A A A A A
Bible Book List

Jesaja 37-38 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herren ska befria Jerusalem

(2 Kung 19:1-19)

37 När kung Hiskia fick höra detta, rev han också sönder sina kläder och klädde sig i säcktyg. Sedan gick han till Herrens hus. Han sände Eljakim, chefen för palatset, kungens sekreterare Shevna och de äldste bland prästerna, alla klädda i säcktyg, till profeten Jesaja, Amos son. De sa till honom:

”Så säger Hiskia: ’Det här är en nödens, bestraffningens och skammens dag. Barnen ska födas, men det finns ingen kraft att föda. Men kanske Herren, din Gud, hör vad den assyriske befälhavaren säger, han som hans herre, den assyriske kungen, har sänt för att håna den levande Guden. Herren, din Gud, ska nog straffa honom för dessa ord som han hört. Be därför för den rest som finns kvar!’ ”

När kung Hiskias tjänare kom till Jesaja svarade han dem: ”Säg till er herre: Så säger Herren: ’Var inte rädd för vad du har hört, hädelser av den assyriske kungens tjänare. Se, jag ska inge honom att lyssna till ett rykte så att han återvänder till sitt eget land, och där ska jag låta honom bli dödad med svärd.’ ”

Den assyriske befälhavaren vände tillbaka och fann den assyriske kungen i en strid mot Livna; han hade nämligen hört att denne hade lämnat Lakish.

Sanherib nåddes av ett meddelande att Tirhaka, kungen av Kush, gått till anfall mot honom. Återigen skickade den assyriske kungen iväg sändebud med ett meddelande till kung Hiskia: 10 ”Så här ska ni säga till Hiskia, kungen av Juda: ’Låt inte din Gud som du förtröstar på lura dig till att tro att Jerusalem inte ska falla i den assyriske kungens händer.’ 11 Du har ju hört vad de assyriska kungarna har gjort med alla länder, hur totalt de förintat dem. Skulle du då bli räddad? 12 Blev de folk som mina förfäder förgjorde, Gosan, Harran, Resef, och Edens folk i Telassar, räddade av sina gudar? 13 Var är kungen av Hamat, kungen av Arpad och kungarna av Sefarvajim, Hena och Avva?”

Hiskias bön

14 När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han till Herrens hus och bredde ut det inför Herren 15 och bad: 16 ”Härskarornas Herre, Israels Gud, du tronar över keruberna, du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. 17 Hör, Herre, lyssna! Öppna dina ögon, Herre, och se! Hör hur Sanherib hädar den levande Guden i sitt brev som han har skickat.

18 Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har ödelagt alla dessa folks länder 19 och kastat deras gudar i elden. Men de var ju inga gudar utan människohänders verk av trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. 20 Herre, vår Gud, rädda oss ur hans makt, så att alla riken på jorden förstår att endast du är Herren, den ende!”

Herren ska krossa Sanherib

(2 Kung 19:20-34)

21 Jesaja, Amos son, skickade då detta budskap till Hiskia: ”Så säger Herren, Israels Gud: Jag har hört din bön som du har bett angående Sanherib, Assyriens kung. 22 Och det här är vad Herren har talat mot honom:

Jungfrun, dottern Sion, föraktar och hånar dig,
    dottern Jerusalem skakar på huvudet åt dig.
23 Vem har du hånat och smädat?
    Mot vem har du höjt rösten
och kastat högmodiga blickar?
    Mot Israels Helige!
24 Genom dina tjänare har du
    hädat Herren.
Du sa: ’Med mina många vagnar
    har jag bestigit bergens höjder
och Libanons utkanter,
    huggit ner dess högsta cedrar
och dess bästa cypresser.
    Jag har tagit mig fram till dess bortersta höjder
    och dess finaste skogar.
25 Jag grävde brunnar
    och drack deras vatten,
med mina fötter torkade jag ut
    alla floder i Egypten.’

26 Har du inte hört
    att jag bestämde detta för länge sedan,
planerade det i en fjärran tid?
    Nu har jag låtit det inträffa,
och du fick ödelägga befästa städer.
27     Deras invånare blev maktlösa,
förskräckta och skamsna.
    De var som plantor på åkern,
den spirande grönskan,
    som gräs på taken,
som förbränns innan det växer upp.

28 Men jag vet om du står eller sitter,
    går ut eller kommer in
och hur du rasar mot mig.
29     Därför att du rasar mot mig
och ditt högmod har nått mina öron,
    ska jag sätta en krok i din näsa
och ett betsel i din mun
    och leda dig tillbaka samma väg som du kom.

30 Detta ska vara tecknet för dig, Hiskia:

I år ska ni få äta självvuxen säd,
    och nästa år det som växer därifrån.
Men det tredje året ska ni så och skörda,
    plantera vingårdar och äta deras frukt.
31 Än en gång ska den räddade rest som är kvar av Juda slå rot och bära frukt.
32     För en rest ska komma från Jerusalem, de räddade från Sions berg.
Härskarornas Herres lidelse ska göra detta.

33 Därför säger Herren om kungen av Assyrien:

Han ska inte komma in i denna stad,
    inte skjuta någon pil ditin,
inte gå fram i skydd av någon sköld
    eller bygga någon vall mot den.
34 Han ska vända tillbaka samma väg som han kom,
    och han ska inte komma in i denna stad, säger Herren.

35 Jag ska försvara och rädda denna stad för min
    och min tjänare Davids skull.”

Jerusalem räddas och Sanherib får sitt straff

(2 Kung 19:35-37; 2 Krön 32:21)

36 Herrens ängel gick ut och dödade 185 000 man i assyriernas läger, och på morgonen låg det döda kroppar överallt. 37 Då bröt Sanherib, kungen av Assyrien, upp, vände tillbaka och stannade i Nineve.

38 En gång när han tillbad i sin gud Nisroks tempel, dödade hans söner Adrammelek och Sareser honom med svärd. De flydde sedan till Ararat, och hans son Assarhaddon blev kung efter honom.

Herren förlänger Hiskias liv

(2 Kung 20:1-11; 2 Krön 32:24)

38 Vid denna tid blev Hiskia dödligt sjuk, och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: ”Så säger Herren: ’Se om ditt hus, för du kommer att dö; du överlever inte detta.’ ”

Hiskia vände sig då mot väggen och bad till Herren: Herre, kom ihåg hur jag har levt inför dig troget och helhjärtat och gjort det som är gott i dina ögon.” Och han grät förtvivlat.

Då kom Herrens ord till Jesaja: ”Gå till Hiskia och säg: ’Så säger Herren, din förfader Davids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag ska förlänga ditt liv med femton år. Jag ska rädda dig och denna stad från den assyriske kungens makt. Jag ska försvara denna stad.[a]

Detta är för dig tecknet från Herren på att han ska göra vad han har lovat: Jag ska låta skuggan gå tillbaka de tio steg som solen redan gått ner på Achas trappa.’ ” Solen gick alltså tillbaka de tio steg som den redan gått neråt på trappan.

En skrift av kung Hiskia av Juda, efter att han varit sjuk och blivit frisk igen:

10 ”Jag sa: Jag är i mina bästa år
    och måste gå bort,
genom dödsrikets port.
    Jag berövas resten av mina år.
11 Jag sa: Jag får inte mer se Herren,
    Herren i de levandes land,
aldrig mer se människor
    bland dem som bor i världen.
12 Min boning flyttas
    och tas ifrån mig som en herdes tält.
Mitt liv rullas ihop som en vävares väv
    och skärs ner från vävbommen.
Innan dagen omvandlas till natt
    gör du slut på mig.
13 Jag har väntat på morgonen,[b]
    men som ett lejon krossar han mina ben.
Innan dagen omvandlas till natt
    gör du slut på mig.
14 Jag skriker som en svala,
    som en trana,
och kuttrar som en duva.
    Med matta ögon ser jag
längtansfullt upp mot höjden.
    Herre, jag är i nöd, hjälp mig!”

15 Vad ska jag säga?
    För det är ju han själv
som har talat
    och gjort detta.
Jag får vandra ödmjukt den tid jag har kvar,
    på grund av min bedrövelse.[c]
16 Herre, med allt detta får man leva,
    och också min ande hålls vid liv.
Herre, hela mig,
    och låt mig få leva!
17 Det bittra var förvisso till mitt bästa,
    för i din kärlek
räddade du mig från fördärvets grop.
    Du kastade alla mina synder bakom dig.
18 Dödsriket prisar dig inte,
    döden sjunger inte ditt lov,
de som lagts i graven
    hoppas inte på din trofasthet.
19 De levande, bara de levande,
    prisar dig,
som jag gör i dag.
    Från far till son berättar man om din trofasthet.

20 Herren räddar mig!
    Vi vill sjunga lovsång till stränginstrument
i Herrens hus
    så länge vi lever.

21 Jesaja lät göra en kaka av fikon och lägga på svullnaden. Så blev Hiskia frisk.[d] 22 Hiskia frågade då: ”Vad är tecknet på att jag får gå upp till Herrens hus?”

Footnotes:

  1. 38:6 Det ser ut som att versen borde åtföljas av v. 21-22; jfr 2 Kung 20:7f.
  2. 38:13 Grundtextens innebörd är oviss.
  3. 38:15 I den senare delen av v. 15 och den första hälften av v. 16 är grundtextens innebörd oviss.
  4. 38:21 Se not till v. 6. Översättningen skulle också kunna lyda: Jesaja hade låtit …I hebreiskan görs ingen skillnad mellan imperfektum, perfektum och pluskvamperfektum, så verben i förfluten tid kan översättas något olika.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Kolosserbrevet 3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Råd angående det nya livet

Ni uppstod alltså tillsammans med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida[a]. Låt era tankar vara inriktade på det som finns där uppe, och inte på det som finns här på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Men när Kristus träder fram, han som är vårt[b] liv, då ska också ni träda fram tillsammans med honom, i härlighet.

Döda därför de jordiska begären hos er: sexuell omoral, orenhet, onda lustar och smutsiga begär och girighet, för det är detsamma som avgudadyrkan. Det är sådant som framkallar Guds vrede över olydnadens barn, sådant som ju även ni ägnade er åt medan ni fortfarande levde i det. Men nu måste ni dessutom lägga av med vrede och häftigt humör, ondska och ovanan att förolämpa andra samt allt snuskigt prat. Ljug inte för varandra. Ni har ju kastat av er ert gamla jag och dess dåliga vanor. 10 I stället har ni tagit på er det nya jaget, som ständigt förnyas till sann kunskap och blir alltmer likt sin Skapare. 11 Då spelar det ingen roll om man är grek eller jude, omskuren eller inte, utlänning, skyt[c], slav eller fri. Nej, Kristus är allt och i alla.

12 Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er, och så ska också ni förlåta varandra. 14 Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet.

15 Låt friden från Kristus regera i era hjärtan, för den har ni kallats till som lemmar i en och samma kropp. Och var alltid tacksamma! 16 Låt Kristus budskap rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och vägled varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung Guds lov med tacksamhet i era hjärtan.[d] 17 Men vad ni än säger eller gör, så gör det i Herren Jesus namn. Tacka Gud, Fadern, genom honom.

Råd angående familj och slavar

18 Ni gifta kvinnor, underordna er era män, för så ska det vara bland dem som tillhör Herren.

19 Och ni gifta män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

20 Ni barn, lyd era föräldrar i allting, för det behagar Herren.

21 Och ni föräldrar, reta inte upp era barn så att de blir missmodiga.

22 Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allting. Ställ inte bara upp för att behaga dem när de ser er, utan av uppriktigt hjärta, i fruktan för Herren. 23 Vad ni än gör, gör det helhjärtat, som om ni gjorde det för Herren och inte för människor. 24 Kom ihåg att det är Herren själv som en dag ska belöna er och låta er få ert arv. Det är Herren Kristus ni tjänar. 25 Men den som gör orätt ska straffas för det. Då görs ingen skillnad på människor.

Footnotes:

  1. 3:1 Jfr Ps 110:1.
  2. 3:4 Eller: ert.
  3. 3:11 Dessa folkslag tillhörde inte den grekisk-romerska kulturen, och skyterna ansågs som de mest ociviliserade av alla.
  4. 3:16 I de första församlingarna sjöng man både psalmer ur Psaltaren och nykomponerade sånger. 1:15-20 är antagligen en sådan ny sång.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes