A A A A A
Bible Book List

Første Krønikebog 22-24 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

22 Da sagde David: "Her skal Gud Herrens Hus stå, her skal Israels Brændofferalter stå!" David bød så, at man skulde samle alle de fremmede, som boede i Israels Land, og han satte Stenhuggere til at tilhugge Kvadersten til Opførelsen af Guds Hus; fremdeles anskaffede David Jern i Mængde til Nagler på Portfløjene og til Kramper, en umådelig Mængde Kobber og talløse Cederbjælker, idet Zidonierne og Tyrierne bragte David Cederbjælker i Mængde. Thi David tænkte: "Min Søn Salomo er ung og uudviklet, men Huset, som skal bygges Herren, skal være stort og mægtigt, for at det kan vinde Navnkundighed og Ry i alle Lande; jeg vil træffe Forberedelser for ham." Og David traf store Forberedelser, før han døde.

Derpå lod han sin Søn Salomo kalde og bød ham bygge Herren, Israels Gud, et Hus. Og David sagde til Salomo: "Min Søn! Jeg havde selv i Sinde at bygge Herren min Guds Navn et Hus; men da kom Herrens Ord til mig således: Du har udgydt meget Blod og ført store brige; du må ikke bygge mit Navn et Hus, thi du har udgydt meget Blod på Jorden for mit Åsyn. Se, en Søn skal fødes dig; han skal være en Fredens Mand, og jeg vil skaffe ham Fred for alle hans Fjender rundt om; thi hans Navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel Fred og Ro i hans Dage. 10 Han skal bygge mit Navn et Hus; og han skal være mig en Søn, og jeg vil være ham en Fader, og jeg vil grundfæste hans Kongedømmes Trone over Israel til evig Tid! 11 Så være da Herren med dig, min Søn, at du må få Lykke til at bygge Herren din Guds Hus, således som han har forjættet om dig. 12 Måtte Herren kun give dig Forstand og Indsigt, så han kan sætte dig over Israel og du kan holde Herren din Guds Lov! 13 Så vil det gå dig vel når du nøje holder Anordningerne og Lovbudene, som Herren bød Moses at pålægge Israel. Vær frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke Modet! 14 Se, med stor Møje har jeg til Herrens Hus tilvejebragt 100.000 Talenter Guld og en Million Talenter Sølv og desuden Kobber og Jern, som ikke er til at veje, så meget er der; dertil har jeg tilvejebragt Bjælker og Sten; og du skal sørge for flere. 15 En Mængde Arbejdere står til din Rådighed, Stenhuggere, Murere, Tømrere og alle Slags Folk, der forstår sig på Arbejder af enhver Art. 16 Af Guld, Sølv, Kobber og Jern er der umådelige Mængder til Stede - så tag da fat, og Herren være med dig!"

17 Og David bød alle Israels Øverster hjælpe hans Søn Salomo og sagde: 18 "Er Herren eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder Ro til alle Sider? Han har jo givet Landets Indbyggere i min Hånd, og Landet er underlagt Herren og hans Folk; 19 så giv da eders Hjerter og Sjæle hen til at søge Herren eders Gud og tag fat på at bygge Gud Herrens Helligdom, så at Herrens Pagts Ark og Guds hellige Ting kan føres ind i Huset, der skal bygges HerrenS Navn."

23 Da David var blevet gammel og mæt af Dage, gjorde han sin Søn Salomo til Konge over Israel. Han samlede alle Israels Øverster og Præsterne og Leviterne. Og Leviterne blev talt fra Trediveårsalderen og opefter, og deres Tal udgjorde, Hoved for Hoved, Mand for Mand, 38000. "Af dem," sagde han, "skal 24000 forestå Arbejdet ved Herrens Hus, 6000 være Tilsynsmænd og Dommere, 4000 være Dørvogtere og 4000 love Herren med de instrumenter, jeg har ladet lave til Lovsangen."

Og David inddelte dem i Skifter efter Levis Sønner Gerson, Kehat og Merari. Til Gersoniterne hørte: Ladan og Sjim'i; Ladans Sønner: Jehiel, som var Overhoved, Zetam og Joel, tre; Sjim'is Sønner: Sjelomit, Haziel og Haran, tre. De var Overhoveder for Ladans Fædrenehuse. 10 Sjim'is Sønner: Jahat,Ziza, Je'usj og Beri'a. Disse fire var Sjim'is Sønoer. 11 Jahat var Overhoved og Ziza den næste; Je'usj og Beri'a havde ikke mange Sønner og regnedes derfor for eet Fædrenehus, eet Embedsskifte.

12 Kehatiterne: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel, fire; 13 Amrams Sønner: Aron og Moses. Aron udskiltes sammen med sine Sønner til at helliges som højhellig til evig Tid, til at tænde Offerild for Herrens Åsyn, til at tjene ham og velsigne i hans Navn til evig Tid. 14 Den Guds Mand Moses's Sønner regnedes derimod til Levis Stamme. 15 Moses's Sønner: Gersom og Eliezer; 16 Gersoms Sønner; Sjubael, som var Overhoved; 17 Eliezers Sønner: Rehabja, som var Overhoved; andre Sønner havde Eliezer ikke, men Rehabjas Sønner var overmåde talrige. 18 Jizhars Sønner: Sjelomit, som var Overhoved. 19 Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden, Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde. 20 Uzziels Sønner: Mika, som var Overhoved, og Jissjija den anden.

21 Meraiterne var: Mali og Musji. Malis Sønner: El'azar og Kisj. 22 El'azar efterlod sig ved sin Død ingen Sønner, men kun Døtre, som deres Brødre, Kisj's Sønner, ægtede. 23 Musjis Sønner: Mali, Eder og Jeremot, tre.

24 Det var Levis Sønner efter deres Fædrenebuse, Overhovederne for Fædrenehusene, de, som mønstredes ved Optælling af Navnene, Hoved for Hoved, de, som udførte Arbejdet ved Tjenesten i Herrens Hus, fra Tyveårsalderen og opefter. 25 Thi David tænkte: "Herren, Israels Gud, har skaffet sit Folk Ro og taget Boligi Jerusalem for evigt; 26 derfor behøver Leviterne heller ikke mere at bære Boligen og alle de Ting, som hører til dens Tjeneste." 27 (Ifølge Davids sidste Forordninger regnes Tallet på Leviterne fra Tyveårsalderen og opefter). 28 Men deres Plads er ved Arons Sønners Side, for at de kan udføre Tjenesten i Herrens Hus; de skal tage sig af Forgårdene, Kamrene, Renholdelsen af alle de hellige Ting og Arbejdet, der skal udføres i Guds Hus; 29 de skal sørge for Skuebrødene, Melet til Afgrødeofrene, de usyrede Fladbrød, Panden, Dejgen og alle Rum- og Længdemål; 30 hver Morgen skal de stå og love og prise Herren, ligeså om Aftenen, 31 og hver Gang der ofres Brændofre til Herren på Sabbaterne, Nymånedagene og Højtiderne; i det fastsatte Antal efter den for dem gældende Forskrift skal de altid stå for Herrens Åsyn. 32 Således skal de tage Vare på, hvad der er at varetage ved Åbenbaringsteltet og ved det hellige og hjælpe deres Brødre, Arons Sønner, med Tjenesten i Herrens Hus.

24 Arons Sønner, delte i Skifter, var: Arons Sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar; Nadab og Abihu døde før deres Fader uden at efterlade sig Sønoer, men Eleazar og Itamar fik Præsteværdigheden. David tillige med Zadok af Eleazars Sønner og Ahimelek af Itamars Sønner inddelte dem efter deres Embedsskifter ved deres Tjeneste. Og da det viste sig, at Eleazars Sønner havde flere Overhoveder end Itamars, delte de dem således, at Eleazars Sønner fik seksten Overhoveder over deres Fædrenebuse. Itamars Sønner otte. Og de delte, begge Hold ved Lodkastning, thi der fandtes hellige Øverster og Guds Øverster både iblandt Eleazars og Itamars Sønner. Skriveren Sjemaja, Netan'els Søn af Levis Slægt, optegnede dem i Påsyn af Kongen, Øversterne, Præsten Zadok, Ahimelek, Ebjatars Søn, og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenebuse. Der udtoges eet Fædrenehus af Itamar for hvert to af Eleazar.

Det første Lod traf Jojarib, det andet Jedaja, det tredje Harim, det fjerde Seorim, det femte Malkija, det sjette Mijjamin, 10 det syvende Hakkoz, det ottende Abija, 11 det niende Jesua, det tiende Sjekanja, 12 det ellevte Eljasjib, det tolvte Jakim, 13 det trettende Huppa, det fjortende Jisjba'al, 14 det femtende Bilga, det sekstende Immer, 15 det syttende Hezir, det attende Happizzez, 16 det nittende Petaja, det tyvende Jehezkel, 17 det een og tyvende Jakin, det to og tyvende Gamul, 18 det tre og tyvende Delaja og det fire og tyvende Ma'azja. 19 Det var deres Embedsskifter ved deres Tjeneste, når de gik ind i Herrens Hus, efter den Forpligtelse deres Fader Aron pålagde dem, efter hvad Herren, Israels Gud, havde pålagt ham.

20 De andre Leviter var: Af Amrams Sønner Sjubael; af Sjubaels Sønner Jedeja. 21 Af Rehabjas Sønner Jissjija, som var Overhoved. 22 Af Jizhariterne Sjelomot; af Sjelomots Sønner Jahat. 23 Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden, Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde. 24 Uzziels Sønner: Mika; af Mikas Sønner Sjamir. 25 Mikas Broder Jissjija; af Jissjijas' Sønner Zekarja. 26 Meraris Sønner: Mali og Musji og hans Søn Uzzijas Sønner. 27 Meraris Søn Uzzijas Sønner: Sjoham, Zakkur og Ibri. 28 Af Mali El'azar, der ingen Sønner havde, og Kisj; 29 af Kisj Kisj's Sønner: Jerame'el.

30 Musjis Sønner: Mali, Eder og Jerimot. Det var Leviternes Efterkommere efter deres Fædrenehuse. 31 Også de kastede Lod ligesom deres Brødre, Arons Sønner, i Påsyn af Kong David, Zadok og Ahimelek og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenehuse - Fædrenehusenes Overhoveder ligesom deres yngste Brødre.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes