A A A A A
Bible Book List

Første Krønikebog 4-6 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

Judas Sønner: Perez, Hezron, Karmi, Hur og Sjobal. Sjobals Søn Reaja avlede Jahat; Jahat avlede Ahumaj og Lahad. Det var Zor'atitemes Slægter. Etams Fader Hurs Sønner var følgende: Jizre'el, Jisjma og Jidbasj; deres Søster hed Hazlelponi; og Penuel, Gedors Fader, og Ezer, Husjas Fader; det var Efratas' førstefødte Hurs, Betlehems Faders, Sønner.

Asjhur, Tekoas Fader, havde to Hustruer: Hel'a og Na'ara. Na'ara fødte ham Ahuzzam, Hefer, Teme'ni og Ahasjtariteme; det var Na'aras Sønner. Hel'as Sønner: Zeret, Zohar, Etnan og Koz. Koz avlede Anub, Hazzobeba og Aharhels "Harums Søns, Slægter. Jabez var mere anset end sine Brødre. Hans Moder havde givet ham Navnet Jabez, idet hun sagde: "Jeg har født ham med Smerte! 10 Jabez påkaldte Israels Gud således: "Gid " du vilde velsigne mig rigeligt og gøre mit Område stort, lade din Hånd være med mig og fri mig fra Ulykke, så der ikke voldes mig Smerte! Og Gud gav ham alt, hvad han bad om.

11 Kelub, Sjuhas Broder, avlede Mehir, det er Esjtons Fader. 12 Esjton avlede Bet-Rafa, Pasea og Tehinna, Fader til Nahasjs By; det er Mændene fra Reka. 13 Kenaz's Sønner: Otniel og Seraja. Otniels Sønner: Hatat og Meonotaj. 14 Meonotaj avlede Ofra. Seraja avlede Joab, Fader. til Ge-Harasjim; de var nemlig Håndværkere. 15 Jefunnes Søn kalebs Sønner: Ir, Ela og Na'am, Elas Sønner. og Kenaz.

16 Perez's Sønner: Jehallel'el og Ezra. Je'hallel'els Sønner: Zif, Zifa, Tireja og Asar'el. 17 Ezras Sønner: Jeter, Mered og Efer. Jeter avlede Mirjam, Sjammaj og Jisjba, Esjtemoas Fader. 18 Hans judæiske Hustru fødte Jered, Gedors Fader, Heber, Sokos Fader, og Jekutiel, Zanoas Fader. 19 Sønnerne af Faraos Datter Bitja, som Mered ægtede, var følgende: Nahams Søsters, Sønner var følgende: Garmiten og Ma'akafiten Esjtemoa. 20 Sjimons Sønner: Amnon og Rinna, Benhanan og Tilon. Jisj'is Sønner: Zohet. Zohets Søn:

21 Judas Søn Sjelas Sønner: Er, Lekas Fader, Lada, Maresjas Fader Linnedvæveriets Slægter af Asjbeas Hus, 22 Jokim, Kozebas Mænd og Joasj og Saraf, som herskede over Moab og vendte tilbage til Betlehem. Det er jo gamle Begivenheder. 23 Dette er Pottemagerne og Beboerne i Netaim og Gedera; de boede der i Kongens Nærhed og stod i hans Tjeneste.

24 Simeons Sønner: Nemuel, Ja'min, Jarib, Zera og Sja'ul 25 hans Søn Sjallum, hans Søn Mibsam, hans Søn Misjma. 26 Misjmas Sønner: Hans Søh Hammuel, hans Søn Zakkur, hans Søn Sjim'i. 27 Sjim'i havde seksten Sønner og seks Døtre; men hans Brødre havde ikke mange Sønner, og deres hele Slægt blev ikke så talrig som Judæerne.

28 De boede i Be'ersjeba Molada, Hazar-Sjual, 29 Bilha, Ezem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Ziklag, 31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Bir'i og Sja'arajim - det var indtil Davids Regering deres Byer 32 med Landsbyer - fremdeles Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan, fem Byer; 33 desuden alle deres Landsbyer, som lå rundt om disse Byer indtil Ba'al. Det var deres Bosteder; og de havde deres egen Slægtebog.

34 Fremdeles: Mesjobab, Jamlek, Amazjas Søn Josja, 35 Joel, Jehu, en Søn af Josjibja, en Søn af Seraja, en Søn af Asiel, 36 Eljoenaj, Ja'akoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37 og Ziza, en Søn af Sjif'i, en Søn af Allon, en Søn af Jedaja, en Søn af Sjimri, en Søn af Sjemaja; 38 de her ved Navn nævnte var Øverster i deres Slægter, efter at deres Fædrenehuse havde bredt sig stærkt. 39 Da de engang drog i Retning af Gerar østen for Dalen for at søge Græsning til deres Småkvæg, 40 fandt de fed og god Græsning, og Landet var udstrakt, og der var Fred og Ro, da de tidligere Beboere nedstammede fra Kam. 41 I Kong Ezekias af Judas Dage drog de her ved Navn nævnte hen og overfaldt deres Telte og slog Me'uniterne, som de traf der, og de lagde Band på dem, så de nu ikke mere er til; derefter bosate de sig i deres Land, da der var Græsning til deres Småkvæg. 42 Af dem, af Simeoniterne, drog 500 Mand til Se'irs Bjerge under Ledelse af Pelatja, Nearj'a, Refaja og Uzziel, Jisj'is Sønner, 43 og de nedhuggede de sidste Amalekiter, der var tilbage; og de bosatte sig der og bor der den Dag i Dag.

Rubens, Israels førstefødtes, Sønner - han var nemlig den førstefødte, men da han vanærede sin Faders Leje, gaves hans Førstefødselsret til Israels Søn Josefs Sønner, dog ikke således, at de i Slægtebogen opføres som førstefødte; thi Juda herskede over sine Brødre, og af hans Midte skulde Fyrsten tages, men Førstefødselsretten blev Josefs Rubens, Israels førstefødtes, Sønner: Hanok, Pallu, Hezron og Karmi. Joels Sønner: Hans Søn Sjemaja, hans Søn Gog, hans Søn Sjim'i hans Søn Mika, hans Søn Reaja, hans Søn Ba'al hans Søn Be'era, hvem Assyrerkongen Tillegat-Pilneser førte i Landflygtighed, da han var Rubeniternes Øverste. Og hans Brødre efter deres Slægter, somde var optegnede i Slægtebogen efter deres Nedstamning Først Je'iel, dernæst Zekarja og Bela, en Søn af Azaz, en Søn af Sjema, en Søn af Joel, som boede i Aroer og hen til Nebo og Ba'al-Meon; og mod Øst nåede det Område, hvor han boede, hen imod Ørkenegnene, der strækker sig over mod Eufratfloden; thi de havde talrige Hjorde i Gileads Land. 10 I Sauls Dage førte de Krig med Hagriterne, og disse faldt i deres Hånd; så bosatte de sig i deres Telte på hele Gileads Østside.

11 Gads Sønner, som boede lige over for dem i Basans Land indtil Salka: 12 Først Joel, dernæst Sjafam, Ja'naj og Sjafat i Basan; 13 og deres Brødre efter deres Fædrenehuse: Mikael, Mesjullam, Sjeba, Joraj, Jakan, Zia og Eber, syv. 14 De var Sønner af Abihajil, en Søn af Huri, en Søn af Jaroa, en Søn af Gilead, en Søn af Mikael, en Søn af Jesjisjaj, en Søn af Jado, en Søn af Buz. 15 Ahi, en Søn af Abdiel, en Søn af Guni, var Overhoved for deres Fædrenehuse. 16 De boede i Gilead, i Basan og Småbyerne det og i alle Sirjons Græsgange, så langt de strækker sig. 17 De indførtes alle i Slægtebog i Kong Jotam af Judas og Kong Jeroboam af Israels Dage.

18 Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme, alle de krigsdygtige Mænd, der har Skjold og Sværd, spændte Bue og var øvet i Kamp, 44760 Mand, der kunde drage i Kamp, 19 førte Krig med Hagriterne, Jetur, Nafisj og Nodab; 20 og de fik Hjælp imod dem, så at Hagriterne og alle deres Forbundsfæller overgaves i deres Hånd, thi de råbte til Gud i Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham. 21 Så tog de deres Hjorde, 50.000 Kameler, 250.000 Stykker Småkvæg, 2.000 Æsler og 100.000 Mennesker som Bytte. 22 Der skete nemlig et stort Mandefald, thi Gud havde villet Krigen; og de boede nu i Landet i deres Sted lige til Landflygtigheden.

23 Manasses halve Stammes Sønner boede i Landet fra Basan til Ba'al-Hermon, Senir og Hermonbjerget; de var talrige. 24 Overhovederne for deres Fædrenehuse var følgende: Efer, Jisj'i, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jadiel, dygtige Krigere og navnkundige Mænd, Overhoveder for deres Fædrenehuse. 25 Men de var deres Fædres Gud utro og bolede med de Guder, der dyrkedes af Landets Folkeslag, som Gud havde udryddet foran dem. 26 Da æggede Israels Gud Assyrerkongerne Puls og Tillegat-Pilnesers Sind, så han slæbte dem bort, Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme, og bragte dem til Hala, Habor, Hara og Gozan-floden, hvor de er den Dag i Dag.

Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari. Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel. Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua; Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi; Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot; Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub; Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az; Ahima'az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan; 10 Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo byggede i Jerusalem; 11 Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub; 12 Ahitub avlede Zadok; Zadokavlede Sjallum; 13 Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja; 14 Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak, 15 Men Jozadak drog med, da Herren lod Juda og Jerusalem føre i Landflygtighed af Nebukadnezar.

16 Levis ønner: Gerson, Kehat og Me'rari. 17 Navnene på Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim'i. 18 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel. 19 Meraris Sønner: Mali og Nusji. Det er Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse. 20 Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn Zimma, 21 hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj. 22 Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn Assir, 23 hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir, 24 hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn Sja'ul. 25 Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot, 26 hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu, 27 hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham,hans SønElkana oghans Søn Samuel. 28 Samoels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija. 29 Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim'i, hans Søn Uzza, 30 hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.

31 Følgende er de, hem David overdrog Sangen i Herrens Hus, efter at Arken havde fået et Hvilested, 32 ogsom gjorde Tjeneste foran Åbenbaringsteltets Bolig som Sangere, indtil Salomo byggede Herrens Hus i Jerusalem; de udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet. 33 De, som udførfe denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af Hehatiterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel, 34 en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Toa, 35 en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af Amasaj, 36 en Søn af Elkaoa, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af Zefanja, 37 en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora, 38 en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af Israel. 39 Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a, 40 en Søn af Mikael, en Søn af Ba'aseja, en Søn af Malkija, 41 en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja, 42 en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim'i, 43 en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi. 44 Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan, en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk, 45 en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija, 46 en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer, 47 en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af Levi.

48 Deres Brød Leviterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds Hus's Bolig; 49 men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre på Brændofferalteret og Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde påbudt. 50 Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas, hans Søn Abisjua, 51 hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja, 52 hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub, 53; hans Søn Zadok og hans Søn Ahima'az.

54 Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Område var følgende: Arons Sønner af Kehatiternes Slægt - thi, for dem faldt Loddet først 55 gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker; 56 men Byens Landområde og Landsbyer gav, man Haleb, Jefunnes Søn. 57 Arons Sønner gav, man Tilflugtsbyen Hebron, Libna.. med Græsmarker. Jattir, Esjtemoa, med Græsmarker, 58 Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker, 59 Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker: 60 Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.

61 Kehats øvrige Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme. 62 Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan. 63 Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.

64 Så gav Israeliterne Leviterne Byerne med Græsmarker.

65 De gav dem ved Lodkastning af Judæernes, Simeoniternes og Benjaminiternes Stammer de ovenfor nævnte Byer.

66 Kehatiternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af Efraims Stamme; 67 man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med Græsmarker, 68 Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker, 69 Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker; 70 af Manasses halve Stamme Aner med Græsmarker og Jibleam med Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Hehatiters Slægter.

71 Gersoniterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med Græsmarker; 72 af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker, 73 Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker; 74 af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker, 75 Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker; 76 af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.

77 De øvrige Leviter, Merariterne, tilfaldt af Zebulons Stamme Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker; 78 og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker, 79 Kedemot med Græsmarker og Mefa'at med Græsmarker; 80 af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med Græsmarker, 81 Hesjbon med Græsmarker og Ja'zer med Græsmarker.

Johannes 6:1-21 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø,Tiberias Søen. Og en stor Skare fulgte ham, fordi de så de Tegn, som han gjorde på de syge. Men Jesus gik op på Bjerget og satte sig der med sine Disciple. Men Påsken, Jødernes Højtid, var nær. Da Jesus nu opløftede sine Øjne og så, at en stor Skare kom til ham, sagde han til Filip: "Hvor skulle vi købe Brød, for at disse kunne få noget at spise?" Men dette sagde han for at prøve ham; thi han vidste selv, hvad han vilde gøre. Filip svarede ham: "Brød for to Hundrede Denarer er ikke nok for dem, til at hver kan få noget lidet." En af hans Disciple, Andreas, Simon Peters Broder, siger til ham: "Her er en lille Dreng, som har fem Bygbrød og to Småfisk; men hvad er dette til så mange?" 10 Jesus sagde: "Lader Folkene sætte sig ned;" og der var meget Græs på Stedet. Da satte Mændene sig ned, omtrent fem Tusinde i Tallet. 11 Så tog Jesus Brødene og takkede og uddelte dem til dem, som havde sat sig ned; ligeledes også af Småfiskene så meget, de vilde. 12 Men da de vare blevne mætte, siger han til sine Disciple: "Samler de tiloversblevne Stykker sammen, for at intet skal gå til Spilde." 13 Da samlede de og fyldte tolv Kurve med Stykker, som bleve tilovers af de fem Bygbrød fra dem, som havde fået Mad. 14 Da nu Folkene så det Tegn, som han havde gjort, sagde de: "Denne er i Sandhed Profeten, som kommer til Verden." 15 Da Jesus nu skønnede, at de vilde komme og tage ham med Magt for at gøre ham til Konge, gik han atter op på Bjerget, ganske alene.

16 Men da det var blevet Aften, gik hans Disciple ned til Søen. 17 Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum. Og det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommen til dem. 18 Og Søen rejste sig, da der blæste en stærk Vind. 19 Da de nu havde roet omtrent fem og tyve eller tredive Stadier, se de Jesus vandre på Søen og komme nær til Skibet, og de forfærdedes. 20 Men han siger til dem: "Det er mig; frygter ikke!" 21 Da vilde de tage ham op i Skibet; og straks kom Skibet til Landet, som de sejlede til.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes