Add parallel Print Page Options

Issakas Sønner var: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron, fire. Tolas Sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Sjemuel, Overhoveder for Tolas Fædrenehuse, dygtige Krigere. Efter deres Slægtebøger udgjorde deres Tal på Davids Tid 22600. Uzzis Sønner: Jizraja, Jizrajas Sønner Mikael, Obadja, Joel og Jissjija, fem, alle sammen Overhoveder. Til dem hørte efter deres Slægtebøger, efter deres Fædrenehuse, krigsrustede Skarer, 36000; de havde nemlig mange kvinder og Børn. Deres Brødre, alle Issakars Slægter, var dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde i alt 87 000.

Benjamins Sønner: Bela, Beker og Jediael, tre. Belas Sønner: Ezbon, Uzzi, Uzziel Jerimot og Iri, fem, Overhoveder for Fædrenehuse, dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde 22034. Bekers Sønner: Zemira, Joasj, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet; alle disse var Bekers Sønner; de, som var indført i deres Slægtebog efter deres Slægter, Overhovederne for Fædrenehusene, dygtige Krigere, udgjorde 20 200. 10 Jediaels Sønner: Bilhan; Bilhans Sønner: Je'usj, Binjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarsjisj og Ahisjahar; 11 alle disse var Jediaels Sønner, Overhoveder for deres Fædrenehuse, dygtige Krigere, 17200 øvede Krigere. 12 Og Sjuppim og Huppim var Irs Sønner, og Husjim var Ahers Sønner

13 Naftalis Sønner var: Jabaziel, Guni, Jezer og Sjallum. Bilhas Sønner:.

14 Manasses Sønner, som hans aramaiske Medhustru fødte: Hun fødte Makir, Gileads Fader. 15 Gilead ægtede en Kvinde ved Navn Ma'aka; hans Søster hed Hammoleket, og hans Broder hed Zelobad; Zelofbad havde kun Døtre. 16 Gileads Hustru Ma'aka fødte en Søn, som hun kaldte Peresj, medens hans Broder hed Sjeresj; hans Sønnervar Ulam og Rekem. 17 Ulams Sønner: Bedan. Det var Sønner af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse. 18 Hans Søster Hammoleket fødte Isjhod, Abiezer og Mala. 19 Sjemidas Sønner: Ajan, Sjekm, Likhi og Ani'am.

20 Efraims Sønner: Sjutela hans Søn Bered, hans Søn Tahat, hans Søn El'ada, hans Sønahat, 21 hans Søn Zabad, hans Søn Sjutela - og Ezer og El'ad. Dem dræbte Mændene fra Gat, de indfødfe i Landet, fordi de var draget ned for at tage deres Hjorde. 22 Deres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem, og hans Brødre kom for at trøste ham. 23 Så gik han ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som han kaldte Beri'a, fordi hans Hus var i Ulykke, da det skete. 24 Hans Datter var Sje'era, som byggede Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Uzzen-Sje'era. 25 Hans Søn var Refa, hans Søn Resjef, hans Søn Tela, hans Søn Tahan, 26 hans Søn Ladan, hans Søn Ammihud, hans Søn Elisjama, 27 hans Søn Nun, hans Søn Josua. 28 Deres Besiddelser og Boliger var Betel med Småbyer, mod Øst Na'aran, mod Vest Gezer med Småbyer, fremdeles Sikem med Småbyer indtil Ajja med Småbyer; 29 langs Manassiternes Grænse Bet-Sjean med Småbyer, Ta'anak med Småbyer, Megiddo med Småbyer og Dor med Småbyer. I dem boede Israels Søn Josefs Sønner.

30 A Sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beri'a og deres Søster Sera. 31 Beri'as Sønner: Heber og Malkiel, som var Birzajits Fader. 32 Heber avlede Jaflet, Sjomer, Hotam og deres Søster Sjua. 33 Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner. 34 Sjemers Sønner: Ahi, Roga, Hubba og Aram. 35 Hans Broder Hotams Sønner: Zofa, Jimna, Sjelesj og Amal. 36 Zofas Sønner: Sua, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37 Bezer, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era. 38 Jeters Sønner: Jefunne, Pispa og Ara. 39 Ullas Sønner: Ara, Hanniel og Rizja. 40 Alle disse var Asers Sønner. Overhoveder for Fædrenehusene, udsøgte dygtige Krigere, Overhoveder for Øversterne. De, der var indført i Slægtebogen som brugelige til Krigstjeneste, talte 26000.

Benjamin avlede Bela, den førstfødte, Asjbel den anden, Ahiram den tredje, Noha den fjerde og Rafa den femte. Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader, Abisjua, Na'aman, Ahoa, Gera, Sjefufan og Hufam.

Ehuds Sønner var følgende de var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat, da Na'aman, Ahija og Gerå førte dem bort -: Han avlede Uzza og Ahihud. Sjaharajim avlede på Moabs Slette - efter at han havde sendt sine Hustruer Husjim og Ba'ara bort han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam, 10 Je'uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for Fædrenehuse; 11 og med Husjim avlede han Abitub og Elpa'al. 12 Elpa'als Sønner: Eber, Misj'am og Sjemer, som byggede Ono og Lod med Småbyer.

13 Beri'a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat på Flugt. 14 Deres Brødre var Elpa'al Sjasjak og Jeremot. 15 Og Zebadja, Arad, Eder, 16 Mikael, Jisjpa og Joha var Beri'as Sønner. 17 Zebadja, Mesjullam' Hizki, Heber, 18 Jisjmeraj, Jizli'a og Jobab var Elpa'als Sønner. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Eljoenaj, Zilletaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim'is Sønner. 22 Jisjpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Hanan, 24 Hananja, Elam, Antotija, 25 Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner. 26 Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja, 27 Ja'aresjja, Elija og Zikri var Jerohatns Sønner. 28 Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter; de boede i Jerusalem.

29 I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka; 30 hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab, 31 Gedor, Ajo, Zeker og Miklot. 32 Miklot avlede Sjim'a. Også disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem. 33 Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al. 34 Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika. 35 Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz. 36 Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza. 37 Moza avlede Bin'a, hans Søn var Rafa hans Søn El'asa, hans Søn Azel. 38 Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner. 39 Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je'usj den anden og Elifelet den tredje. 40 Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner.