A A A A A
Bible Book List

4 Moseboken 3-4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Berättelsen om Arons och Moses släkt

Det här är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid Herren samtalade med Mose på berget Sinai. Arons söner hette Nadav, som var den äldste, och Avihu, Elasar och Itamar.

Så hette alltså Arons söner, smorda till präster och avskilda för att tjäna som präster. Men Nadav och Avihu dog inför Herren i Sinai öken när de använde otillåten eld och eftersom de inte hade några barn, återstod bara Elasar och Itamar som präster under sin far Aron.

Då talade Herren till Mose: ”Sammankalla Levi stam och låt dem få bli assistenter till Aron. De ska utföra heliga tjänster åt honom och hela menigheten framför uppenbarelsetältet. De har ansvaret för alla tillbehör och för allt som ska utföras för israeliternas räkning i boningen. Ge alltså leviterna till Arons och hans söners tjänst som avskilda åt honom från de övriga israeliterna. 10 Men bara Aron och hans söner får sköta själva prästtjänsten och om någon annan försöker tränga sig in, ska han dödas.”

11 Herren talade också till Mose: 12 ”Jag har tagit leviterna i stället för alla förstfödda söner bland folket i Israel. Leviterna är mina. 13 Allt förstfött tillhör mig. Från den dag jag dödade egypternas alla förstfödda söner har jag helgat det förstfödda i Israel åt mig, både bland människor och djur. De är mina. Jag är Herren.”

Folkräkningen av Levis stam

14 Herren talade nu än en gång till Mose i Sinaiöknen och sa till honom: 15 ”Mönstra folket i Levi stam familj för familj och släkt för släkt. Räkna varje man och pojke från en månads ålder och uppåt.” 16 Mose mönstrade dem som Herren hade befallt.

17 Namnen på Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

18 Namnen på Gershons söner efter sina släkter var Livni och Shimi.

19 Kehats söner efter sina släkter var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

20 Meraris söner efter sina släkter var Machli och Mushi.

Dessa var leviternas släkter efter sina familjer.

Gershon

21 Från Gershon härstammade livniterna och shimiterna, de gershonitiska släkterna. 22 Det totala antalet mönstrade från en månads ålder och uppåt var 7 500. 23 Gershoniterna hade sitt läger bakom tältet på den västra sidan. 24 Eljasaf, Laels son, var överhuvud för gershoniternas familjer. 25 Gershoniterna hade ansvaret för uppenbarelsetältet, boningen med tält och dess överdrag, förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet, 26 förgårdens omhängen, förhänget för ingången till förgården runt tältet och altaret, alla tältlinor och allt arbete i samband med detta.

Kehat

27 Från Kehat härstammade amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ussieliterna, de kehatitiska släkterna. 28 Det totala antalet män och pojkar från en månads ålder och uppåt var 8 300. Deras uppgift var att sköta om de heliga föremålen. 29 Kehatiternas släkter hade sitt läger bredvid tältet på den södra sidan. 30 Elisafan, Ussiels son, var överhuvud för deras familjer. 31 Kehatiternas ansvar var arken, bordet, lampstället, altarna, de heliga föremålen som användes vid tjänsten, förhänget och arbetet i samband med dess användning. 32 Den högste ledaren för alla leviterna var Elasar, prästen Arons son. Han var alltså överhuvud för alla dem som hade ansvaret för helgedomen.

Merari

33 Från Merari härstammade de meraritiska släkterna machliterna och mushiterna. 34 Det totala antalet mönstrade män och pojkar från en månads ålder och uppåt var 6 200. 35 Suriel, Avichajils son, var överhuvud för de meraritiska släkternas familjer. Deras lägerplats var bredvid boningen på den norra sidan. 36 Merariterna fick till uppgift att sköta om brädorna till helgedomen, dess tvärbalkar, stolpar, socklar, alla tillbehör och arbetet med dem 37 samt stolparna runt förgården med sina socklar, pluggar och linor.

Mose och Aron

38 Mitt för boningen, öster om det, skulle Mose och Aron och hans söner ha sitt läger. Det var de som för Israels folks räkning hade det yttersta ansvaret för helgedomen. Varje utomstående som kom i närheten av den måste dödas.

39 Den mönstring som Mose och Aron gjorde på Herrens order bland leviterna efter deras släkter visade på sammanlagt 22 000 män och pojkar från en månads ålder.

Alla förstfödda söner räknas

40 Sedan sa Herren till Mose: ”Räkna hur många förstfödda söner det finns i Israel som är en månad gamla och äldre och skriv upp deras namn. 41 Leviterna ska du avskilja för att vara mina som ersättning för de förstfödda sönerna i Israel. Jag är Herren. Leviternas boskapsdjur ska också tillhöra mig som ersättning för det förstfödda bland israeliternas boskap.”

42 Mose företog alltså en folkräkning av de äldsta sönerna bland Israels folk som Herren hade befallt honom 43 och han fick det sammanlagda antalet förstfödda söner som var en månad och äldre till 22 273.

44 Då talade Herren till Mose: 45 ”Ta leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels folk och leviternas boskapsdjur i stället för det förstfödda bland Israels folks boskap. Leviterna ska tillhöra mig. Jag är Herren. 46 Till lösen för de 273 söner, det antal som överstiger antalet leviter, 47 ska du för var och en betala fem siklar[a] i silver efter tempelvikt med sikeln räknad till 20 gera 48 till Aron och hans söner som lösen för de övertaliga.”

49 Mose tog alltså lösesumman för de 273 förstfödda söner i Israel som översteg antalet leviter och som inte var inlösta mot leviter. 50 Det silver som samlades in från de förstfödda israeliterna uppgick till 1 365 siklar efter tempelvikt. 51 Mose gav detta till Aron och hans söner så som Herren hade befallt.

Kehatiternas uppgift

Sedan talade Herren till Mose och Aron: ”Räkna antalet kehatiter bland leviterna varje släkt och familj för sig, alla arbetsföra män i åldern trettio till femtio år. De ska arbeta vid uppenbarelsetältet. Detta är deras uppgifter vid uppenbarelsetältet: att ta hand om dess högheliga föremål.

När lägret ska brytas, ska Aron och hans söner först gå in i boningen, ta ner förhänget och täcka förbundstecknets ark med det. Sedan ska de täcka förhänget med ett överdrag av delfinskinn, täcka det med ett blått tyg och sedan placera bärstängerna i arkens ringar.

Sedan ska de breda ett blått tyg över bordet där skådebrödet ligger och placera faten, skedarna, skålarna, bägarna, kannorna för dryckesoffren och bröden på tyget. Över detta ska de breda ett karmosinrött tyg och sedan ett delfinskinn över det röda tyget. Därefter ska de sätta in bärstängerna i bordet.

Sedan ska de täcka lampstället, lamporna, lampstängerna, brickorna och de tillhörande oljekärlen med ett blått tyg. 10 Alla dessa föremål ska täckas med delfinskinn och placeras på en bår.

11 De ska sedan breda ett blått tyg över guldaltaret, täcka det med ett delfinskinn och sätta in bärstängerna i altaret. 12 Alla de övriga tillbehören som används i tjänsten ska svepas in i ett blått tyg, täckas med delfinskinn och läggas på båren.

13 Altaret måste göras rent från aska och sedan täckas med ett purpurrött tyg. 14 Alla altarets tillbehör ska placeras på tyget, fyrpannorna, gafflarna, skovlarna, skålarna och de andra föremålen och ett täcke av delfinskinn ska bredas över detta. Sist ska bärstängerna sättas på plats.

15 När Aron och hans söner har avslutat packningen av helgedomen och alla dess tillbehör, ska Kehats släkt bära dem. Men de får inte röra vid de heliga föremålen för då kommer de att dö. Detta är kehatiternas uppgifter att bära av det som hör till uppenbarelsetältet.

16 Prästen Arons son Elasar ska vara ansvarig för oljan till lampstället, den välluktande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan. Han har huvudansvaret för hela boningen och allt som finns i den, de heliga föremålen med deras tillbehör.”

17 Sedan talade Herren till Mose och Aron: 18 ”Se till att Kehats släkt inte dör ut från leviternas stam. 19 Gör så här: För att de ska leva och inte dö när de kommer nära de allra heligaste föremålen, ska Aron och hans söner gå dit och anvisa vad var och en ska göra och bära. 20 De får aldrig ens för ett ögonblick gå in så att de ser de heliga föremålen, för då kommer de att dö.”

Gershoniternas uppgift

21 Herren talade till Mose:

22 ”Räkna gershoniterna, familj för familj och släkt för släkt. 23 Mönstra alla män i åldern 30 till 50 år som är arbetsföra. De ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. 24 Det här är vad gershoniterna ska göra och bära:

25 De ska bära boningens tältvåder, själva uppenbarelsetältet med dess skydd, överdraget av delfinskinn och förhänget till uppenbarelsetältets ingång. 26 De ska också bära förhängena som täcker förgårdens inhägnad och förhänget till ingången till förgården runt boningen och altaret samt linorna och alla redskapen som används i arbetet. De ansvarar för arbetet med allt detta. 27 All gershoniternas tjänstgöring ska ske under Arons och hans söners ledning, både bärandet och allt annat arbete. Ni ska tilldela gershoniterna deras uppgifter, allt vad de ska bära. 28 Detta är de gershonitiska släkternas tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. De ska stå direkt ansvariga under prästen Arons son Itamar.

Meraris avdelnings uppgift

29 Räkna också merariterna efter deras släkter och familjer, 30 alla arbetsföra män i åldern 30 till 50 år som ska tjänstgöra vid uppenbarelsetältet.

31 Deras uppgift när de arbetar med uppenbarelsetältet är att bära brädorna till boningen med dess tvärbalkar, stolpar, socklar, 32 stolparna för förgårdens inhägnad med dess socklar, pluggar, linor och allt annat som hör samman med dess användning. Ni ska tilldela var och en hans särskilda uppgift, vad han ska bära. 33 Detta är alltså de meraritiska släkternas uppgifter vid uppenbarelsetältet. De ska utföra dem under ledning av Arons son Itamar.”

Räkning av alla som skulle tjäna vid tältet

34 Mose och Aron och de andra ledarna mönstrade kehatiterna efter deras släkter och familjer. 35 Antalet arbetsföra män mellan 30 och 50 år som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet 36 uppgick efter deras släkter till 2 750. 37 Dessa var de inmönstrade av de kehatitiska släkterna, alla de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet. Mose och Aron inmönstrade dem i enlighet med Herrens befallning till Mose. 38 I en räkning av gershoniter efter deras släkter och familjer, 39 de arbetsföra som var mellan 30 och 50 år gamla och som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, 40 uppgick antalet släkt- och familjevis inmönstrade till 2 630 man. 41 Dessa var alltså de inmönstrade av gershoniternas släkter, alla de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet och som Mose och Aron inmönstrade efter Herrens befallning.

42 Merariternas släkter inmönstrades släkt för släkt och familj för familj, 43 alla arbetsföra som var mellan 30 och 50 år gamla och som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet, 44 till 3 200 man, släktvis inmönstrade. 45 Dessa var de inmönstrade av merariternas släkter som Mose och Aron inmönstrade efter Herrens befallning till Mose.

46 De leviter som Mose och Aron och de övriga ledarna i Israel mönstrade släkt för släkt och familj för familj, 47 alla arbetsföra mellan 30 och 50 år som skulle bära tältet och tjänstgöra vid det, 48 uppgick totalt till 8 580 inmönstrade. 49 Herrens befallning inmönstrade Mose dem och var och en insattes till att bära eller göra det som var hans uppgift, så som Herren hade befallt Mose.

Footnotes:

  1. 3:47 1 sikel=12 gram.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Markus 3:20-35 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jesus beskylls för att vara i förbund med djävulen

(Matt 12:22-29; Luk 11:14-23; 12:10)

20 När Jesus kom hem, började folk att samlas igen, i en sådan mängd att varken han eller hans lärjungar ens fick tid att äta. 21 När hans familj fick höra det, gick de dit för att ta hand om honom. ”Han är från sina sinnen!” sa de.

22 Men de skriftlärda, som hade kommit från Jerusalem, sa: ”Han är besatt av Beelsebul[a]. Han driver ut de onda andarna med hjälp av de onda andarnas härskare.”

23 Jesus kallade då till sig dem och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan? 24 Ett rike där man strider mot varandra går ju under. 25 Och en familj där man strider mot varandra upphör snart att existera. 26 Om nu Satan är kluven och strider mot sig själv, då kan han inte bestå, utan det är snart ute med honom. 27 Ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på vad han äger utan att först binda honom. Sedan kan man plundra hans hus.

28 Sannerligen säger jag er: Människor kan få förlåtelse för alla slags synder och hädelser, hur mycket man än hädar. 29 Men den som hädar den heliga Anden kan aldrig i evighet få förlåtelse. Då gör man sig skyldig till en evig synd.”

30 De hade nämligen sagt att han hade en oren ande.[b]

Jesus riktiga familj

(Matt 12:46-50; Luk 8:19-21)

31 Nu kom Jesus mor och hans bröder och stannade utanför och skickade bud till honom för att kalla på honom.

32 Skaran som satt runt Jesus sa då till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig.” 33 Men han svarade: ”Min mor och mina bröder! Vilka är det?” 34 Sedan såg han på dem som satt runt omkring honom och sa: ”Det här är min mor och mina syskon. 35 Var och en som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

Footnotes:

  1. 3:22 Beelsebul , ett hebreiskt avgudanamn som har blivit en synonym till Satan.
  2. 3:30 Här ges den tydligaste förklaringen för den oförlåtliga synden: att medvetet hävda att Jesus agerade i den ondes kraft; jfr Matt 12:31.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes