Add parallel Print Page Options

35 Og Elihu tok atter til orde og sa:

Holder du det for rett, du som har sagt: Jeg er rettferdigere enn Gud,

at du sier: Hvad nytter det mig, hvad gagn har jeg av at jeg ikke synder?

Jeg vil gi dig svar, og dine venner med dig.

Vend ditt øie mot himmelen og se, gi akt på skyene høit over dig!

Om du synder, hvad gjør du ham med det? Og er dine overtredelser mange, hvad skade volder du ham?

Er du rettferdig, hvad kan du gi ham, hvad mottar han av din hånd?

Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noget å si, og bare for et menneskebarn din rettferdighet.

Over de mange undertrykkelser klager de; de skriker om hjelp mot de mektiges arm.

10 Men ingen sier: Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde om natten[a],

11 han som gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmelens fugler?

12 Da roper de, uten at han svarer, om hjelp mot de ondes overmot.

13 Ja visselig, Gud hører ikke på tomme ord, den Allmektige akter ikke på slikt.

14 Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham.

15 Men nu, fordi du ikke gjør det, hjemsøker han dig i sin vrede, og han akter ikke stort på overmodige ord.

16 Og Job oplater sin munn med tom tale; han bruker mange ord i sin uforstand.

36 Og Elihu blev ved og sa:

Vent litt på mig, så jeg kan få sagt dig min mening! For ennu er der noget å si til forsvar for Gud.

Jeg vil hente min kunnskap langt borte fra, og jeg vil vise at min skaper har rett.

For sannelig, mine ord er ikke falske; en mann med fullkommen kunnskap har du for dig.

Se, Gud er sterk, men han akter ikke nogen ringe; han er sterk i forstandens kraft.

Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett.

Han tar ikke sine øine fra de rettferdige, og hos konger på tronen lar han dem sitte all deres tid høit hedret.

Og om de blir bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer,

så vil han dermed foreholde dem deres gjerninger, deres synder, at de viste sig gjenstridige,

10 og åpne deres øre for advarselen og formane dem til å vende om fra det onde.

11 Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede.

12 Hører de ikke, da skal de gjennembores av spydet og omkomme i sin uforstand.

13 Men mennesker med gudløst sinn huser vrede; de roper ikke til Gud når han legger dem i bånd[b].

14 De dør i ungdommen, og deres liv ender som tempel-bolernes[c].

15 Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen.

16 Også dig lokker han ut av trengselens svelg til en åpen plass hvor det ikke er trangt; og ditt bord skal være fullt av fete retter.

17 Men er du full av den ugudeliges brøde, så skal brøde og dom følges at.

18 La bare ikke vrede lokke dig til spott, og la ikke den store bot[d] lokke dig på avvei!

19 Kan vel ditt skrik fri dig ut av trengsel, og kan vel alt ditt strev og slit utrette det?

20 Stund ikke efter natten, den natt da hele folkeslag blåses bort fra sitt sted!

21 Vokt dig, vend dig ikke til synd! For det har du mere lyst til enn til å lide.

22 Se, Gud er ophøiet i sin kraft; hvem er en læremester som han?

23 Hvem har foreskrevet ham hans vei, og hvem kan si: Du gjorde urett?

24 Kom i hu at du ophøier hans gjerning, den som menneskene har sunget om!

25 All verden ser på den med lyst; menneskene skuer den langt borte fra.

26 Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke; hans års tall er uutgrundelig;

27 han drar vanndråper op til sig, og av tåken siler regnet ned;

28 fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker.

29 Kan også nogen forstå hvorledes skyene breder sig ut, hvorledes det braker fra hans telt[e]?

30 Se, han breder ut sitt lys omkring sig og dekker det med havets røtter.[f]

31 For således straffer han folkeslag, men gir også føde i overflod.

32 Han dekker sine hender med lys og byder det å fare ut mot fienden.

33 Hans tordenbrak bærer bud om ham; endog feet varsler når han rykker frem.

37 Ja, over dette forferdes mitt hjerte og hopper i mitt bryst.

Hør, hør braket av hans røst og det drønn som går ut av hans munn!

Under hele himmelen lar han det fare, og han sender sitt lys til jordens ytterste ender.

Efterpå brøler røsten, han tordner med sin veldige røst; han holder ikke lynene tilbake når hans røst lar sig høre.

Gud tordner underfullt med sin røst; han gjør storverk, og vi forstår dem ikke.

Han sier til sneen: Fall til jorden! - og likeså til skyllregnet, sitt sterke skyllregn.

Hvert menneskes hånd forsegler han[g], forat alle mennesker som han har skapt, må komme til å kjenne ham.

Da går de ville dyr inn i sine huler, og de holder sig i sine hi.

Fra Sydens innerste kammer kommer storm, og med nordenvinden kommer kulde.

10 Av Guds ånde kommer is, og brede vann bindes.

11 Med væte fyller han skyen, og han spreder sine lynskyer,

12 og de svinger hit og dit, efter som han leder dem, forat de skal utføre alt det han byder dem, over den vide jord;

13 enten til tukt, når det er til gagn for hans jord, eller til velsignelse lar han dem komme.

14 Vend ditt øre til dette, Job! Stå stille og gi akt på Guds under!

15 Forstår du hvorledes Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke frem?

16 Forstår du hvorledes skyene svever om i luften, forstår du den Allvitendes under,

17 du hvis klær blir varme når jorden ligger og dormer i sønnenvind?

18 Kan du med ham spenne ut himmelen, så fast som et speil av støpt metall?

19 Lær oss hvad vi skal si til ham! Vi kan ikke fremføre noget for bare mørke.

20 Skal det fortelles ham at jeg vil tale med ham? Har nogen sagt at han ønsker sin egen undergang?

21 Og nu, menneskene ser ikke lyset, enda det skinner klart på himmelen, og en vind er faret frem og har renset den.

22 Fra Norden kommer gull; om Gud er der en forferdende herlighet.

23 Den Allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt; men retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke.

24 Derfor frykter menneskene ham; men han enser ikke nogen selvklok mann.

Footnotes

  1. Jobs 35:10 d.e. i ulykkens natt.
  2. Jobs 36:13 JBS 36, 8.
  3. Jobs 36:14 1KG 14, 24.
  4. Jobs 36:18 d.e. den store trengsel Gud har pålagt dig for dine synders skyld.
  5. Jobs 36:29 d.e. skyene.
  6. Jobs 36:30 d.e. skyer som stiger op av havets dyp.
  7. Jobs 37:7 d.e. han gjør det umulig for mennesket å utføre sitt arbeid på marken.