Add parallel Print Page Options

19 Det annet lodd kom ut for Simeon, for Simeons barns stamme efter deres ætter; den arvelodd de fikk, lå inne i Judas barns arvelodd.

Til deres arvelodd hørte: Be'er-seba og Seba og Molada

og Hasar-Sual og Bala og Esem

og Eltolad og Betul og Horma

og Siklag og Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa

og Bet-Lebaot og Saruhen - tretten byer med tilhørende landsbyer;

A'in, Rimmon og Eter og Asan - fire byer med tilhørende landsbyer,

og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer inntil Ba'alat-Be'er, Rama i sydlandet. Dette var den arvelodd som Simeons barns stamme fikk efter sine ætter.

Av den del som blev tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvelodd, for Judas barns del var for stor for dem; derfor fikk Simeons barn sin arvelodd inne i deres arvelodd.

10 Det tredje lodd kom ut for Sebulons barn efter deres ætter; grensen for deres arvelodd gikk til Sarid.

11 Deres grense gikk i vest op til Marala, støtte til Dabbeset og nådde den bekk som løper østenfor Jokneam.

12 Mot øst, mot solens opgang, bøide den sig fra Sarid bort til Kislot-Tabors enemerker og gikk frem til Haddaberat og op til Jafia.

13 Derfra gikk den mot øst, mot solens opgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin, og frem til Rimmon, som strekker sig bort til Hannea.

14 Så svinget grensen omkring dette sted nordover til Hannaton og endte i Jiftah-El-dalen.

15 Dessuten fikk de Kattat og Nahalal og Simron og Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer.

16 Dette var Sebulons barns arvelodd efter deres ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

17 For Issakar kom det fjerde lodd ut, for Issakars barn efter deres ætter.

18 I deres land lå Jisre'ela og Hakkesullot og Sunem

19 og Hafara'im og Sion og Anaharat

20 og Harabbit og Kisjon og Ebes

21 og Remet og En-Gannim og En-Hadda og Bet-Passes;

22 og grensen støtte til Tabor og Sahasuma og Bet-Semes, og den endte ved Jordan - seksten byer med tilhørende landsbyer.

23 Dette var den arvelodd som Issakars barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.

24 Det femte lodd kom ut for Asers barns stamme efter deres ætter.

25 I deres land lå Helkat og Hali og Beten og Aksaf

26 og Allammelek og Amad og Misal, og grensen støtte mot vest til Karmel og Sihor-Libnat.

27 Så vendte den sig østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel, og gikk så frem til Kabul i nord.

28 Dessuten fikk de Ebron og Rehob og Hammon og Kana, helt til det store Sidon.

29 Så vendte grensen sig mot Harama og holdt frem til den faste by Tyrus, vendte sig derefter mot Hosa og endte ute ved havet, ikke langt fra Aksib.

30 Dessuten fikk de Umma og Afek og Rehob, i alt to og tyve byer med tilhørende landsbyer.

31 Dette var den arvelodd som Asers barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

32 For Naftalis barn kom det sjette lodd ut, for Naftalis barn efter deres ætter.

33 Deres grense gikk fra Helef, fra eken ved Sa'anannim, om Adami-Hannekeb og Jabne'el frem til Lakkum og endte ved Jordan.

34 Så vendte grensen sig vestover til Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkok og støtte i syd til Sebulon og i vest til Aser og i øst til Juda ved Jordan.

35 Av faste byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret

36 og Adama og Harama og Hasor

37 og Kedes og Edre'i og En-Hasor

38 og Jiron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Semes, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer.

39 Dette var den arvelodd som Naftalis barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.

40 For Dans barns stamme efter deres ætter kom det syvende lodd ut.

41 I det land de fikk til arvelodd, lå Sora og Estaol og Ir-Semes

42 og Sa'alabbin og Ajalon og Jitla

43 og Elon og Timnata og Ekron

44 og Elteke og Gibbeton og Ba'alat

45 og Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon

46 og Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bortimot Joppe.

47 Men Dans barns land blev for trangt for dem, og Dans barn drog op og førte krig mot Lesem; de inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan efter sin stamfar Dan.

48 Dette var den arvelodd som Dans barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

49 Så var de da ferdig med å skifte ut landet efter dets grenser. Og Israels barn gav Josva, Nuns sønn, en arvelodd mellem sig;

50 efter Herrens befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Serah på Efra'im-fjellet, og han bygget op byen og bosatte sig der.

51 Dette var de arvelodder som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for familiene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Silo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Således var de ferdig med å skifte ut landet.

20 og Herren talte til Josva og sa:

Tal til Israels barn og si: Avgi de tilfluktsstæder som jeg talte til eder om ved Moses,

så en manndraper som av vanvare, uten å ville det, slår nogen ihjel, kan fly dit; I skal ha dem til tilfluktsstæder for manndraperen, når han flyr for blodhevneren.

Han skal fly til en av disse byer og stille sig ved inngangen til byens port og legge sin sak frem for de eldste i byen; så skal de ta ham inn til sig i byen og gi ham et sted hos sig hvor han kan bo.

Og når blodhevneren forfølger ham, da skal de ikke overgi manndraperen i hans hånd, fordi han slo sin næste ihjel av vanvare og uten før å ha båret hat til ham.

Og han skal bli boende der i byen, til han har stått til doms for menigheten, og til den yppersteprest som da lever, er død; derefter kan manndraperen vende tilbake til sin by og sitt hus, til den by som han rømte fra.

Så helliget de Kedes i Galilea i Naftali-fjellene og Sikem i Efra'im-fjellene og Kirjat-Arba, det er Hebron, i Juda-fjellene.

Og på østsiden av Jordan, som flyter forbi Jeriko, avgav de: av Rubens stamme Beser i ørkenen, på sletten, og av Gads stamme Ramot i Gilead og av Manasse stamme Galon i Basan.

Dette var de byer som blev fastsatt til tilfluktsstæder for alle Israels barn og for de fremmede som opholder sig blandt dem, så hver den som av vanvare slår nogen ihjel, kan fly dit og ikke skal dø for blodhevnerens hånd, før han er blitt stilt frem for menigheten.

21 Overhodene for levittenes familier trådte frem for Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og for familie-overhodene i Israels barns stammer

og talte til dem i Silo i Kana'ans land og sa: Herren bød ved Moses at der skulde gis oss byer å bo i med jordet omkring for vårt fe.

Da gav Israels barn efter Herrens befaling av sine arvelodder levittene disse byer med tilhørende jorder:

Først kom loddet ut for kahatittenes ætter, og blandt disse levitter fikk Arons, prestens, sønner ved loddkastingen tretten byer av Juda stamme og av simeonittenes stamme og av Benjamins stamme,

og de andre Kahats barn fikk ved loddkastingen ti byer av Efra'ims stammes ætter og av Dans stamme og av den halve Manasse stamme.

Gersons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asers stamme og av Naftali stamme og av den halve Manasse stamme i Basan.

Meraris barn fikk efter sine ætter tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme.

Disse byer med tilhørende jorder gav Israels barn levittene ved loddkasting, således som Herren hadde befalt ved Moses.

Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avgav de de byer som nu skal nevnes:

10 Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for,

11 fikk Arbas, anakittenes stamfars by, det er Hebron, i Juda-fjellene med tilhørende jorder rundt omkring;

12 men byens mark og dens landsbyer gav de Kaleb, Jefunnes sønn, til eiendom.

13 Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder og Libna med jorder

14 og Jattir med jorder og Estemoa med jorder

15 og Holon med jorder og Debir med jorder

16 og A'in med jorder og Jutta med jorder og Bet-Semes med jorder - ni byer av disse to stammer;

17 og av Benjamins stamme: Gibeon med jorder, Geba med jorder,

18 Anatot med jorder og Almon med jorder - fire byer.

19 Således fikk Arons sønner, prestene, i alt tretten byer med tilhørende jorder.

20 Og Kahats barns ætter av levittene - de andre av Kahats barn - fikk av Efra'ims stamme disse byer, som utgjorde deres lodd:

21 De fikk Sikem, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder

22 og Kibsa'im med jorder og Bet-Horon med jorder - fire byer;

23 og av Dans stamme: Elteke med jorder, Gibbeton med jorder,

24 Ajalon med jorder, Gat-Rimmon med jorder - fire byer;

25 og av den halve Manasse stamme: Ta'anak med jorder og Gat-Rimmon med jorder - to byer.

26 Det var i alt ti byer med tilhørende jorder som de andre kahatitters ætter fikk.

27 Og Gersons barn av levittenes ætter fikk av den halve Manasse stamme Galon i Basan, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Be'estera med jorder - to byer;

28 og av Issakars stamme: Kisjon med jorder, Daberat med jorder.

29 Jarmut med jorder, En-Gannim med jorder - fire byer;

30 og av Asers stamme: Misal med jorder, Abdon med jorder,

31 Helkat med jorder og Rehob med jorder - fire byer;

32 og av Naftali stamme: Kedes i Galilea, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Hammot-Dor med jorder og Kartan med jorder - tre byer.

33 Gersonittenes byer efter deres ætter utgjorde således i alt tretten byer med tilhørende jorder.

34 Og Meraris barns ætter, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme: Jokneam med jorder, Karta med jorder,

35 Dimna med jorder, Nahalal med jorder - fire byer;

36 og av Rubens stamme: Beser med jorder og Jahsa med jorder,

37 Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder - fire byer;

38 og av Gads stamme: Ramot i Gilead, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Mahana'im med jorder,

39 Hesbon med jorder, Jaser med jorder - i alt fire byer.

40 De byer som Meraris barn, resten av levittenes ætter, fikk som sin lodd efter sine ætter, var i alt tolv byer.

41 I alt utgjorde levittenes byer i Israels barns eiendomsland åtte og firti byer med tilhørende jorder.

42 Disse byer hadde hver for sig sine jorder rundt omkring sig; så var det med alle disse byer.

43 Således gav Herren Israel hele det land han hadde svoret å ville gi deres fedre; og de inntok det og bosatte sig der.

44 Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, aldeles som han hadde tilsvoret deres fedre; og ingen av alle deres fiender kunde holde stand imot dem; alle deres fiender gav Herren i deres hånd.

45 Ikke ett ord blev til intet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus; det blev opfylt alt sammen.