A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 24-25 Hungarian Károli (KAR)

24  Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

Nádáb és Abihú még atyjuk elõtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.

És elosztá õket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az õ tisztök szerint a szolgálatra.

Eleázár fiai között pedig több fõember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták õket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat fõember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.

Eloszták pedig õket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.

És beírá õket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségébõl] való íródeák, a király elõtt és a fejedelmek elõtt, Sádók pap elõtt; Ahimélek elõtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfõi elõtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségébõl.]

Esék pedig az elsõ sors Jojáribra; a második Jedájára;

Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;

Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;

10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;

11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;

12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;

13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;

14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;

15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;

16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;

17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;

18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.

19 Ez az õ hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az õ atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.

20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.

21 A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fõ.

22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.

23 A [Hebron] fiai közül [elsõ] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.

24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.

25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.

26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.

27 Mérárinak Jaázijától, az õ fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.

28 Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai.

29 Kistõl: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.

30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az õ családjaik szerint.

31 Ezek is sorsot vetének az õ atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király elõtt, Sádók és Ahimélek elõtt, és a papok és Léviták családfõi elõtt, a fõ a kisebbekkel egyformán.

25  Dávid és a sereg fõvezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra [rendeltettek,] az õ szolgálatuk szerint:

Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.

A Jédutun [fiai] közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia [és] [Simei,] hatan cziterával az õ atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.

A Hémán [fiai] közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.

Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a [hatalom] szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.

Ezek mindnyájan az õ atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.

Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.

És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.

És esék az elsõ sors az Asáf [fiára,] Józsefre; Gedáliára a második. Õ és testvérei tizenketten valának.

10 A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

11 Negyedik Jisrire [esék], kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

12 Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

13 Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

14 Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

15 Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

16 Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

17 Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

18 Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

19 Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

20 Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

21 Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

22 Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

23 Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

24 Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

25 Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

26 Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

27 Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

28 Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

29 Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

30 Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

31 Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes