Învierea în trup

35 Cineva ar putea întreba: „Cum învie morţii? Cu ce fel de trup vor veni?“ 36 Ce nebunie! Ceea ce tu semeni, nu vine la viaţă dacă nu moare, 37 iar ceea ce semeni nu este trupul care va fi, ci doar o sămânţă simplă, ca una de grâu sau de altceva. 38 Însă Dumnezeu îi dă fiecărei seminţe un trup, aşa cum doreşte; fiecărei seminţe îi dă trupul ei. 39 Nu toate trupurile sunt la fel: unul este trupul oamenilor, altul este trupul animalelor, altul al păsărilor, altul al peştilor. 40 Există trupuri cereşti şi trupuri pământeşti. Există o splendoare a celor cereşti şi un alt fel de splendoare a celor pământeşti. 41 Alta este splendoarea soarelui, alta este splendoarea lunii şi alta este splendoarea stelelor, iar o stea diferă de alta în splendoare.

42 La fel este şi cu învierea morţilor. Ceea ce este semănat în putrezire, este înviat în nemurire. 43 Ceea ce este semănat în necinste, este înviat în slavă. Ceea ce este semănat în slăbiciune, este înviat în putere. 44 Este semănat trup firesc şi este înviat trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există şi unul duhovnicesc. 45 Aşa este şi scris: „Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.“[a] Ultimul Adam a devenit un duh care dă viaţă. 46 Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc; apoi vine cel duhovnicesc. 47 Primul om a fost făcut din ţărâna pământului. Al doilea Om este din cer. 48 Aşa cum era cel din ţărână, aşa sunt şi cei din ţărână; şi aşa cum este Cel Ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. 49 Aşa cum suntem în asemănarea celui din ţărână, la fel vom fi[b] şi în asemănarea Celui Ceresc.

50 Ceea ce spun, fraţilor, sunt următoarele: carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, şi nici putrezirea nu poate moşteni nemurirea. 51 Iată, vă spun o taină: nu toţi vom adormi[c], dar toţi vom fi schimbaţi 52 într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. 54 Când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris:

„Moartea a fost înghiţită în victorie.[d]

55 Moarte, unde îţi este victoria?
    Moarte, unde îţi este boldul?“[e]

56 Boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este Legea.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1 Corintieni 15:45 Vezi Gen. 2:7
  2. 1 Corintieni 15:49 Unele mss conţin: la fel să fim
  3. 1 Corintieni 15:51 Vezi nota de la 11:30
  4. 1 Corintieni 15:54 Vezi Is. 25:8
  5. 1 Corintieni 15:55 Vezi Os. 13:14