Add parallel Print Page Options

146 (По слав. 145). Алилуя! Хвали Господа душе моя.

Ще хваля Господа докато съм жив, Ще пея хваление на моя Бог догдето съществувам.

Не уповавай на князе, Нито на човешки син, в когото няма помощ.

Излиза ли духът му, той се връща в земята си; В тоя същий ден загиват намеренията му.

Блажен оня, чиито помощник е Якововият Бог, Чиято надежда е на Господа неговия Бог,

Който направи небето и земята, Морето и всичко що е в тях, - Който пази вярност до века;

Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ ръзвързва вързаните.

Господ отваря очите на слепите; Господ изправя сгърбените; Господ люби праведните,

Господ пази чужденците; Поддържа сирачето и вдовицата; А пътят на нечестивите превръща.

10 Господ ще царува до века, Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!

147 (По слав. 146). Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, и хвалението е прилично.

Господ гради Ерусалим, Събира Израилевите заточеници.

Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.

Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.

Велик е нашият Господ, и голяма и силата Му; Разумът Му е безпределен.

Господ укрепва кротките, А нечестивите унижава до земята.

Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.

Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините;

Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат.

10 Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете.

11 Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. (По слав. 147).

12 (1)Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;

13 (2)Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.

14 (3)Установява мир в твоите предели, Насища те с най изрядната пшеница.

15 (4)Изпраща заповедтта Си по земята; Словото Му тича много бърже;

16 (5)Дава сняг като вълна, Разпръсва сланата като пепел,

17 (6)Хвърля леда си като уломъци; Пред мраза Му кой може устоя?

18 (7)Пак изпраща словото Си и ги разтопява; Прави вятъра си да духа, и водите текат.

19 (8)Възвестява словото Си на Якова, Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.

20 (9)Не е постъпил така с никой друг народ; И те не са познали съдбите Му. Алилуя!

15 Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите,

чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли;

а най-после от всички яви се на мене, като на някой изверг.

Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека защото гоних Божията църква,

10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, 11 И тъй, било че аз се трудих повече, било че те, така проповядвахме и те и аз, и вие така сте повярвали.

12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра.

15 При това, ние се намираме лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не възкресяват;

16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяря, вие сте още в греховете си.

18 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

20 Но сега Христос е бил възкесен, първият плод на починалите.

21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.

22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.

23 Но всеки на своя ред: Христос първия плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови;

24 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.

26 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,

27 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му" А когато ще е казъл, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),

28 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще покори Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

Read full chapter