Add parallel Print Page Options

33 Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron. Moses optegnede på Herrens Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:

De brød op fra Rameses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne, medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som Herren havde slået iblandt dem; thi Herren havde holdt Dom over deres Guder. Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot. Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand. Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol. Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara. Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr. 10 Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav. 11 Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken. 12 Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka. 13 Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj. 14 Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke. 15 Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken. 16 Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava, 17 Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot. 18 Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma. 19 Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez. 20 Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna. 21 Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa. 22 Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata. 23 Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg. 24 Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada. 25 Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot. 26 Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat. 27 Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara. 28 Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka. 29 Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona. 30 Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot. 31 Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan. 32 Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad. 33 Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata. 34 Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona. 35 Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber. 36 Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj. 37 Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.

38 Og Præsten Aron steg på Herrens Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned; 39 og Aron var l23 År gammel, da han døde på Bjerget Hor. 40 Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.

41 Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona. 42 Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon. 43 Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot. 44 Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse. 45 Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon. 46 Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim. 47 Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo. 48 Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko; 49 og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.

50 Og Herren talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde: 51 "Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land, 52 skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge; 53 I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje; 54 og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder. 55 Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i, 56 og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder."

34 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: Byd Israelitterne og sig til dem: Når i kommer til Kana'ans Land det er det Land, der skal tilfalde eder som Arvelod, Kana'ans Land i hele dets Udstrækning så skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet; så skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, nå til Zin og ende sønden for Kadesj Barnea; så skal den løbe hen til Hazar Addar øg nå til Azmon; fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet. Hvad Vestgrænsen angår, skal det store Hav være eders Grænse; det skal være eders Vestgrænse. Eders Nordgrænse skal være følgende: Fra det store Hav skal I udstikke eder en Linie til Bjerget Hor; fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, så at Grænsen ender ved Zedad; derpå skal Grænsen gå til Zifron og ende ved Hazar Enan. Det skal være eders Nordgrænse. 10 Men til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar Enan til Sjefam; 11 og fra Sjefam skal Grænsen gå ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen; 12 derpå skal Grænsen løbe ned langs Jordan og ende ved Salthavet. Det skal være eders Land i hele dets Udstrækning til alle Sider.

13 Og Moses bød Israelitterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter Herrens Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme. 14 Thi Rubeniternes Stamme efter deres Fædrenehuse og Gaditernes Stamme efter deres Fædrenehuse og Manasses halve Stamme har allerede fået deres Arvelod. 15 De to Stammer og den halve Stamme har fået deres Arvelod hinsides Jordan over for Jeriko, mod Øst, mod Solens Opgang.

16 Og Herren talede til Moses og sagde: 17 Navnene på de Mænd, der skal udskifte Landet mellem eder, er følgende: Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn; 18 desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet. 19 Navnene på disse Mænd er følgende: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn, 20 af Simeoniternes Stamme Sjemuel, Ammihuds Søn, 21 af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn, 22 af Daniternes Stamme een Øverste, Bukki, Joglis Søn, 23 af Josefs Sønner: af Manassiternes Stamme een Øverste, Hanniel, Efods Søn, 24 og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn, 25 af Zebuloniternes Stamme een Øverste, Elizafan, Parnaks Søn, 26 af Issakariternes Stamme een Øverste, Paltiel, Azzans Søn, 27 af Aseriternes Stamme een Øverste, Ahihud, Sjelomis Søn, 28 og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Pedael, Ammibuds Søn. 29 Det var dem, Herren pålagde at udskifte Kana'ans Land mellem Israelitterne.