A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 1-3 Hungarian Károli (KAR)

Ádám, Séth, Énós.

Kénán, Mahalálél, Járed.

Énókh, Methuséláh, Lámekh.

Noé, Sém, Khám és Jáfet.

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.

Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

10 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

11 Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

12 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktõl a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

13 Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét és Khétet,

14 És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.

15 Khivveust, Harkeust és Szineust.

16 Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.

17 Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.

18 Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.

19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.

20 Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,

21 Hadórámot, Úzált és Diklát,

22 És Ebált, Abimáelt és Sébát,

23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

24 Sém, Arpaksád, Séláh.

25 Héber, Péleg, Réu.

26 Sérug, Nákhor, Tháré.

27 Abrám, ez az Ábrahám.

28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.

29 Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsõszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.

30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.

31 Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.

32 Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.

33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.

34 Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.

35 Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.

36 Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.

37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.

38 Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.

39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.

40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.

41 Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.

42 Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.

43 Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielõtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az õ városának neve Dinhába vala.

44 [Bela] meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.

45 És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földébõl való Khusám.

46 Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az õ városának neve Hávit vala.

47 Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.

48 Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.

49 Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.

50 Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az õ városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.

51 Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,

52 Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,

53 Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,

54 Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;

Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsõszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei elõtt, és megölé õt az [Úr].

Thámár pedig, az õ menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]

Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.

Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestõl öten.

Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.

Ethán fia: Azária.

Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.

10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.

11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;

12 Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;

13 Isai pedig nemzé Eliábot, az õ elsõszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.

14 Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.

15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;

16 És nõvéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három.

17 Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségébõl való Jéter vala.

18 Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az õ Azuba nevû feleségétõl és Jérióttól; és ezek az õ fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.

19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.

20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.

21 Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert õ ezt elvette vala hatvan esztendõs korában, és szülé néki Ségubot.

22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.

23 De Gesur és Árám elvették tõlük Jáir falvait, Kenáthot és mezõvárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.

24 Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.

25 Jérakhméelnek, a Kheczrón elsõszülöttének fiai voltak: Rám, az elsõszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.

26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevû; ez az Onám anyja.

27 Rámnak, Jérakhméel elsõszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.

28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.

29 Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.

30 Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.

31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.

32 Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.

33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.

34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevû.

35 És adá Sésán e Járha nevû szolgájának az õ leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.

36 Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;

37 Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;

38 Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.

39 Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;

40 Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;

41 Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

42 A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsõszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.

43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.

44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,

45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja.

46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.

47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.

48 A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.

49 És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.

50 Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsõszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.

51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.

52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót [ura].

53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektõl származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.

54 Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.

55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.

Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsõszülötte vala Amnon, a Jezréelbõl való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelbõl való Abigailtól.

Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.

Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az õ feleségétõl, Eglától való.

[E] hat [fia] születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.

Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.

És Ibhár, Elisáma és Elifélet.

Nógah, Néfeg és Jáfia.

És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.

Mindezek a Dávid fiai, az õ ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.

10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.

11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.

12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.

13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.

14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

15 Jósiásnak pedig fiai: elsõszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16 Jójákim fiai: az õ fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.

17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.

18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az õ hugok vala Selómit.

20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten.

21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; [és] Refája fiai [és] Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; [ezek] heten.

János 5:25-47 Hungarian Károli (KAR)

25 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljõ az idõ, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.

26 Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

27 És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljõ az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az õ szavát,

29 És kijõnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt mûvelték, a kárhozat feltámadására.

30 Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.

31 Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.

32 Más az, a ki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam.

33 Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról.

34 De én nem embertõl nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok.

35 Õ az égõ és fénylõ szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az õ világosságában.

36 De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.

37 A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.

38 Az õ ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit õ elküldött, ti annak nem hisztek.

39 Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;

40 És nem akartok hozzám jõni, hogy életetek legyen!

41 Dicsõséget emberektõl nem nyerek.

42 De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:

43 Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jõne a maga nevében, azt befogadnátok.

44 Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsõséget, és azt a dicsõséget, a mely az egy Istentõl van, nem keresitek?

45 Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek.

46 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt õ.

47 Ha pedig az õ írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes