A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 81 Hungarian Károli (KAR)

81  Az éneklõmesternek, a gittithre. Aszáfé.

Örvendezzetek Istennek, a mi erõsségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörû hárfát cziterával együtt.

Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;

Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.

Bizonyságul tette õ a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék [ott,] a mit nem tudtam.

Megszabadítottam a tehertõl az õ vállát, kezei megmenekültek a kosártól.

A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.

Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!

10 Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten elõtt meg ne hajolj!

11 Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földérõl: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.

12 De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.

13 Ott hagytam azért õt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.

14 Oh, ha az én népem hallgatna reám, [s] Izráel az én utaimon járna!

15 Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

16 Az Úrnak gyûlölõi hízelegnének néki, és örökkévaló volna az õ idejök.

17 És õ megelégítené õt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!

Zsoltárok 88 Hungarian Károli (KAR)

88  Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. Az éneklõmesternek a Mahalath- lehannóthra. Az Ezrahita Hémán tanítása.

Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente elõtted vagyok:

Jusson elõdbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra!

Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a Seolig jutott.

Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejevesztett ember.

A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban feküsznek, a kikrõl többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtõl.

Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé.

A te haragod reám nehezedett, és minden haboddal nyomtál engem. Szela.

Elszakasztottad ismerõseimet tõlem, útálattá tettél elõttök engem; berekesztettem és ki nem jöhetek.

10 Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt; kiáltalak téged Uram minden napon, hozzád terjengetem kezeimet.

11 Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajjon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.

12 Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hûségedet a pusztulás helyén?

13 Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földén?

14 De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom:

15 Miért vetsz el hát Uram engem, [és] rejted el orczádat én tõlem?

16 Nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve; viselem a te rettentéseidet, roskadozom.

17 Általmentek rajtam a te búsulásaid; a te szorongatásaid elemésztettek engem.

18 Körülvettek engem, mint a vizek egész napon; együttesen körülöveztek engem.

19 Elszakasztottál tõlem barátot és rokont; ismerõseim a - setétség.

Zsoltárok 92-93 Hungarian Károli (KAR)

92  Zsoltár, ének szombat napra.

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!

Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hûséges voltodat.

Tíz húrú hegedûvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.

Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek mûveiben örvendezem.

Mely nagyok Uram a te mûveid, igen mélységesek a te gondolataid!

A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt:

Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fû, és virágoznak mind a hamisság cselekedõk, mindörökké elveszszenek õk;

Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!

10 Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, [és ]elszélednek mind a hamisság cselekedõk!

11 De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.

12 És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevõkön mulat majd a fülem.

13 Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.

14 Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.

15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek;

16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kõsziklám, és hogy nincsen hamisság benne!

93  Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerõsítette a földet is, hogy meg ne induljon.

Állandó a te királyi széked eleitõl kezdve; öröktõl fogva vagy te!

A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak;

A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti Uram szentség, napok hosszáig!

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes