A A A A A
Bible Book List

1 Krønikebok 4-6 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Judas sønner var Peres, Hesron og Karmi og Hur og Sobal.

Og Reaja, Sobals sønn, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad; dette var soratittenes ætter.

Og dette var Abi-Etams [ætter]: Jisre'el og Jisma og Jidbas, og deres søster hette Haslelponi.

Og Pnuel var far til Gedor, og Eser var far til Husa; de var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem.

Og Tekoas far Ashur hadde to hustruer, Hela og Na'ara.

Med Na'ara fikk han Ahussam og Hefer og Temeni og Ahastari; dette var Na'aras sønner.

Og Helas sønner var Seret, Jishar og Etnan.

Og Kos blev far til Anub og Hassobeba og Aharhels, Harums sønns ætter.

Jabes var æret fremfor sine brødre; hans mor gav ham navnet Jabes[a], idet hun sa: Jeg har født ham med smerte.

10 Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

11 Og Suhas bror Kelub fikk sønnen Mehir; han var far til Eston.

12 Og Eston var far til Bet-Rafa og Paseah og Tehinna, Ir-Nahas' far dette var mennene fra Reka.

13 Og Kenas' sønner var Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat.

14 Og Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som var far til ætten i Tømmermannsdalen; for de var tømmermenn.

15 Og sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, Ela og Na'am, og Elas sønn var Kenas.

16 Og Jehallelels sønner var Sif og Sifa, Tirja og Asarel.

17 Og Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon; og hun[b] blev fruktsommelig og fødte Mirjam og Sammai og Jisbah, far til Estemoa.

18 Og hans jødiske hustru fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah; men de andre[c] var sønner av Faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til hustru.

19 Og sønnene av Hodijas hustru, Nahams søster, var Ke'ilas far, garmitten, og Estemoa, ma'akatitten.

20 Og Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tulon; og Jisis sønner var Sohet og Sohets sønn.

21 Sønnene til Sela, Judas sønn, var Er, far til Leka, og Lada, far til Maresa, og de ætter som tilhørte bomulls-arbeidernes hus av Asbeas ætt,

22 og Jokim og mennene i Koseba og Joas og Saraf, som rådet over Moab, og Jasubi-Lehem; men dette er gamle ting.

23 Disse folk var pottemakere og bodde i Neta'im og Gedera; de bodde der hos kongen og var i hans arbeid.

24 Simeons sønner var Nemuel og Jamin, Jarib, Serah og Saul;

25 hans sønn var Sallum; hans sønn Mibsam; hans sønn Misma.

26 Og Mismas sønner var hans sønn Hammuel, hans sønn Sakkur og hans sønn Sime'i.

27 Og Sime'i hadde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ætt ikke øktes så sterkt som Judas sønner.

28 De bodde i Be'erseba og Molada og Hasar-Sual

29 og i Bilha og i Esem og i Tolad

30 og i Betuel og i Horma og i Siklag

31 og i Bet-Markabot og i Hasar-Susim og i Bet-Biri og i Sa'ara'im - det var deres byer inntil David blev konge -

32 med tilhørende landsbyer, og i Etam og A'in, Rimmon og Token og Asan - fem byer -

33 og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer helt til Ba'al; dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste.

34 Og Mesobab og Jamlek og Josa, Amasjas sønn,

35 og Joel og Jehu, sønn av Josibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja,

36 og Eljoenai og Ja'akoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja

37 og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Semaja -

38 disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier utbredte sig sterkt.

39 De drog avsted bortimot Gedor like til østsiden av dalen for å søke beite for sitt småfe;

40 og der fant de fett og godt beite, og landet var vidt og rummelig, og det var rolig og stille; for de som bodde der før, var av Kams ætt.

41 Da kom i Judas konge Esekias' dager de som her er optegnet ved navn, og ødela deres telter og hugg ned de meunitter som fantes der, og slo dem med bann, så de nu ikke mere er til, og bosatte sig i deres land; for der var beite for deres småfe.

42 Fem hundre mann av dem - av Simeons barn - drog til Se'irfjellene under anførsel av Pelatja og Nearja og Refaja og Ussiel, Jisis sønner;

43 og de slo ihjel resten av de amalekitter som hadde sloppet unda; så bosatte de sig der og bor der den dag idag.

Og sønnene til Ruben, Israels førstefødte - for han var den førstefødte, men fordi han vanhelliget sin fars seng, blev hans førstefødselsrett gitt til sønnene av Josef, Israels sønn, som dog ikke blev innført i ættelisten som den førstefødte;

for Juda blev den mektigste blandt sine brødre, og fyrsten skulde være en av hans efterkommere, men førstefødselsretten tilhørte Josef -

sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi.

Joels sønner: hans sønn Semaja; hans sønn Gog; hans sønn Sime'i;

hans sønn var Mika; hans sønn Reaja; hans sønn Ba'al;

hans sønn Be'era, som kongen i Assyria Tilgat-Pilneser bortførte i fangenskap; han var høvding for rubenittene.

Og hans brødre var efter sine ætter, da de blev optegnet efter sine ætt-ledd, Je'iel, den første, og Sakarja

og Bela, sønn av Asas, som var sønn av Joels sønn Sema; han bodde i Aroer og helt til Nebo og Ba'al-Meon,

og mot øst nådde hans bosteder til bortimot ørkenen som strekker sig fra elven Frat; for deres fe hadde øket sterkt i Gileads land.

10 I Sauls dager førte de krig med hagarenerne, som blev undertvunget av dem; så bodde de i deres telter langs hele østsiden av Gilead.

11 Og Gads barn hadde sine bosteder midt imot dem i Basans land helt til Salka:

12 Joel, den første, og Safan, den annen, og Janai og Safat i Basan.

13 Og deres brødre var efter sine familier Mikael og Mesullam og Seba og Jorai og Jakan og Sia og Eber, syv i tallet.

14 Disse var sønner av Abiha'il, sønn av Huri, sønn av Jaroah, sønn av Gilead, sønn av Mikael, sønn av Jesisai, sønn av Jahdo, sønn av Bus.

15 Aki, sønn av Gunis sønn Abdiel, var deres familiehode.

16 Og de bodde i Gilead i Basan og tilhørende byer og på alle Sarons jorder, sa langt de strakte sig.

17 Alle disse blev innført i ættelistene i Judas konge Jotams dager og i Israels konge Jeroboams dager.

18 Rubens barn og gadittene og halvdelen av Manasse stamme var djerve menn, menn som bar skjold og sverd og spente bue og var oplært til krig; de var fire og firti tusen, syv hundre og seksti stridsføre menn.

19 De førte krig mot hagarenerne og Jetur og Nafis og Nodab,

20 og de fikk hjelp mot dem, så hagarenerne og alle som var med dem, blev gitt i deres hånd; for de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham.

21 Og de bortførte deres fe, femti tusen kameler og to hundre og femti tusen stykker småfe og to tusen asener, og dessuten hundre tusen mennesker.

22 For mange var falt og drept; for denne krig var fra Gud. Og de bodde i deres bygder like til bortførelsen.

23 Den halve Manasse stammes barn bodde i landet fra Basan til Ba'al-Hermon og Senir og Hermon-fjellet; de var tallrike.

24 Og dette var deres familiehoder: Efer og Jisi og Eliel og Asriel og Jirmeja og Hodavja og Jahdiel, veldige stridsmenn, navnkundige menn, hoder for sine familier.

25 Men de bar sig troløst at mot sine fedres Gud og holdt sig med de guder som folkene i landet dyrket, de folk som Gud hadde utryddet for dem.

26 Da opegget Israels Gud assyrerkongen Ful og assyrerkongen Tilgat-Pilneser mot dem, og han bortførte dem, både rubenittene og gadittene og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah og Habor og Hara og Gosan-elven, og der er de den dag idag.

Levis sønner var Gerson, Kahat og Merari.

Og Kahats sønner var Amram, Jishar og Hebron og Ussiel.

Og Amrams barn var Aron og Moses og Mirjam; og Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.

Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas fikk sønnen Abisua,

og Abisua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk sønnen Ussi,

og Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk sønnen Merajot;

Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub,

og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Akima'as,

og Akima'as fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk sønnen Johanan,

10 Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste[d] i det hus som Salomo hadde bygget i Jerusalem.

11 Og Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub,

12 og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Sallum,

13 og Sallum fikk sønnen Hilkias, og Hilkias fikk sønnen Asarja,

14 og Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak.

15 Josadak drog med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadnesar.

16 Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari.

17 Og dette er navnene på Gersoms sønner: Libni og Sime'i.

18 Og Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel.

19 Meraris sønner var Mahli og Musi. Dette var levittenes ætter efter deres fedre.

20 Gersoms sønner var: hans sønn Libni; hans sønn Jahat; hans sønn Simma;

21 hans sønn Joah; hans sønn Iddo; hans sønn Serah; hans sønn Jeatrai.

22 Kahats sønner var: hans sønn Amminadab; hans sønn Korah; hans sønn Assir;

23 hans sønn Elkana og hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir;

24 hans sønn Tahat; hans sønn Uriel; hans sønn Ussia og hans sønn Saul.

25 Og Elkanas sønner var Amasai Og Akimot;

26 hans sønn var Elkana; hans sønn var Sofai og hans sønn Nahat;

27 hans sønn Eliab; hans sønn Jeroham; hans sønn Elkana[e].

28 Og Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia.

29 Meraris sønn var Mahli; hans sønn var Libni; hans sønn Sime i; hans sønn Ussa;

30 hans sønn Simea; hans sønn Haggija; hans sønn Asaja.

31 Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus efterat arken var kommet til ro,

32 og de gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt - tabernaklet - inntil Salomo bygget Herrens hus i Jerusalem, og de stod der og utførte sin tjeneste således som det var dem foreskrevet -

33 dette var de som stod der med sine sønner: Av kahatittenes sønner: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel,

34 sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah,

35 sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai,

36 sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja,

37 sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah,

38 sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn.

39 Og hans[f] bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea,

40 sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkija,

41 sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja,

42 sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sime'i,

43 sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi.

44 Og Meraris sønner, deres brødre, stod på venstre side: Etan, sønn av Kisi, sønn av Abdi, sønn av Malluk,

45 sønn av Hasabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkias,

46 sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Semer,

47 sønn av Mahli, sønn av Musi, sønn av Merari, sønn av Levi.

48 Og deres brødre, de andre levitter, var gitt[g] til å utføre alle slags tjeneste i tabernaklet - Guds hus.

49 Men Aron og hans sønner ofret på brennoffer-alteret og på røkoffer-alteret og var satt til å utføre all tjeneste i det Aller-helligste og til å gjøre soning for Israel efter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt.

50 Dette var Arons sønner: hans sønn Eleasar; hans sønn Pinehas; hans sønn Abisua;

51 hans sønn Bukki; hans sønn Ussi; hans sønn Serahja;

52 hans sønn Merajot; hans sønn Amarja; hans sønn Akitub;

53 hans sønn Saddok; hans sønn Akima'as.

54 Dette var deres bosteder efter deres byer innenfor deres landemerker: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for,

55 de fikk Hebron i Juda land med tilhørende jorder rundt omkring;

56 men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn.

57 Arons sønner fikk altså tilfluktsstædene Hebron og Libna med tilhørende jorder og Jattir og Estemoa med jorder

58 og Hilen med jorder, Debir med jorder

59 Og Asan med jorder og Bet-Semes med jorder,

60 og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter.

61 Men de andre[h] Kahats barn av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasse stammes halve del.

62 Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan.

63 Meraris barn efter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme.

64 Således gav Israels barn levittene disse byer med tilhørende jorder.

65 De gav dem ved loddkasting av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme disse byer, som de nevnte ved navn.

66 Og de andre av Kahats barns ætter[i] fikk av Efra'ims stamme disse byer som skulde høre dem til:

67 tilfluktsstædene Sikem med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder

68 og Jokmeam med jorder og Bet-Horon med jorder

69 og Ajalon med jorder og Gat-Rimmon med jorder,

70 og av den halve Manasse stamme Aner med tilhørende jorder og Bileam med jorder. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt.

71 Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder,

72 og av Issakars stamme Kedes med tilhørende jorder, Dobrat med jorder

73 og Ramot med jorder og Anem med jorder,

74 og av Asers stamme Masal med tilhørende jorder og Abdon med jorder

75 og Hukok med jorder og Rehob med jorder,

76 og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata'im med jorder.

77 Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende jorder og Tabor med jorder,

78 og på hin side Jordan ved Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende jorder og Jahsa med jorder

79 og Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder,

80 og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende jorder og Mahana'im med jorder

81 og Hesbon med jorder og Jaser med jorder.

Footnotes:

  1. 1 Krønikebok 4:9 han volder smerte.
  2. 1 Krønikebok 4:17 Mereds hustru Bitja, 1KR 4, 18.
  3. 1 Krønikebok 4:18 Mirjam, Sammai og Jisbah, 1KR 4, 17.
  4. 1 Krønikebok 6:10 nemlig i Kong Ussias' tid.
  5. 1 Krønikebok 6:27 Samuels far, 1 Sam. 1, 1. 20.
  6. 1 Krønikebok 6:39 Hemans, 1KR 6, 33; 15, 17.
  7. 1 Krønikebok 6:48 nemlig prestene.
  8. 1 Krønikebok 6:61 d.e. som ikke var av Arons ætt, 1KR 6, 54.
  9. 1 Krønikebok 6:66 de 1KR 2, 61 omtalte.

Johannes 6:1-21 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Derefter drog Jesus bort til hin side av den Galileiske Sjø, Tiberias-sjøen;

og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke.

Men Jesus gikk op i fjellet, og han satte sig der med sine disipler.

Og påsken, jødenes høitid, var nær.

Da nu Jesus løftet sine øine og så at meget folk kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat?

Men dette sa han for å prøve ham; for han visste selv hvad han vilde gjøre.

Filip svarte ham: Brød for to hundre penninger er ikke nok for dem så hver av dem kan få et lite stykke.

En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham:

Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker; men hvad er det til så mange?

10 Jesus sa: La folket sette sig ned! Det var meget gress på stedet, og mennene satte sig da ned, omkring fem tusen i tallet.

11 Da tok Jesus brødene og takket, og delte dem ut til dem som satt der, likeledes av småfiskene, så meget de vilde ha.

12 Men da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt tilovers, forat ikke noget skal spilles!

13 Da sanket de sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrød, som var blitt tilovers efter dem som hadde ett.

14 Da nu folket så det tegn han gjorde, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.

15 Da nu Jesus skjønte at de vilde komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem og op i fjellet igjen, han selv alene.

16 Men da det blev aften, gikk hans disipler ned til sjøen,

17 og de gikk i en båt og fór over til hin side av sjøen, til Kapernaum. Og det var allerede blitt mørkt, og Jesus var enda ikke kommet til dem.

18 Og sjøen gikk høit, for det blåste en sterk vind.

19 Da de nu hadde rodd en fem og tyve eller tretti stadier, ser de Jesus gå på sjøen og komme nær til båten, og de blev redde.

20 Men han sa til dem: Det er mig, frykt ikke!

21 Nu vilde de ta ham op i båten, og straks kom båten til landet som de fór til.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes