Add parallel Print Page Options

Ádám, Séth, Énós.

Kénán, Mahalálél, Járed.

Énókh, Methuséláh, Lámekh.

Noé, Sém, Khám és Jáfet.

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.

Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

10 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

11 Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

12 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktõl a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

13 Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét és Khétet,

14 És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.

15 Khivveust, Harkeust és Szineust.

16 Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.

17 Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.

18 Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.

19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.

20 Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,

21 Hadórámot, Úzált és Diklát,

22 És Ebált, Abimáelt és Sébát,

23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

24 Sém, Arpaksád, Séláh.

25 Héber, Péleg, Réu.

26 Sérug, Nákhor, Tháré.

27 Abrám, ez az Ábrahám.

28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.

29 Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsõszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.

30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.

31 Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.

32 Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.

33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.

34 Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.

35 Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.

36 Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.

37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.

38 Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.

39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.

40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.

41 Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.

42 Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.

43 Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielõtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az õ városának neve Dinhába vala.

44 [Bela] meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.

45 És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földébõl való Khusám.

46 Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az õ városának neve Hávit vala.

47 Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.

48 Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.

49 Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.

50 Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az õ városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.

51 Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,

52 Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,

53 Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,

54 Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;

Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsõszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei elõtt, és megölé õt az [Úr].

Thámár pedig, az õ menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]

Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.

Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestõl öten.

Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.

Ethán fia: Azária.

Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.

10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.

11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;

12 Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;

13 Isai pedig nemzé Eliábot, az õ elsõszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.

14 Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.

15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;

16 És nõvéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három.

17 Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségébõl való Jéter vala.

18 Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az õ Azuba nevû feleségétõl és Jérióttól; és ezek az õ fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.

19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.

20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.

21 Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert õ ezt elvette vala hatvan esztendõs korában, és szülé néki Ségubot.

22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.

23 De Gesur és Árám elvették tõlük Jáir falvait, Kenáthot és mezõvárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.

24 Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.

25 Jérakhméelnek, a Kheczrón elsõszülöttének fiai voltak: Rám, az elsõszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.

26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevû; ez az Onám anyja.

27 Rámnak, Jérakhméel elsõszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.

28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.

29 Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.

30 Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.

31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.

32 Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.

33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.

34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevû.

35 És adá Sésán e Járha nevû szolgájának az õ leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.

36 Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;

37 Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;

38 Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.

39 Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;

40 Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;

41 Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

42 A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsõszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.

43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.

44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,

45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja.

46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.

47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.

48 A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.

49 És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.

50 Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsõszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.

51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.

52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót [ura].

53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektõl származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.

54 Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.

55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.