Add parallel Print Page Options

¶ Isaka te gen kat pitit gason: Tola, Fwa, Yachoub ak Chimwon.

Tola te gen sis pitit gason: Ouzi, Refaja, Jeryèl, Jakmayi, Jibsam ak Samyèl. Se yo ki te chèf fanmi Tola yo. Se te yon bann vanyan sòlda brave danje. Sou rèy David te gen venndemil sisan (22.600) moun nan branch fanmi sa a.

Ouzi te gen yon sèl pitit gason: Jizrakya. Jizrakya te gen kat pitit gason: Mikayèl, Obadya, Joèl ak Jichiya. Sa fè antou senk chèf fanmi.

Yo te gen anpil madanm ak anpil pitit gason. Se konsa branch fanmi sa a te bay anpil gason bon pou fè lagè. Antou trannsimil (36.000).

Lè yo konte tout branch fanmi Isaka a dapre rejis fanmi yo, yo te rive sou katrevensètmil (87.000) gason antou, tout vanyan sòlda.

Benjamen te gen twa pitit gason: Bela, Bekè ak Jedyayèl.

Bela te gen senk pitit gason: Esbon, Ouzi, Ouzyèl, Jerimòt ak Iri. Yo tout te chèf fanmi yo. Yo te vanyan sòlda. Dapre rejis fanmi yo, yo te rive gen venndemil trannkat (22.034) moun nan fanmi yo.

Men non pitit gason Bekè yo: Zemira, Joas, Elyezè, Elioenayi, Omri, Jeremòt, Abija, Anatòt ak Alamèt. Yo tout te pitit gason Bekè, chèf fanmi yo, tout vanyan sòlda.

Dapre rejis fanmi yo, te gen venmil desan (20.200) gason antou sou zòd yo.

10 Men pitit Jedyayèl la: Bilan. Men pitit Bilan yo: Jeouch, Benjamen, Eyoud, Kenana, Zetan, Tasis ak Akichaka.

11 Yo tout te moun fanmi Jedyayèl, chèf fanmi yo ak vanyan sòlda. Yo te gen disètmil desan (17.200) gason bon pou fè lagè.

12 Iri te gen de pitit gason: Choupim ak Oupim. Ouchim te pitit Ayè.

13 Men pitit gason Neftali yo: Jazeyèl, Gouni, Jezè ak Chaloum. Yo tout te pitit pitit Bila.

14 Men pitit gason Manase te fè ak fanm kay peyi Siri a: Asriyèl ak Maki, papa Galarad.

15 Maki fè afè ak Maka, yon fanm nan fanmi Oupim ak Choupim. Dezyèm pitit gason Maki a te rele Zelofeyad. Zelofeyad te fè pitit fi ase.

16 Maka, madan Maki, fè yon pitit gason. Li rele l' Perès. Frè Perès la te rele Serès. Serès te gen de pitit gason: Oulam ak Rekèm.

17 Oulam fè yon pitit gason yo te rele Bedan. Yo tout te pitit Galarad, ki te pitit Maki, ki li menm te pitit Manase.

18 Sè Maki a te rele Amolekèt. Li fè twa pitit gason: Ichòd, Abyezè ak Makla.

19 Men pitit Chemida yo: se te Akcham, Sichèm, Liki ak Anyam.

20 ¶ Efrayim te papa Soutelak ki te papa Berèd. Berèd te papa Taka ki te papa Elada. Elada te papa Taka

21 ki te papa Zabad. Zabad te papa Soutelak. Efrayim te gen de lòt pitit gason: Ezè ak Elad. Men, moun ki rete nan zòn Gad la touye yo paske yo te vin vòlò mouton yo.

22 Lè sa a, Efrayim, papa yo, te pran lapenn pou yo pandan lontan. Se fanmi l' yo ki vin ba l' kouraj.

23 Apre sa, li al kouche ak madanm li. Madanm lan vin ansent, li fè yon pitit gason, li rele l' Berya paske malè te tonbe sou kay la.

24 Chera, pitit fi Berya a, bati Bètowon anba ak Bètowon anwo. Se li ki bati Ouzennchera tou.

25 Berya te papa Refak ki te papa Rechèf. Rechèf te papa Tela ki te papa Takan.

26 Takan te papa Layedan ki te papa Amiyoud. Amiyoud te papa Elichama

27 ki te papa Noun. Noun te papa Jozye.

28 Pòsyon tè yo te ba yo pou yo te rete a se zòn lavil Betèl ak tout ti bouk ki sou lòd li yo, rive lavil Naaran sou bò solèy leve, lavil Gezè ak tout ti bouk ki sou lòd li yo sou bò solèy kouche, ak zòn lavil Sichèm jouk lavil Aja ak tout ti bouk ki sou lòd li yo.

29 Moun Manase yo te kontwole lavil Bèt Chean ak tout ti bouk ki sou lòd li yo, lavil Tanak ak tout ti bouk ki sou lòd li yo, lavil Megido ak tout ti bouk ki sou lòd li yo, ak lavil Dò ak tout ti bouk ki sou lòd li yo. Se nan lavil sa yo moun branch fanmi Jozèf, pitit Jakòb la, t'ap viv.

30 Asè te gen kat pitit gason: Imna, Ichva, Ichvi, Berya ak yon pitit fi ki te rele Sera.

31 Berya te gen de pitit gason: Ebè ak Malkyèl. Se Malkyèl sa a ki te tabli lavil Bizayit.

32 Ebè te gen twa pitit gason: Jaflè, Chomè, Otam ak yon pitit fi yon te rele Chwa.

33 Jaflè te gen twa pitit gason tou: Pasak, Bimal ak Achvat.

34 Chomè, frè Jaflè a, te gen twa pitit gason tou: Wogach, Wouba ak Aram.

35 Otam, lòt frè li a, te gen kat pitit gason: Zofa, Imna, Chelèk ak Amal.

36 Men pitit Zofa yo: Swa, Anefè, Chwal, Beri, Imra,

37 Bezè, Wòd, Chama, Chilcha, Jitran, Bera.

38 Men pitit Jezè yo: Jefounè, Pispa ak Ara.

39 Men pitit Oula yo: Ara, Anyèl ak Rizya.

40 Tout moun sa yo te moun branch fanmi Asè. Yo tout te chèf fanmi, vanyan sòlda, grannèg. Dapre rejis fanmi yo, te gen vennsimil (26.000) gason ki te gen laj pou fè sèvis lame, epi ki te bon pou fè lagè.

¶ Benjamen te gen senk pitit gason. Pi gran an te rele Bela, dezyèm lan Achbèl, twazyèm lan Akra,

katriyèm lan Nora, senkyèm lan Rafa.

Men non pitit Bela yo: Ada, Gera, Abiyoud,

Abichwa, Naaman, Akora,

Gera, Chefoufan ak Ouram.

-

Men non pitit Eyoud yo: Naaman, Ajija ak Gera. Yo te chèf branch fanmi ki t'ap viv nan zòn Geba a. Apre sa, yo mete yo deyò, y' al rete Manarat. Se Gera, papa Ouza ak Akiyoud, ki te mennen yo al rete Manarat la.

-

Charayim divòse ak de madanm li yo: Ouchim ak Bara. Apre sa, li al rete nan peyi Moab, li marye ak Odèch ki ba li sèt pitit gason: Jobab, Zibya, Mecha, Malkam,

10 Jeou, Sakya, Mima. Tout pitit gason l' yo te chèf fanmi.

11 Li te gen de lòt pitit gason Ouchim te fè pou li: Abitoub ak Elpal.

12 Elpal te gen twa pitit gason: Ebè, Micham ak Chèmèd. Se Chèmèd sa a ki te bati lavil Ono ak lavil Lòd ansanm ak tout ti bouk ki te sou kont li yo.

13 Berya ak Chema te chèf fanmi moun ki te rete lavil Ajalon. Se yo ki te mete ansyen moun ki te rete lavil Gat yo deyò.

14 Men pitit Berya yo: Akio, Chachak, Jeremòt,

15 Zebadya, Arad, Edè,

16 Michayèl, Ichpa ak Joa.

17 Men non pitit Elpal yo: Zebadya, Mechoulam, Izki, Ebè,

18 Ichmerayi, Izlija ak Jobab.

19 Men pitit Chimèyi yo: Jakim, Zikri, Zabdi,

20 Elyenayi, Ziltayi, Eliyèl,

21 Adaja, Beraja ak Chimrat.

22 Men pitit Chachak yo: Ichpan, Ebè, Eliyèl,

23 Abdon, Zikri, Anan,

24 Ananya, Elam, Antotija,

25 Ifdeja ak Penwèl.

26 Men pitit Jeworam yo: Chamcherayi, Chearya, Atalya,

27 Jarechya, Elija ak Zikri.

28 Chak mesye sa yo te chèf fanmi yo. Yo te rete lavil Jerizalèm.

29 Jeyèl te bati lavil Gabawon kote li te rete. Madanm li te rele Maaka.

30 Premye pitit gason l' lan te rele Abdon. Lòt pitit li yo te rele Zou, Kich, Nè, Nadab,

31 Gedò, Akio, Zekè

32 ak Miklòt ki te papa Chimea. Pitit moun sa yo te rete lavil Jerizalèm bò kote moun ki te menm branch fanmi ak yo.

33 ¶ Nè te papa Kich ki te papa Sayil. Sayil te gen kat pitit gason: Jonatan, Malchichwa, Abinadab ak Echbaal.

34 Jonatan te papa Meribaal ki te papa Mika.

35 Mika te gen kat pitit gason: Piton, Melèk, Tarea ak Akaz.

36 Akaz te papa Jeojada ki te gen twa pitit gason: Alemèt, Azmavèt ak Zimri. Zimri te papa Moza.

37 Moza te papa Binea ki te papa Rafad. Rafad te papa Eleaza ki te papa Azèl.

38 Azèl te gen sis pitit gason. Se te Azrikam, Bokwou, Ichmayèl, Chearya, Obadya ak Anan.

39 Echèk, frè Azèl la, te gen twa pitit gason: Oulam, Jeouch ak Elifelèt.

40 Pitit gason Oulam yo te vanyan sòlda ki te gen anpil ladrès nan sèvi ak banza. Yo te gen sansenkant (150) pitit ak pitit pitit antou. Tout moun sa yo te fè pati branch fanmi Benjamen an.