid i samma ordning, efter stammar och familjer.