Add parallel Print Page Options

103 (По слав. 102). Давидов псалом. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име.

Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй не едно от всичките Му благодеяния.

Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;

Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости;

Който насища с блага душата ти* ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.

Господ извършва правда и правосъдие. За всичките угнетявани.

Направи Моисея да позное пътищата Му, И израилтяните делата Му.

Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

Не ще изобличава винаги, Нито ще държи гняв до века.

10 Не е постъпил с нас според греховете ни, Нито е въздал нам според беззаконието ни.

11 Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта Му към ония, които Му се боят,

12 Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.

13 Както баща жали чадата си, Така Господ жали ония, които Му се боят.

14 Защото Той познава нашия състав, Помни, че ние сме пръст.

15 Дните на човека са като трева; Като полски цвят, така цъфти.

16 Защото както преминава вятърът над него, и няма го, И мястото му го не познава вече.

17 Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. И правдата Му върху внуците

18 На ония, които пазят завета Му, И помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

19 Господ е поставил престола Си на небето; И неговото царство владее над всичко.

20 Благославяйте Господа, вие ангели Негови, Мощни със сила, които изпълняват словото Му, Като слушате гласа на словото Му

21 Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.

22 Благославяйте Господа, всички Негови дела. Във всяко място на владението Му. Благославяй душе моя, Господа.

104 (По слав. 103) Благославяй, душе моя, Господа. Господи Боже мой, Ти си твърде велик С блясък и величие си облечен, -

Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, И простираш небето като завеса;

Който устрояваш високите Си обиталища над водите, Правиш облаците Своя колесница И вървиш с крилата на вятъра;

Който правиш ангелите Си силни като ветровете. И слугите Си като огнения пламък;

Който си положил земята на основата й, За да се не поклати за вечни времена.

Покрил си я с морето* като с дреха; Водите застанаха над планините.

От Твоето смъмряне те побягнаха, От гласа на гърма Ти се спуснаха на бяг

Издигаха се планините, снишаваха се долините. На мястото, което беше определил за тях.

Положил си предел на водите, за да не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята.

10 Ти си, Който изпращаш извори в доловете За да текат между планините.

11 Напояват всичките полски зверове; С тях дивите осли утоляват жаждата си:

12 При тях небесните птици обитават И пият между клончетата.

13 Ти си, Който поиш планините от високите Си обиталища, Тъй щото от плода на Твоите дела се насища земята;

14 Правиш да никне трева за добитъка, И зеленчук за потреба на човека, За да изважда храна от земята,

15 И вино, което весели сърцето на човека, И прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, И хляб, който уякчава сърцето на човека.

16 Великолепните+ дървета се наситиха, Ливанските кедри, които Господ е насадил,

17 Гдето птиците си свиват гнезда, И елхите са жилище на щърка;

18 Високите планини са на дивите кози, Канарите са прибежище на дивите зайци.

19 Той е определил луната, за да показва времената; Слънцето знае кога да залязва.

20 Спущаш тъмнина, и настава нощ, Когато всичките горски зверове се разхождат.

21 Лъвчетата реват за лов, И търсят от Бога храна.

22 Изгрее ли слънцето, те си отиват И лягат в рововете си.

23 Човек излиза на работата си И на труда си до вечерта.

24 Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките; Земята е пълна с твоите творения.

25 Ето голямото и пространно море, Гдето има безбройни пълзящи животни, Животни малки и големи.

26 Там плуват корабите; Там е и чудовището*, което си създал да играе в него.

27 Всички тия от Тебе очакват Да им дадеш на време храната.

28 Каквото им даваш те го събират; Отваряш ръката Си, и те се насищат с блага,

29 Скриеш ли лицето Си, те се смущават; Прибираш ли лъха им, те умират И връщат се в пръстта си.

30 Изпращаш ли Духа Си, те се създават; И подновяваш лицето на земята.

31 Нека трае до века славата Господна; Нека се радва в делата Си Господ,

32 Който, кога гледа на земята, тя трепери, Кога се допира до планините, те димят.

33 Ще пея Господу докато съм жив; Ще славословя моя Бог докле съществувам.

34 Да Му бъде приятно моето размишление; Аз ще се веселя в Господа.

35 Нека се довършат грешните от земята, И нечестивите да ги няма вече. Благославяй, душе моя, Господа. Алилуя.

105 (По слав. 104). Славословете Господа; призовавайте името Му; Възвестявайте между племената делата Му.

Пейте Му, славословете Го; Говорете за всичките Му чудесни дела.

Хвалете се с Неговото свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

Помнете чудесните дела, които е извършил. Знаменията Му и съдбите на устата Му,

Вие потомци на слугата Му Авраама, Чада Яковови, Негови избрани.

Той е Господ нашият Бог, Чиито съдби са по цялата земя.

Всякога помни завета Си; Словото е заповядал да стои за хиляда поколения,

Което изговори на Авраама, И клетвата, с която се закле на Исаака,

10 Която утвърди на Якова за закон, На Израиля за вечен завет.

11 Като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя За дял на наследството ви.

12 Когато те бяха още малко на брой Да! малцина и пришелци в нея,

13 И се скитаха от народ в народ, От едно царство в други люде,

14 Той не остави никого да им напакости, Дори заради тях изобличи царе,

15 Като каза: Да не докачите помазаните Ми, И да не сторите зло на пророците Ми

16 После призова глад на земята, Строши всяка подпорка от хляб.

17 Изпрати пред тях човека Иосифа, Който бе продаден като роб.

18 Стиснаха нозете му с окови; Душата му участвуваше в притискането от желязото,

19 Докато дойде време да се изпълни думата му; Защото словото Господно го изпитваше.

20 Царят прати та го развърза, - Управителят на племена, - та го освободи.

21 Постави го господар на дома си, И управител на всичкия си имот,

22 За да връзва първенците му по волята си, И да поучава старейшините му на мъдрост.

23 Тогава Израил дойде в Египет, Да! Яков се пресели в Хамовата земя;

24 Гдето Господ умножи людете Си много, И направи го по-силен от противниците им.

25 Обърна сърцето им да мразят людете Му. Да постъпват коварно със слугите Му

26 Прати слугата Си Моисея, И Аарона, когото бе избрал.

27 Които извършиха всред тях знаменията Му И чудесата Му в Хамовата земя.

28 Той изпрати тъмнина и причини мрак, Дано не се възпротивят на думите Му*.

29 Превърна водите им в кръв, И измори рибите им.

30 Земята им кипна с жаби Дори до вътрешните стаи на царете им.

31 Той рече, и дойдоха рояци мухи, И въшки по всичките им предели.

32 Даде им град вместо дъжд, И пламенен огън в земята им.

33 Порази тъй също лозята им и смоковниците им, И изпочупи всичките дървета в пределите им.

34 Рече, та дойдоха скакалци И безчислени гъсеници,

35 Които изпоядоха всичката трева по земята им; И изпоядоха плода на нивите им.

36 Порази и всичките първородни в земята им, Първака на силата на всички тях.

37 И изведе людете Си със сребро и злато; И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.

38 Развесели се Египет, когато си излязоха; Защото страх от тях бе го нападнал.

39 Разпростря облак да ги покрива. И огън да им свети нощем.

40 Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци, И с небесния хляб ги насити.

41 Разцепи канарата, и бликнаха води, Потекоха в безводните места като река.

42 Защото си припомни Своето свето обещание Към слугата Си Авраама.

43 Така изведе людете Си с веселие, Избраните Си с пеене.

44 Даде им земите на народите; И те усвоиха плода за който племената бяха се трудили.

45 За да пазят Неговите повеления, И да изпълняват законите Му. Алилуя.