Add parallel Print Page Options

Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

(което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания),

за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство,

а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;

чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи;

между които сте и вие призвани от Исуса Христа:

до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят.

Понеже Бог, Комуто служа с духа си в благоденствието на Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си,

10 молящ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас.

11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване,

12 то ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша и моя,

13 И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас както между другите народи; но досега съм бил възпиран.

14 Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени;

15 и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.

16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника.

17 Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".

18 Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятсвуват на истината чрез неправда.

19 Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.

20 Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

21 Защото, като познаха Бога, не Го просвавиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.

22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,

23 и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на гадини.

24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на начистота, защото да се обезчестят телата им между сами тях, 25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.

26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.

27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие.

28 И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,

29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;

30 шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,

31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;

32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.

Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото,

А знам, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината.

И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?

Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?

а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,

Който ще въздаде на всеки според делата му:

вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;

а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;

скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка,

10 а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка.

11 Понеже Бог не гледа на лице.

12 Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и погинат; и които са съгрешили под закон, под закон ще бъдат съдени.

13 Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани,

14 (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,

15 по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),

16 в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие.

17 Но ако ти се наричаш юдеин, облягаш се на закон, хвалиш се с Бога,

18 знаеш Неговата воля, и разсъждаваш между различни мнения, понеже се учиш от закона:

19 ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина,

20 наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш в закона олицитворение на знанието и на истината,

21 тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?

22 Ти,който казваш да не прелюбодействуват, прелюободействуваш ли? Ти, който се гнусиш от идолите, светотатствуваш ли?

23 Ти, който се хвалиш в закона, опозоряваш ли Бога като престъпваш закона?

24 Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.

25 Понеже обрязването наистина ползува, ако изпълняваш закона; но ако си престъпник на закона, тогава твоето обрязване става необрязване.

26 И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, не ще ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване?

27 и оня, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?

28 Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта;

29 но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чията похвала не е от човеците, а от Бога.

Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването?

Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания.

Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?

Да не бъде! но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? (По човешки говоря).

Да не бъде! понеже тогава как Бог ще съди света?

Обаче, казваш ти, ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Неговата слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник?

И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим). На такива осъждането е справедливо.

Тогава що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.

10 Както е писано: 11 Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога.

12 Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един".

13 "Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят". "Аспидова отрова има под устните им"

14 "Техните уста са пълни с клевета и горест".

15 "Нозете им бързат да проливат кръв;

16 Опустошение и разорение има в пътищата им;

17 И те не знаят пътя на мира",

18 "Пред очите им няма страх от Бога".

19 А знам, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога.

20 Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха,

21 А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците,

22 сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разликат

23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

24 а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса,

25 Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, 26 за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса.

27 И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата.

28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.

29 Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е.

30 Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.

31 Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! но утвърждаваме закона.