Add parallel Print Page Options

Från Paulus, utvald av Gud och utsänd av Jesus Kristus och från broder Sosthenes.

Till de kristna i Korinth, som Gud har kallat till att vara hans folk och utvalda åt Kristus Jesus, tillsammans med alla kristna överallt, alla som tillber vår Herre Jesus Kristus.

Nåd och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Gud har välsignat er

Jag tackar Gud varje dag för allt det underbara som han har gett er nu när ni tillhör Kristus.

Nu lever ni ett innehållsrikt liv. Gud har gett er en andlig kunskap och ni kan både förstå sanningen och ge uttryck för den.

Allt det jag lovade att Kristus kan göra har nu skett, eftersom er bekännelse är klar och tydlig! Nu upplever ni all hans godhet och välsignelse.

Ni har fått del av alla andliga gåvor och all kraft för att göra hans vilja medan ni väntar på att Herren Jesus Kristus ska komma igen.

Och han ska ge er det stöd och den fasthet ni behöver, ända tills han kommer, så att ni är fria från synd och skuld den dagen.

Ja, det vill Gud göra, för han håller alltid vad han har lovat, och han har själv inbjudit er till denna underbara vänskap med sin Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Paulus vädjar om enhet

10 Men kära bröder, jag ber er i vår Herres, Jesu Kristi, namn, att se till att ni är eniga så att inte församlingen splittras. Ni måste vara överens och ha samma målsättning.

11 Några av dem som bor i Chloes hus har nämligen berättat för mig om era diskussioner, kära bröder.

12 En del av er säger: Jag följer Paulus, andra att de håller på Apollos eller Petrus, och några menar att bara de är Kristi enda sanna efterföljare.

13 Vad menar ni egentligen? Skulle Kristus vara delad? Inte har väl jag, Paulus, dött för era synder? Har några av er blivit döpta i mitt namn?

14 Nu är jag tacksam för att jag inte har döpt någon av er, förutom Crispus och Gaius.

15 Ingen kan komma på tanken att jag har försökt att bilda något nytt och starta en Paulusförsamling.

16 Jo, jag har visst döpt Stefanas familj också. Men att jag har döpt någon annan kan jag inte påminna mig.

17 Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika de goda nyheterna. Och jag gör det så enkelt som möjligt, utan djupsinniga ord och logiska förklaringar. Det finns ingen anledning att försvaga den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors.

I Jesus har vi tillgång till Guds liv

18 Visst låter det galet för dem som är på väg att gå förlorade, när de får höra att Jesus genom att bli avrättad på ett kors kan rädda dem. Men vi som är frälsta och är på rätt väg upplever Guds mäktiga kraft i detta budskap.

19 För Gud säger: Jag ska sätta stopp för alla genomtänkta och förnuftiga frälsningsplaner av människor , hur förståndiga och visa de än tycks vara!

20 Vad ska vi då säga om alla dessa visa och lärda, dessa lysande debattörer i denna världens stora frågor? Har inte Gud gjort klart att deras visdom är nonsens.

21 Gud har nämligen i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska kunna finna Gud genom mänskligt skarpsinne. Därför grep Gud in och räddade dem som trodde på hans budskap, det budskap som världen fann oförnuftigt och dåraktigt.

22 För judarna är detta svårt att förstå, eftersom de vill ha ett tecken från himlen som bevis för att det som predikas är sant. För grekerna är det inte heller lätt. De tror bara på det som överensstämmer med deras filosofi och alltså verkar förnuftigt enligt deras uppfattning.

23 Därför tar judarna avstånd från budskapet om Kristus, som har dött för att rädda dem. Och grekerna säger att alltsammans är nonsens.

24 Men Gud öppnar ögonen på dem som godtar Guds väg till frälsning. För dem blir den korsfäste Kristus både Guds kraft och Guds vishet, vare sig de är judar eller inte.

25 Denna dårskap är mycket visare än de djupsinnigaste planer hos de klokaste män, och Gud är i sin svaghet - nämligen att Kristus dör på korset - mycket starkare än någon människa.

26 Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj.

27 I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan.

28 Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något.

29 Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.

30 För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria.

31 Som Skriften säger: Om någon vill skryta, så ska han bara skryta med vad Herren har gjort.

Guds vishet och människors

Kära bröder, inte ens när jag första gången kom till er tog jag till fina ord och vackra fraser, och jag använde mig inte av märkvärdiga tankar för att berätta för er om Guds budskap.

Jag beslutade nämligen att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och hans död på korset.

3-4 Mitt budskap var så enkelt att jag kände mig rädd och ängslig. Det innehöll inte en massa vältalighet och mänsklig visdom, men den helige Andes kraft fanns i mina ord och bevisade för dem som lyssnade att budskapet kom från Gud.

Jag gjorde detta därför att jag ville att er tro ska vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar.

Men när jag är bland mogna kristna talar jag den djupa vishetens ord. Det är inte den visdom som hör till denna världen, och inte det slag som tilltalar denna världens stora män, som är på väg mot sin undergång.

Våra ord är visa därför att de kommer från Gud. Guds plan, som tidigare var okänd för oss - fastän den hade utformats till vår hjälp innan världen skapades - ska enligt hans beslut föra oss in i himlens härlighet.

Denna världens stora män har inte förstått denna plan. Om de hade gjort det skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre.

Det är detta Skriften menar när den säger att ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren.

10 Men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin Ande för att tala om det för oss, och hans Ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter.

11 Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är, utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen Ande.

12 Och Gud har faktiskt gett oss sin Ande, inte världens ande, för att vi ska kunna förstå hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss.

13 När vi har berättat för er om dessa gåvor, har vi till och med använt samma ord som den helige Ande använde, inte ord som vi som människor skulle välja. Vi använder alltså den helige Andes ord för att förklara andliga sanningar.

14 Den människa som inte har Anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud, som den helige Ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den helige Ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart.

15 Men den andliga människan har insikt i allt, och det oroar och förbryllar världens människor, som inte förstår vad det är frågan om.

16 Men hur skulle de kunna det? De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar och de kan inte ge honom råd. Men hur ofattbart det än kan verka, så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv.

Paulus går emot splittringen i församlingen

Kära bröder, nu har jag talat till er som till nyomvända kristna, som ännu delvis är kvar i sitt gamla livsmönster. Jag kan inte tala till er som jag skulle göra till mogna kristna, som är fyllda av Anden.

Jag har varit tvungen att mata er med mjölk och inte med fast föda, eftersom ni inte kan smälta något kraftigare. Ja, än i dag måste ni fortfarande ha mjölk,

för ni är fortfarande bara kristna spädbarn, som i första hand lyder era egna önskningar och inte Guds. När ni är avundsjuka på varandra och delar upp er i grupper, bevisar inte det att ni fortfarande är barn, som vill ha sin egen vilja fram? Ni handlar faktiskt som människor som inte alls tillhör Herren.

Ni grälar om vem som är störst av Apollos och mig och splittrar därigenom församlingen. Visar inte detta hur lite ni har vuxit i Herren?

Men vem är egentligen Apollos? Eller Paulus? Jo, vi är tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han har fått av Herren.

Min uppgift var att så trons säd, Apollos uppgift var att vattna den, men det var Gud, inte vi, som såg till att den växte i er.

Den person som planterar eller vattnar är inte särskilt betydelsefull, men Gud är det, eftersom det är han som får det att växa.

Den som sår och den som vattnar arbetar tillsammans med samma mål i sikte, även om var och en kommer att belönas för sin insats.

Vi är bara Guds medarbetare. Ni är Guds trädgård, inte vår. Ni är Guds byggnad, inte vår.

10 Gud har i sin godhet låtit mig bli en erfaren byggmästare. Jag har lagt grunden, och Apollos har byggt vidare på den. Men den som bygger måste tänka på hur han bygger.

11 För ingen kan någonsin lägga någon annan grund än den som redan finns - Jesus Kristus.

12 Men det finns olika slags material som man kan bygga med på den grunden. En del använder guld, silver och ädelsten, andra bygger med stickor och strån!

13 Men en dag ska det visa sig, vad för slags material var och en byggt med. På domens dag kommer nämligen vårt arbete att prövas i eld, så att alla kan se om det är av bestående värde eller inte.

14 Då kommer varje arbetare, som har byggt med rätt material och vars arbete fortfarande består, att få sin belöning.

15 Men om huset han byggt brinner ner, blir det en stor förlust för honom. Han själv kommer att bli räddad, men som en människa som räddas ur ett brinnande hus, utan att få något med sig.

16 Förstår ni inte att ni alla tillsammans är Guds hus och att Guds Ande bor bland er i sitt hus?

17 Om någon förstör Guds hus, kommer Gud att förgöra honom. För Guds hus är heligt och rent, och ni är detta hus.

18 Sluta lura er själva. Om ni tycker att ni är klokare än alla andra så är det lika bra att ni slutar att räkna med den kunskapen, så att ni kan lämna plats för den sanna visdomen från Gud.

19 För denna världens visdom är dårskap för Gud. Och det står i Jobs bok att Gud använder människans eget skarpsinne för att fånga henne. Hon snubblar över sin egen visdom och faller.

20 Och Psaltaren säger att Herren vet hur begränsade och oförnuftiga människornas tankar är, och han genomskådar allt.

21-23 Skryt därför inte över sådant som ni har lärt er av människor, för Gud har redan gett er allt det som betyder något. Han har gett er Paulus, Apollos och Petrus. Han har gett er livet, ja, till och med makt över döden. Han har gett er allt det närvarande och allt det som ska komma. Allt tillhör er, och ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.

Ledare och tjänare

Ni ska därför se på Apollos och mig som Kristi tjänare, som förmedlar Guds välsignelser genom att förklara Guds hemligheter.

Det viktigaste för en tjänare är att göra precis vad hans herre säger till honom.

Kan man säga det om mig? Har jag varit en tjänare? Nåja, jag bryr mig inte om vad ni tänker i det fallet, eller vad någon annan tänker. Jag litar inte ens på mitt eget omdöme när det gäller detta.

Mitt samvete är rent, men inte ens det är ett slutgiltigt bevis. Det är Herren själv som måste granska mig och avgöra det.

Se därför till att ni inte drar förhastade slutsatser om någon enda människa. Vänta tills Herren återvänder. Då ska han ställa oss fram i ljuset, så att alla kan se precis hur var och en av oss har det i djupet av vårt innersta. Då får alla veta med vilka motiv vi har arbetat för Gud. Då ska Gud ge var och en det beröm som han förtjänar.

Jag har använt mig och Apollos som exempel för att visa att ni inte får följa människor. Ni får inte berömma er mera av den ene av lärarna än av den andre.

Varför är ni så stolta? Vad har ni, som inte Gud har gett er? Och om allt ni har kommer från Gud, varför ser ni er då själva som så betydelsefulla, som om ni hade uträttat något av er själva?

Ni tycks tro att ni redan har all den andliga mat ni behöver. Ni är mätta och andligt nöjda. Ni har blivit rika och uppför er som kungar. Jag skulle önska att ni redan satt på era troner, så att vi fick sitta där tillsammans med er. Men tyvärr har den tiden inte kommit än, då vi ska regera tillsammans.

Ibland tror jag att Gud har satt oss apostlar sist i raden. Jag känner mig som en dödsdömd fånge som väntar på avrättning och som visas upp i slutet av segrarens triumftåg, uttittad av både människor och änglar.

10 Tron har gjort Paulus och Apollos till dårar, säger ni, men naturligtvis är ni själva visa och förståndiga kristna! Vi är svaga, men det är inte ni! Er tänker man väl om, medan man skrattar åt oss.

11 Vi får gå hungriga och törstiga. Vi har inte ens tillräckligt med kläder för att hålla oss varma. Vi blir skickade hit och dit, några egna hem har vi inte.

12 Vi arbetar hårt med våra händer för att förtjäna vårt uppehälle. Vi välsignar dem som förbannar oss. Vi har tålamod med dem som sårar oss.

13 Vi svarar vänligt när man talar illa om oss. Hela tiden har vi behandlats som om vi bara var till besvär, och det enklaste skulle vara att vara av med oss.

14 Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att varna er och ge er råd, kära barn.

15 För även om ni har tiotusen andra, som undervisar er om Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Jesus Kristus. Jag var den förste som berättade för er om honom och som fick er att ta emot honom.

16 Jag ber er att ta mig till föredöme.

17 Det egentliga skälet till att jag sänder Timotheos till er är att hjälpa er att göra detta. För han är en av dem som jag har vunnit för Kristus, ett älskat och pålitligt Guds barn. Han kommer att påminna er om hur jag undervisar i alla de församlingar som jag besöker.

18 Jag vet att några av er har blivit högfärdiga, och tror att jag är rädd för att komma och ta itu med er.

19 Men jag ska komma - och det snart - om Herren tillåter, och då ska jag ta reda på om dessa högfärdiga människor bara är stora i orden eller om de verkligen har Guds kraft.

20 Guds rike är inte bara ord, det är att leva i Guds kraft.

21 Vilket väljer ni? Ska jag komma med straff och tillrättavisning, eller ska jag komma med stilla kärlek och mildhet?