A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 33-34 Svenska 1917 (SV1917)

33 Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron.

Och Mose upptecknade på HERRENS befallning deras uppbrottsorter, alltefter som de ändrade lägerplats. Och dessa voro nu deras lägerplatser, alltefter som uppbrottsorterna följde på varandra:

De bröto upp från Rameses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drogo Israels barn ut med upplyft hand inför alla egyptiers ögon,

under det att egyptierna begrovo dem som HERREN hade slagit bland dem, alla de förstfödda, då när HERREN höll dom över deras gudar.

Så bröto nu Israels barn upp från Rameses och lägrade sig i Suckot.

Och de bröto upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte.

Och de bröto upp från Etam och vände om till Pi-Hahirot, som ligger mitt emot Baal-Sefon, och lägrade sig framför Migdol.

Och de bröto upp från Hahirot och gingo mitt igenom havet in i öknen och tågade så tre dagsresor i Etams öken och lägrade sig i Mara.

Och de bröto upp från Mara och kommo till Elim; och i Elim funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de lägrade sig där.

10 Och de bröto upp från Elim och lägrade sig vid Röda havet.

11 Och de bröto upp från Röda havet och lägrade sig i öknen Sin.

12 Och de bröto upp från öknen Sin och lägrade sig i Dofka.

13 Och de bröto upp från Dofka och lägrade sig i Alus.

14 Och de bröto upp från Alus och lägrade sig i Refidim, och där fanns intet vatten åt folket att dricka.

15 Och de bröto upp från Refidim och lägrade sig i Sinais öken.

16 Och de bröto upp från Sinais öken och lägrade sig i Kibrot-Hattaava.

17 Och de bröto upp från Kibrot-Hattaava och lägrade sig i Haserot.

18 Och de bröto upp från Haserot och lägrade sig i Ritma.

19 Och de bröto upp från Ritma och lägrade sig i Rimmon-Peres.

20 Och de bröto upp från Rimmon-Peres och lägrade sig i Libna.

21 Och de bröto upp från Libna och lägrade sig i Rissa.

22 Och de bröto upp från Rissa och lägrade sig i Kehelata.

23 Och de bröto upp från Kehelata och lägrade sig vid berget Sefer.

24 Och de bröto upp från berget Sefer och lägrade sig i Harada.

25 Och de bröto upp från Harada och lägrade sig i Makhelot.

26 Och de bröto upp från Makhelot och lägrade sig i Tahat.

27 Och de bröto upp från Tahat och lägrade sig i Tera.

28 Och de bröto upp från Tera och lägrade sig i Mitka.

29 Och de bröto upp från Mitka och lägrade sig i Hasmona.

30 Och de bröto upp från Hasmona och lägrade sig i Moserot.

31 Och de bröto upp från Moserot och lägrade sig i Bene-Jaakan.

32 Och de bröto upp från Bene-Jaakan och lägrade sig i Hor-Haggidgad.

33 Och de bröto upp från Hor-Haggidgad och lägrade sig i Jotbata.

34 Och de bröto upp från Jotbata och lägrade sig i Abrona.

35 och de bröto upp från Abrona och lägrade sig i Esjon-Geber.

36 Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades.

37 Och de bröto upp från Kades och lägrade sig vid berget Hor, på gränsen till Edoms land.

38 Och prästen Aron steg upp på berget Hor, efter HERRENS befallning, och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.

39 Och Aron var ett hundra tjugutre år gammal, när han dog på berget Hor.

40 Och konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn voro i antågande.

41 Och de bröto upp från berget Hor och lägrade sig i Salmona.

42 Och de bröto upp från Salmona och lägrade sig i Punon.

43 Och de bröto upp från Punon och lägrade sig i Obot.

44 Och de bröto upp från Obot och lägrade sig i Ije-Haabarim vid Moabs gräns.

45 Och de bröto upp från Ijim och lägrade sig i Dibon-Gad.

46 Och de bröto upp från Dibon-Gad och lägrade sig i Almon-Diblataima.

47 Och de bröto upp från Almon-Diblataima och lägrade sig vid Abarimbergen, framför Nebo.

48 Och de bröto upp från Abarimbergen och lägrade sig på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

49 Och deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hassitim på Moabs hedar.

50 Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:

51 Tala till Israels barn och säg till dem: När I haven gått över Jordan, in i Kanaans land,

52 skolen I fördriva landets alla inbyggare för eder, och I skolen förstöra alla deras stenar med inhuggna bilder, och alla deras gjutna beläten skolen I förstöra, och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga.

53 Och I skolen intaga landet och bosätta eder där, ty åt eder har jag givit landet till besittning.

54 Och I skolen utskifta landet såsom arvedel åt eder genom lottkastning efter edra släkter; åt en större stam skolen I giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; var och en skall få sin del där lotten bestämmer att han skall hava den; efter edra fädernestammar skolen I utskifta landet såsom arvedel åt eder.

55 Men om I icke fördriven landets inbyggare för eder, så skola de som I låten vara kvar av dem bliva törnen i edra ögon och taggar i edra sidor, och skola tränga eder i landet där I bon.

56 Och då skall jag göra med eder så, som jag hade tänkt göra med dem.

34 Och HERREN talade till Mose och sade:

Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå.

Edert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet.

Sedan skall eder gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon.

Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.

Och eder gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara eder gräns i väster.

Och detta skall vara eder gräns i norr: Från Stora havet skolen I draga eder gränslinje fram vid berget Hor.

Från berget Hor skolen I draga eder gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.

Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara eder gräns i norr.

10 och såsom eder gräns i öster skolen I draga upp en linje från Hasar-Enan fram till Sefam.

11 Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned och intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut.

12 Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara edert land, med dess gränser runt omkring.

13 Och Mose bjöd Israels barn och sade: Detta är det land som I genom lottkastning skolen utskifta såsom arvedel åt eder, det land om vilket HERREN har bjudit att det skall givas åt de nio stammarna och den ena halva stammen.

14 Ty rubeniternas barns stam, efter dess familjer, och gaditernas barns stam, efter dess familjer, och den andra hälften av Manasse stam, dessa hava redan fått sin arvedel.

15 Dessa två stammar och denna halva stam hava fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.

16 Och HERREN talade till Mose och sade:

17 Dessa äro namnen på de män som skola åt eder utskifta landet i arvslotter: först och främst prästen Eleasar och Josua, Nuns son;

18 vidare skolen I taga en hövding ur var stam till att utskifta landet,

19 och dessa äro de männens namn: av Juda stam Kaleb, Jefunnes son;

20 av Simeons barns stam Samuel Ammihuds son;

21 av Benjamins stam Elidad, Kislons son;

22 av Dans barns stam en hövding, Bucki, Joglis son;

23 av Josefs barn: av Manasse barns stam en hövding, Hanniel, Efods son,

24 och av Efraims barn stam en hövding, Kemuel, Siftans son;

25 av Sebulons barns stam en hövding, Elisafan, Parnaks son;

26 av Isaskars barns stam en hövding, Paltiel, Assans son;

27 av Asers barns stam en hövding, Ahihud, Selomis son;

28 av Naftali barns stam en hövding, Pedael, Ammihuds son.

29 Dessa äro de som HERREN bjöd att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes