A A A A A
Bible Book List

Resansman 1-2 Haitian Creole Version (HCV)

¶ Premye jou dezyèm mwa nan dezyèm lanne depi moun pèp Izrayèl yo te soti kite peyi Lejip la, antan yo te nan dezè Sinayi a, Seyè a pale ak Moyiz nan Tant Randevou a. Li di l' konsa:

-Se pou ou menm ak Arawon, nou fè yon resansman pou konte tout moun nan pèp Izrayèl la, dapre fanmi yo, dapre branch fanmi yo. W'a pran non tout gason, yonn apre lòt.

N'a konte tou sa ki gen ventan osinon ki pi gran, depi yo bon pou fè lagè. N'a fè resansman an dapre jan lame a òganize.

N'a pran yon chèf nan chak branch fanmi, dapre zansèt yo, pou ede nou.

Men non moun ki va ede nou nan resansman an: Nan branch fanmi Woubenn lan, se va Elizou, pitit gason Chedeyou.

Nan branch fanmi Simeyon an, se va Cheloumyèl, pitit gason Sourichadayi.

Nan branch fanmi Jida a, se va Nakchon, pitit gason Aminadab.

Nan branch fanmi Isaka a, se va Netanèl, pitit gason Swa.

Nan branch fanmi Zabilon an, se va Eliyab, pitit gason Elon.

10 Nan branch fanmi Efrayim, premye pitit gason Jozèf la, se va Elichama, pitit gason Amiyoud. Nan branch fanmi Manase, dezyèm pitit gason Jozèf la, se va Gamliyèl, pitit gason Pedachou.

11 Nan branch fanmi Benjamen an, se va Abidan, pitit gason Gideyoni.

12 Nan branch fanmi Dann lan, se va Ayezè, pitit gason Amichadayi.

13 Nan branch fanmi Asè a, se va Pagiyèl, pitit gason Okran.

14 Nan branch fanmi Gad la, se va Elyasaf, pitit gason Dewèl.

15 Nan branch fanmi Neftali a, se va Ayira, pitit gason Enan.

16 Se moun sa yo yo te chwazi nan pèp la pou fè travay la. Se yo ki te chèf lakay yo, chèf branch fanmi zansèt yo.

17 ¶ Moyiz ak Arawon pran douz mesye Bondye te nonmen yo,

18 yo reyini tout pèp la, premye jou dezyèm mwa a. Yo pran non tout moun dapre fanmi yo, dapre branch fanmi zansèt yo. Yo konte tout gason, yonn apre lòt, tou sa ki gen ventan osinon ki pi gran,

19 dapre lòd Seyè a te bay Moyiz la. Se nan dezè Sinayi a yo te fè resansman tout pèp la.

20 Se konsa yo konte tout gason nan branch fanmi Woubenn, premye pitit Jakòb la, tou sa ki gen ventan ak tou sa ki pi gran epi ki bon pou fè lagè. Yo pran non yo yonn apre lòt, yo di pitit ki moun yo ye, dapre fanmi yo, dapre branch fanmi zansèt yo.

21 Yo jwenn karannsimil senksan (46.500) gason pou branch fanmi Woubenn lan.

22 Yo fè menm bagay la tou pou tout lòt branch fanmi yo. Pou branch fanmi Simeyon an,

23 yo jwenn senkantnèfmil twasan (59.300) gason.

24 Pou branch fanmi Gad la,

25 yo jwenn karannsenkmil sisansenkant (45.650) gason.

26 Pou branch fanmi Jida a,

27 yo jwenn swasannkatòzmil sisan (74.600) gason.

28 Pou branch fanmi Isaka a,

29 yo jwenn senkannkatmil katsan (54.400) gason.

30 Pou branch fanmi Zabilon an,31 yo jwenn senkannsètmil katsan (57.400) gason.

32 Pou branch fanmi Efrayim, premye pitit gason Jozèf la,33 yo jwenn karantmil senksan (40.500) gason.

34 Pou branch fanmi Manase, dezyèm pitit gason Jozèf la,35 yo jwenn tranndemil desan (32.200) gason.

36 Pou branch fanmi Benjamen an,37 yo jwenn trannsenkmil katsan (35.400) gason.

38 Pou branch fanmi Dann lan,39 yo jwenn swasanndemil sètsan (62.700) gason.

40 Pou branch fanmi Asè a,

41 yo jwenn karanteyenmil senksan (41.500) gason.

42 Pou branch fanmi Neftali a,

43 yo jwenn senkanntwamil katsan (53.400) gason.

44 ¶ Se non tout moun sa yo Moyiz ak Arawon te pran lè sa a. Te gen douz chèf, yonn pou chak branch fanmi pèp Izrayèl la, ki t'ap ede yo nan travay la.

45 Pou tout branch fanmi yo ansanm,

46 yo jwenn sisantwamil senksansenkant (603.550) gason.

47 ¶ Men yo pa t' fè resansman branch fanmi Levi a ansanm ak lòt branch fanmi yo,

48 paske Seyè a te di Moyiz konsa:

49 -Ou pa bezwen fè resansman branch fanmi Levi a. Ou pa bezwen konte moun fanmi Levi yo ansanm ak rès moun pèp Izrayèl yo.

50 Men, w'a mete moun fanmi Levi yo reskonsab Tant Randevou a ak tou sa ki ladan l' ansanm ak tou sa ki pou li. Se yo ki pou pote l' ansanm ak tou sa ki ladan l'. Se yo ki pou sèvi ladan l' epi yo gen pou yo moute kay yo fè wonn Tant Randevou a.

51 Lè pou Tant Bondye a deplase, se moun fanmi Levi yo ki va demoute l'. Lè yo rive kote pou yo rete a, se moun fanmi Levi yo ki va moute l' tou. Nenpòt lòt moun ki pa nan branch fanmi Levi a epi ki ta pwoche bò tant lan, se pou yo touye l'.

52 Lòt moun pèp Izrayèl yo menm va moute tant yo apa, chak fanmi ansanm bò l 53 Men, moun fanmi Levi yo va moute kay yo fè wonn Tant Randevou a pou kòlè Bondye pa tonbe sou pèp Izrayèl la. Se yo menm tou ki la pou veye sou Tant Randevou a.

54 Moun pèp Izrayèl yo te fè tou sa Seyè a te bay Moyiz lòd fè a. Se konsa yo te fè l' vre.

¶ Seyè a pale ak Moyiz ansanm ak Arawon, li di yo konsa:

-Lè moun pèp Izrayèl yo va rive yon kote pou yo rete, chak moun va moute tant yo toupre l ¶ Tout moun k'ap mache anba l Dapre resansman an, te gen swasannkatòzmil sisan (74.600) gason nan divizyon sa a.

Moun Isaka yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Jida a yo. Se Netanèl, pitit gason Swa a, ki te chèf fanmi yo a.

Dapre resansman an, te gen senkannkatmil katsan (54.400) gason nan divizyon sa a.

Moun Zabilon yo va moute kan yo sou menm bò a tou, agoch moun Jida yo. Se Eliyab, pitit gason Elon an, ki te chèf fanmi yo a.

Dapre resansman an, te gen senkannsètmil katsan (57.400) gason nan divizyon sa a.

Konsa, anba l 10 Tout moun k'ap mache anba l 11 Dapre resansman an, te gen karannsimil senksan (46.500) gason nan divizyon sa a.

12 Moun Simeyon yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Woubenn yo. Se Cheloumyèl, pitit gason Sourichadayi a, ki te chèf fanmi yo a.

13 Dapre resansman an, te gen senkannèfmil twasan (59.300) gason nan divizyon sa a.

14 Moun Gad yo va rete sou menm bò a, agoch moun Woubenn yo. Se Elyasaf, pitit gason Reouyèl la, ki te chèf fanmi yo a.

15 Dapre resansman an, te gen karannsenkmil sisan (45.600) gason nan divizyon sa a.

16 Konsa, anba l 17 Lè tout moun ap deplase, y'a mache nan menm pozisyon yo mete yo lè y'ap moute kan yo, anba l 18 Tout moun k'ap mache anba l 19 Dapre resansman an, te gen karantmil senksan (40.500) gason nan divizyon sa a.

20 Moun Manase yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Efrayim yo. Se Gamliyèl, pitit gason Pedachou a, ki te chèf fanmi yo a.

21 Dapre resansman an, te gen tranndemil desan (32.200) gason nan divizyon sa a.

22 Moun Benjamen yo va moute kan yo sou menm bò a tou, agoch moun Efrayim yo. Se Abidan, pitit gason Gideyoni a, ki te chèf fanmi yo a.

23 Dapre resansman an, te gen trannsenkmil katsan (35.400) gason nan divizyon sa a.

24 Konsa, anba l 25 Tout moun k'ap mache anla l 26 Dapre resansman an, te gen swasanndemil sètsan (62.700) gason nan divizyon sa a.

27 Moun Asè yo va moute kan yo sou menm bò a, adwat moun Dann yo. Se Pagiyèl, pitit gason Okran an, ki te chèf fanmi yo a.

28 Dapre resansman an, te gen karanteyenmil senksan (41.500) gason nan divizyon sa a.

29 Moun Neftali yo va moute kan yo sou menm bò a tou, agoch moun Efrayim yo. Se Ayira, pitit gason Enan an, ki te chèf fanmi yo a.

30 Dapre resansman an, te gen senkanntwamil katsan (53.400) gason nan divizyon sa a.

31 Konsa, anba l 32 Men kantite gason yo te jwenn nan pèp Izrayèl la dapre branch fanmi zansèt yo. Dapre resansman yo te fè a, divizyon pa divizyon, te gen sisantwamil senksansenkant (603.550) gason antou.

33 Men yo pa t' konte moun branch fanmi Levi yo ansanm ak rès moun pèp Izrayèl yo, dapre lòd Seyè a te bay Moyiz la.

34 Moun pèp Izrayèl yo te fè tou sa Seyè a te bay Moyiz lòd fè a. Se konsa yo moute kan yo, chak divizyon apa, anba l

Mak 3:1-19 Haitian Creole Version (HCV)

¶ Apre sa, Jezi tounen ankò nan sinagòg la. Te gen yon nonm ki te gen yon men pòk nan asanble a.

Moun ki te la yo t'ap veye Jezi pou wè si li t'ap geri men nonm lan jou repo a, paske yo te vle akize li.

Jezi di nonm men pòk la: -Leve, vin kanpe la a nan mitan nou.

Epi li di moun ki t'ap gade l' yo: -Kisa lalwa nou an pèmèt moun fè jou repo a? Byen osinon mal? Sove lavi yon nonm osinon kite l' mouri? Men yo pa louvri bouch yo reponn li.

Lè sa a Jezi fache, li pwonmennen je l' sou yo tout: sa te fè l' lapenn pou l' te wè jan yo te gen move santiman. Epi li di nonm lan konsa: -Lonje men ou. Nonm lan lonje men li. Latou men an geri.

Menm lè a, farizyen yo soti nan sinagòg la, y' al met tèt yo ansanm ak patizan Ewòd yo pou yo wè ki jan pou yo touye Jezi.

Jezi wete kò l' ak disip li yo, li ale bò lanmè Galile a. Yon gwo foul moun t'ap swiv li. Yo te soti toupatou: te gen moun Galile, moun Jide,

moun lavil Jerizalèm, moun peyi Idime, moun peyi lòt bò larivyè Jouden an, moun nan vwazenaj lavil Tir ak lavil Sidon. Tout foul pèp sa a te vin jwenn li paske yo te tande tou sa l' t'ap fè.

Jezi mande disip li yo pou yo pare yon kannòt pou li, pou foul la pa t' toufe l' twòp.

10 Paske, jan li t'ap geri anpil moun, tout malad yo te vide sou li pou yo te manyen li.

11 Chak fwa move lespri yo te wè l', yo te tonbe nan pye l' ap plede rele: -Ou se pitit Bondye a.

12 Men Jezi te pale sevè ak move lespri yo pou yo pa t' di ki moun li te ye.

13 ¶ Apre sa, li moute sou yon ti mòn. Li rele moun li te bezwen yo. Yo vin jwenn li.

14 Li chwazi douz nan yo pou mache ak li. Li rele yo apòt, epi li voye yo mache bay mesaj la.

15 Li te ba yo pouvwa pou chase mouve lespri.

16 Men douz moun li te chwazi yo: Se te Simon (Jezi te ba li yon ti non Pyè),

17 de pitit Zebede yo: Jak ak Jan, frè l' la. Jezi te ba yo yon ti non Boanèj, ki vle di Pitit loraj.

18 Te gen Andre, Filip, Batèlmi, Matye, Toma, Jak, pitit Alfe a, Tade, Simon, patriyòt la,

19 ak Jida Iskariòt, nonm ki te lage Jezi nan men lènmi li yo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes