A A A A A
Bible Book List

Nehemiás 6-7 Hungarian Károli (KAR)

És lõn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kõfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra:

Külde Szanballat és Gesem hozzám ilyen izenettel: Jer és találkozzunk a faluk [egyikében,] az Onó-völgyében; holott õk gonoszt gondoltak ellenem.

Küldék azért követeket hozzájok ilyen izenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá; megszünnék e munka, ha attól eltávozván, hozzátok mennék.

És küldének hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon felelék nékik.

Küldé továbbá hozzám Szanballat ilyen módon ötödször az õ legényét, a kinek kezében egy felnyitott levél vala,

Melyben ez vala írva: A szomszéd népek közt ez a hír és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, annakokáért építed te a kõfalat; és hogy te leszel az õ királyok, e beszédek szerint.

Sõt még prófétákat is rendelél, a kik hirdetnék te felõled Jeruzsálemben, ezt mondván: Király van Júdában! És most e dolgoknak híre a királyhoz is elérkezik, annakokáért jer és tanácskozzunk együtt!

Én pedig küldék õ hozzá ilyen izenettel: Nem történt semmi olyan, a minõt te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad mindazt a te szívedben.

Mert mindezek el akarnak vala minket rettenteni, ezt mondván: Leveszik kezöket a munkáról és az félben marad! Azért hát, [oh] [Uram!] erõsítsd meg az én kezeimet.

10 És én elmentem Semájának, a Delája fiának házába, a ki Mehétabeél fia vala, és õt bezárkózva [találtam,] és monda: Menjünk az Isten házába, a templom belsejébe és zárjuk be a templomnak ajtait, mert eljõnek, hogy megöljenek téged, és pedig éjjel jõnek el, hogy megöljenek.

11 Én pedig mondék: Avagy ily férfiúnak, mint én vagyok, [illik]-é futni? Hát ilyen lévén mint én, beléphet-é valaki a templomba, élvén? Nem megyek!

12 És megismerém, hogy nem az Isten küldötte õt, hanem azt a prófécziát azért mondá nékem, mert Tóbiás és Szanballat felbérelték õt.

13 Azért vala pedig felbérelve, hogy én megrettenjek és akképen cselekedvén, vétkezzem, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak.

14 Emlékezzél meg én Istenem Tóbiásról és Szanballatról ezen cselekedeteik szerint, és a jövendõmondó Noádja asszonyról és a többi jövendõmondókról is, a kik rémítgetének engem.

15 Elvégezteték pedig a kõfal Elul hónap huszonötödik napján, ötvenkét nap alatt.

16 És lõn, hogy midõn meghallák minden mi ellenségeink, megfélemlének minden pogányok, a kik körültünk valának, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerék, hogy a mi Istenünktõl vitetett végbe e munka.

17 E napokban is sok levelet küldének némely zsidó elõljárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájok.

18 Mert sokan Júdában õ hozzá esküdtek, mivelhogy õ veje vala Sekániának, az Arah fiának, és Jóhanán, az õ fia, Mesullámnak, a Berékia fiának leányát vette volt el.

19 Sõt még jó szándékait is emlegetik vala elõttem, és az én beszédeimet megvivék néki. Leveleket pedig Tóbiás [folyton] küldött, hogy engem elrettentene.

És lõn, hogy midõn megépítteték a kõfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták [õrizetre;]

És [hadnagyokká] tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy õ hûségesebb és istenfélõbb vala sokaknál.

És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg [az õrök] ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok õrizõket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az õ vigyázó helyökre, s másokat az õ házok ellenébe.

A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.

Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyûjtsem az elõljárókat, a fõembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik elõször jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:

Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az õ városába.

Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok [ez:]

Parós fiai: kétezerszázhetvenkettõ;

Sefátja fiai: háromszázhetvenkettõ;

10 Arah fiai: hatszázötvenkettõ;

11 Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz;

12 Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;

13 Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt;

14 Zakkai fiai: hétszázhatvan;

15 Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz;

16 Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz;

17 Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettõ;

18 Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;

19 Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;

20 Adin fiai: hatszázötvenöt;

21 Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz;

22 Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz;

23 Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;

24 Hárif fiai: száztizenkettõ;

25 Gibeon fiai: kilenczvenöt;

26 Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz;

27 Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz;

28 Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettõ;

29 Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom;

30 Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;

31 Mikmás férfiai: százhuszonkettõ;

32 Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;

33 A másik Nébó férfiai: ötvenkettõ;

34 A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;

35 Hárim fiai: háromszázhúsz;

36 Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;

37 Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;

38 Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;

39 A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom;

40 Immér fiai: ezerötvenkettõ;

41 Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;

42 Hárim fiai: ezertizenhét;

43 A Léviták: Jésua [és] Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy;

44 Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz;

45 A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;

46 A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai,

47 Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,

48 Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,

49 Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,

50 Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,

51 Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,

52 Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,

53 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

54 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

55 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

56 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

57 A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai,

58 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

59 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;

60 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettõ.

61 És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán- Immérbõl, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelbõl valók-é?

62 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettõ;

63 És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevérõl nevezteték;

64 Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

65 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;

66 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

67 Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek valának hétezerháromszázharminczheten - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten;

68 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

69 Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.

70 Némelyek pedig a családfõk közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét, ötszázharmincz papi ruhát;

71 A többi családfõk pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét;

72 És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.

73 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes