Add parallel Print Page Options

Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellem ham og en træl, enda han er herre over alt sammen;

men han er under formyndere og husholdere inntil den tid som hans far forut har fastsatt.

Således var også vi, dengang vi var barn, trælbundet under verdens barnelærdom;

men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.

Og fordi I er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper: Abba, Fader!

Så er du da ikke lenger træl, men sønn; men er du sønn, da er du og arving ved Gud.

Men dengang da I ikke kjente Gud, trælet I under de guder som i virkeligheten ikke er guder;

men nu, da I kjenner Gud, ja det som mere er, er kjent av Gud, hvorledes kan I da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? vil I da på ny igjen træle under den?

10 I tar vare på dager og måneder og tider og år;

11 jeg frykter for eder at jeg kanskje forgjeves har gjort mig møie med eder.

12 Vær som jeg! for jeg er jo som I. Brødre! jeg ber eder. I har ingen urett gjort mig;

13 men I vet at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for eder;

14 og til tross for den fristelse som voldtes eder ved mitt kjød, ringeaktet og avskydde I mig ikke. I tok imot mig som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus.

15 Hvor I dengang priste eder salige! for jeg gir eder det vidnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde I revet eders øine ut og gitt mig dem.

16 Så er jeg da blitt eders fiende ved å si eder sannheten!

17 De legger sig efter eder med en iver som ikke er god; men de vil stenge eder ute, forat I skal være ivrige for dem.

18 Men det er godt å vise iver i det gode alltid, og ikke bare når jeg er til stede hos eder.

19 Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

20 Jeg skulde ønske å være til stede hos eder nu og omskifte min røst; for jeg er rådvill med eder.

21 Si mig, I som vil være under loven: Hører I ikke loven?

22 Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, én med trælkvinnen og én med den frie kvinne;

23 men trælkvinnens sønn er født efter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet.

24 I dette ligger en dypere mening under; for disse kvinner er to pakter, den ene fra berget Sinai, og den føder barn til trældom; dette er Hagar.

25 For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nu er; for det er i trældom med sine barn.

26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

27 for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder! bryt ut og rop, du som ikke har veer! for den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen.

28 Men vi, brødre, er løftets barn, likesom Isak.

29 Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham som var født efter Ånden, således og nu.

30 Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn.

31 Derfor, brødre, er vi ikke trælkvinnens barn, men den frie kvinnes.

Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

Se, jeg, Paulus, sier eder at dersom I lar eder omskjære, så vil Kristus intet gagne eder.

Atter vidner jeg for hvert menneske som lar sig omskjære, at han er skyldig å holde hele loven.

I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt ut av nåden.

For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om;

for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten?

Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte eder.

En liten surdeig syrer hele deigen.

10 Jeg har den tillit til eder i Herren at I ikke vil mene noget annet; men den som forvirrer eder, skal bære sin dom, hvem han så er.

11 Men jeg, brødre - hvis jeg ennu forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennu? da er jo korsets anstøt gjort til intet.

12 Gid de endog må skjære sig selv i sønder, de som opvigler eder!

13 For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!

14 For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din næste som dig selv.

15 Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre!

16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring.

17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil.

18 Men dersom I drives av Ånden, da er I ikke under loven.

19 Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,

20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,

21 misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

23 mot slike er loven ikke.

24 Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!

26 La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avind imot hverandre!

Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!

Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

For dersom nogen tykkes sig å være noget og er dog intet, da dårer han sig selv.

Men enhver prøve sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros bare efter det han selv er, og ikke efter det som næsten er;

for hver skal bære sin egen byrde.

Den som oplæres i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.

Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste.

For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

10 La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

11 Se, med hvor store bokstaver jeg skriver til eder med min egen hånd!

12 Så mange som vil ta sig godt ut i kjødet, disse er det som tvinger eder til å la eder omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korses skyld.

13 For ikke engang de som lar sig omskjære, holder selv loven; men de vil at I skal la eder omskjære, forat de kan rose sig av eders kjød.

14 Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.

15 For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.

16 Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!

17 Herefter volde ingen mig uleilighet! for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme.

18 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd, brødre! Amen.