Add parallel Print Page Options

Învierea şi arătările lui Hristos

15 Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia, pe care(A) v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o(B), în care aţi rămas şi prin(C) care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba aţi(D) crezut. V-am(E) învăţat înainte de toate, aşa cum(F) am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după(G) Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi(H), şi(I) că S-a arătat lui Chifa, apoi celor(J) doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă, S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor(K) apostolilor. După ei(L) toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai(M) neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am(N) prigonit Biserica lui Dumnezeu. 10 Prin(O) harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am(P) lucrat mai mult decât toţi, totuşi(Q) nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. 11 Astfel dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut.

Însemnătatea învierii lui Hristos

12 Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? 13 Dacă nu este o înviere a morţilor, nici(R) Hristos n-a înviat. 14 Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră. 15 Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit(S) despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. 16 Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. 17 Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă(T) în păcatele voastre 18 şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. 19 Dacă(U) numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! 20 Dar acum, Hristos(V) a înviat din morţi, pârga(W) celor adormiţi. 21 Căci dacă(X) moartea a venit prin om, tot prin(Y) om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos, 23 dar fiecare(Z) la rândul cetei lui. Hristos este Cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia(AA) în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până(AB) va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. 26 Vrăjmaşul(AC) cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. 27 Dumnezeu, în adevăr, „a(AD) pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. 28 Şi când(AE) toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar(AF) şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. 29 Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu învie morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi? 30 Şi de ce(AG) suntem noi în primejdie în orice clipă? 31 În fiecare zi, eu(AH) sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud(AI) cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. 32 Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am(AJ) luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu învie morţii, atunci „să(AK) mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”. 33 Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile(AL) rele strică obiceiurile bune”. 34 Veniţi-vă(AM) în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci(AN) sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre(AO) ruşinea voastră o spun.

Cum vor învia morţii

35 Dar va zice cineva: „Cum(AP) învie morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?” 36 Nebun ce eşti! Ce(AQ) semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi. 37 Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. 38 Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte, şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei. 39 Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. 40 Tot aşa sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, dar alta este strălucirea trupurilor cereşti şi alta a trupurilor pământeşti. 41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea. 42 Aşa(AR) este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire şi învie în neputrezire; 43 este(AS) semănat în ocară şi învie în slavă; este semănat în neputinţă şi învie în putere. 44 Este semănat trup firesc şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. 45 De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost(AT) făcut un suflet viu”. Al doilea Adam(AU) a fost făcut un duh(AV) dătător de viaţă. 46 Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă. 47 Omul(AW) dintâi este din pământ(AX), pământesc; omul al doilea este din(AY) cer. 48 Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum(AZ) este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. 49 Şi după cum(BA) am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom(BB) purta şi chipul Celui ceresc. 50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea(BC) şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. 51 Iată, vă spun o taină: nu(BD) vom adormi toţi, dar(BE) toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa(BF) va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul(BG) acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 54 Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea(BH) a fost înghiţită de biruinţă. 55 Unde îţi este biruinţa, moarte(BI)? Unde îţi este boldul, moarte?” 56 Boldul morţii este păcatul şi puterea(BJ) păcatului este Legea. 57 Dar(BK) mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa(BL) prin Domnul nostru Isus Hristos! 58 De aceea(BM), preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că(BN) osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.