Add parallel Print Page Options

22 Господ говори още на Моисея, казвайки:

Речи на Аарона и на синовете му, кога да се въздържат от светите приноси , които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свето Име. Аз съм Господ.

Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си, и пристъпи до светите приноси , които израилтяните посвещават Господу, тоя човек ще се изтреби от пред Мене. Аз съм Господ.

Който от Аароновото потомство е прокажен, или има течение, да не яде от светите неща, догде се очисти. И който се допре до какво да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, из когото излиза съвъкупително семе,

или който се допре до каквото да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото можа да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,

оня човек, който се допре до кое да е от такива, ще бъде нечист до вечерта, и да не яде от светите неща догдето не окъпе тялото си във вода.

Когато залезе слънцето ще бъде нечист, и подир това нека яде от светите неща, защото това му е храната.

Мърша или звероразкъсано да не яде, за да се не оскверни от тях. Аз съм Господ.

Да пазят, прочее, заръчването Ми, за да ни си навлекат грях и умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ, Който ги освещавам.

10 Ни един чужденец да не яде от светите неща: гост на свещеника ако е, или наемник, пак да не яде от светите неща.

11 Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и оня, който се е родил у дома му; те могат да ядат от хляба му.

12 Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от светите неща.

13 Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дам, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никоя чужденец да не яде от него.

14 И ако някой от незнание яде нещо свето, тогава да даде на свещеника равното на светото нещо и да му притури петата му част.

15 Свещениците да се не отнасят със светите неща, които израилтяните принасят Господу, като с просто нещо,

16 за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните свети неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

17 Господ още говори на Моисея, казвайки.

18 Говори на Аарона, на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Всеки човек от Израилевия дом, или от чужденците в Израиля, който принесе принос срещу какви да са обреци, или като какви да са доброволни приноси, които принасят Господу за всеизгаряне,

19 за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овците, или от козите.

20 Нищо с недостатък да не принасяте, защото не ще ви бъде прието.

21 Който, за изпълнение на обрек, или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея.

22 Животно сляпо, или със строшена или изкълчена част, или което има оток, суха краста, или лишаи, такива да не принасяте Господу, нито да правите от тях жертва Господу чрез огън на олтара.

23 Но юнец или овце с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос: обаче срещу обрек не ще бъде приет.

24 Животно превито, или със смазани или изтръгнати мъди, или скопено да не принасяте Господу, нито да правите така в земята си.

25 Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тия за храна на вашия Бог, защото разтление има в тях, недостатък има в тях; не ще ви бъдат приети.

26 Господ още говори на Моисея, казвайки:

27 Когато се роди теле, или агне, или яре, тогава нека бъде седем дена с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен чрез огън принос Господу.

28 А крава или овца да не заколите в един ден с малкото й.

29 И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета.

30 В същия ден да се изяде; да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ.

31 И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ.

32 И да не осквернявате Моето Име; но Аз ще съм осветен между израилтяните. Аз съм Господ, Който ви освещавам,

33 Който ви изведох из Египетската земя, за да бъда вашият Бог, Аз съм Иеова.

23 Господ още говори на Моисея, казвайки:

Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници, са следните:

Шест дена да се работи; а на седмия ден е събота за тържествена почивка, за свето събрание: в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу.

Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им:

В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна;

и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове.

На първия ден да имате свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

И седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу; на седмия ден е свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

Господ говори още на Моисея, казвайки:

10 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си;

11 и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.

12 И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;

13 и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино.

14 А хляб или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

15 От другия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици;

16 до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.

17 Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господу.

18 И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, един юнец и два овена; да бъдат всеизгаряне Господу заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание Господу.

19 Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва.

20 И свещеникът да ги подвижи заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; та да бъдат свети Господу за свещеника.

21 И на седмия ден да свикате свето събрание и никаква слугинска работа да не вършите: това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

22 И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си, и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ вашият Бог.

23 Господ още говори на Моисея, казвайки:

24 Говори на израилтяните, като речеш: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свето събрание.

25 В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън Господу.

26 Господ говори още на Моисея, казвайки:

27 Дасетият ден на тоя седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън Господу.

28 Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог.

29 Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людете си.

30 И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, тоя човек ще изтребя изсред людете му.

31 Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.

32 Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

33 Господ говори още на Моисея, казвайки:

34 Говори на израилтяните, като речеш: От петнадесетия ден на тоя месец да пазите за седем дена Господния празник на скинопигията.

35 На първия ден да има свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

36 Седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на осмия ден да имате свето събрание и да принесете жертва чрез огън Господу: това е тържествено събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

37 Тия са Господните празници, в които да свиквате свети събрания, за да принасяте жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния,, всяко на определения му ден,

38 освен Господните съботи, и освен всичките обреци, и освен всичките доброволни приноси които давате Господу.

39 А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник седем дена; първият ден да бъде тържествена почивка, и осмият ден тържествена почивка.

40 И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дена да се веселите пред Господа вашия Бог.

41 Да празнувате тоя празник за Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате.

42 В колиби да седите седем дена; всички туземци израилтяни да седят в колиби,

43 за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

44 И тъй, Моисей обяви Господните празници на израилтяните.