Add parallel Print Page Options

Господ още говори на Моисея, казвайки:

Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, юнеца на приноса за грях, двата овена, и коша с безквасните;

и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.

И Моисей стори според както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане.

Тогава рече Моисей на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим:

Моисей, прочее, доведе Аарона и синовете му и ги изми с вода.

После го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, тури му ефода, препаса го с препаската на ефода, и го стегна с нея.

Тогава му тури нагръдника, и в нагръдника положи Урима и Тумима.

Положи и митрата на главата му, и отпреде на митрата закачи златната плочица, сиреч , светия венец, според както Господ бе заповядал на Моисея.

10 След това Моисей взе мирото за помазване, и като помаза скинията и всичко в нея, освети ги.

11 С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети.

12 Тогава от мирото за помазание изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети.

13 После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.

14 След това приведе юнеца на приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на принесения за грях юнец.

15 И закла го; и Моисей взе кръвта и с пръстта си тури я на роговете на олтара наоколо та очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара; така го освети за да направи умилостивение за него.

16 После взе всичката тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроб, и двата бъбрека с тлъстината им, и Моисей ги изгори на олтара.

17 А юнеца, кожата му, месото му, и изверженията му изгори на огън вън от стана, според както Господ бе заповядал на Моисея.

18 След това приведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.

19 И закла го; и Моисей поръси олтара наоколо с кръвта.

20 И насече овена на късове; и Моисей изгори главата, късовете, и тлъстината.

21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и Моисей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън Господу, според както Господ бе заповядал на Моисея.

22 Тогава приведе другия овен, овенът на посвещението; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.

23 И закла го; и Моисей взе от кръвта му и тури я на края на дясното ухо на Аарона, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.

24 Приведе и Аароновите синове; и Моисей тури от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка, и на палеца на дясната им нога; и с кръвта Моисей поръси олтара наоколо.

25 После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им, и дясното бедро;

26 взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло, и една кора, та ги тури на тлъстината и на дясното бедро;

27 и като тури всичкото това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, подвижи ги за движим принос пред Господа.

28 После Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание; това беше жертва чрез огън Господу.

29 Моисей взе и гредите та ги подвижи за движим принос пред Господа; това беше Моисеевия дял от овена на посвещаването, според както Господ беше заповядал на Моисея.

30 После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му, с него; така освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.

31 Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане, и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещаването, както ми биде заповядано когато Господ ми рече: Аарон и синовете му да ги ядат.

32 А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня.

33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане за седем дена, преди да са се изпълнили дните на посвещаването ви; защото през седем дена ще става посвещаването ви.

34 Според както Господ заповяда да се върши, така и е било извършено днес, за да стане умилостивение за вас.

35 И през тия седем дена да седите пред входа на шатъра за срещане, денем и нощем, та да пазите Господните заръчвания, за да не умрете; защото така ми биде заповядано.

36 И Аарон и синовете му извършиха всичко що Господ заповяда чрез Моисея.

На осмия ден Моисей повика Аарона и синовете му и Израилевите старейшини;

и рече на Аарона: Вземи си мъжко теле в принос за грях, и овен за всеизгаряне, без недостатък, та ги принеси пред Господа.

И да говориш на израилтяните, казвайки: Вземете козел в принос за грях, и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък,

и за примирителен принос юнец и овен, за да ги пожертвувате пред Господа, и хлебен принос омесен с дървено масло; защото днес ще ви се яви Господ.

И тъй, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа.

И Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите; и Господната слава ще ви се яви.

Тогава рече Моисей на Аарона: Пристъпи при олтара та принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за людете; принеси и приноса за людете и направи умилостивение за тях, според както заповяда Господ.

Аарон, прочее, пристъпи при олтара та закла телето на приноса за грях, което беше за него.

А синовете на Аарона му донесоха кръвта; и той след като натопи пръста си в кръвта и я тури върху роговете на олтара, изля кръвта в подножието на олтара;

10 а тлъстината, бъбреците, и булото на дроба от приноса за грях изгори на олтара, според както Господ беше заповядал на Моисея.

11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.

12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарона му представиха кръвта, с която поръси олтарът наоколо.

13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на олтара;

14 и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтара, върху всеизгарянето.

15 Тогава принесе приноса за людете, като взе козела на приноса за грях, който беше за людете, закла го, и го принесе за грях, както и първото.

16 И представи всеизгарянето и го принесе според наредбата.

17 Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него, и го изгори на олтара, освен утринното всеизгаряне.

18 Закла още юнеца и овена на примирителната жертва, която беше за людете; и синовете на Аарона му представиха кръвта, (с която поръси олтарът наоколо),

19 и тлъстините от юнеца, а от овена - опашката, тлъстината , която покрива вътрешностите , бъбреците и булото на дроба;

20 и като туриха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху олтара.

21 А гърдите и дясното бедро подвижи Аарон за движим принос пред Господа, според както Моисей беше заповядал.

22 Тогава Аарон подигна ръцете си към людете и ги благослови; и, както беше вече принесъл приноса за грях, всеизгарянето, и примирителните приноси, слезе.

23 И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха людете; и Господната слава се яви на всичките люде.

24 И огън излезе от пред Господа и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и като видяха това, всичките люде издадоха силен вик и паднаха на лице.

10 А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си, и като туриха в тях огън и на него туриха темян, принесоха чужд огън пред Господа, - нещо което им беше запретил.

За това огън излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа.

Тогава рече Моисей на Аарона: Това е, което говори Господ, като каза: Аз ще се осветя в ония, които се приближават при Мене, и ще се прославя пред всичките люде. А Аарон мълчеше.

И Моисей повика Мисаила и Елисафана, синовете на Аароновия стрика Озиил и рече им: Пристъпете, вдигнете братята си отпред светилището и изнесете ги вън от стана.

Те, прочее, пристъпиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, според както рече Моисей.

Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му Елеазара и Итамара: Главите си да не откриете, и дрехите си да не раздерете, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; но за изгарянето, което подклади Господ, нека плачат братята ви, целият Израилев дом.

И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете; защото мирото за Господното помазване е на вас. И те направиха според както каза Моисей.

След това Господ говори на Аарона, казвайки:

Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртни питиета, ни ти ни синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения,

10 както за да разпознавате между свето и мръсно и между нечисто и чисто,

11 така и за да учите израилтяните всичките повеления, които Господ им е говорил чрез Моисея.

12 После Моисей каза на Аарона и на останалите му синове Елеазара и Итамара: Вземете хлебния принос, който е останал от Господните чрез огън жертви, и яжте го безквасен при олтара, защото е пресвет,

13 и трябва да го ядете на свето място; понеже това е твоето право и правото на синовете ти от Господните чрез огън жертви; защото така ми биде заповядано.

14 Също и гърдите на движимия принос и бедрото този за издигане трябва да ядете на чисто място, ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото това е дадено като твое право и право на синовете ти от жертвите на примирителните приноси на израилтяните.

15 Бедрото на приноса за издигане и гърдите на движимия да донасят заедно с жертвите чрез огън на тлъстината, за да ги подвижат за движим принос пред Господа; и ще бъде твое вечно право и право на синовете ти с тебе, според както заповяда Господ.

16 И Моисей търсеше грижливо козела на приноса за грях, но ето че беше изгорен; за това той се разгневи на Елеазара и Итамара, Аароновите останали синове, и рече:

17 Защо не ядохте приноса за грях на светото място, тъй като е пресвето, и ви е дадено за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за тях пред Господа?

18 Ето, кръвта му не се внесе вътре в светилището. Трябваше непременно да го ядете в светилището, както заповядах.

19 Но Аарон каза на Моисея: Ето, те принесоха днес приноса си за грях и всеизгарянето си пред Господа; и, като ми се случиха такива работи, ако бях ял днес приноса за грях, щеше ли да се види угодно на Господа?

20 И като чу това Моисей видя му се задоволително.