Add parallel Print Page Options

14 Господ говори още на Моисея, казвайки:

Ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника;

и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата,

тогава свещеникът да заповяда да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп;

и свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода.

После да вземе живото птиче, кедровото дърво, червената вълна и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над текущата вода птиче;

и седем пъти да поръси очищаемия от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живото птиче на полето.

Тогава очищаемия да изпере дрехите си, да обръсне всичката си коса и да се окъпе във вода и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дена.

И на седмия ден да да обръсне всичката коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне, и за изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист.

10 А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък, и едно едногодишно женско агне, и три десети от ефа чисто брашно за хлебен принос омесен с дървено масло, и един лог дървено масло;

11 и свещеникът, който го очиства, да представи очищаемия и тия неща пред Господа на входа на шатъра за срещане.

12 Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за престъпление, и лога дървено масло, и да ги подвижи за движим принос пред Господа;

13 и да заколи агнето на мястото, гдето колят приноса за грях и всеизгарянето, на свето място; защото приносът за престъпление, както и приносът за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвет.

14 После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление, и свещеникът да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.

15 След това, свещеникът да вземе от лога дървено масло и да го излее в дланта на лявата си ръка;

16 и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което има в лявата си длан, и с пръста си седем пъти да поръси от маслото пред Господа;

17 и от останалото масло, което има в дланта си, свещеникът да тури края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога, върху кръвта на приноса за престъпление;

18 а останалото масло, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа.

19 Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му и после да заколи и всеизгарянето;

20 и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара; така да направи свещеникът умилостивение за него и ще бъде чист.

21 Но ако очищаемият е сиромах та не му стига ръка, то нека вземе едно мъжко агне в движим принос за престъпление, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос, и един лог дървено масло,

22 и две гургулици или две гълъбчета, както би намерил; едното да бъде принос за грях, а другото всеизгаряне;

23 и на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане пред Господа.

24 Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за престъпление и лога дървено масло, и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа;

25 и да заколи агнето на приноса за престъпление и свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога.

26 След това, свещеникът да излее от дървеното масло в дланта на лявата си ръка;

27 и от маслото, което има в лявата си ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа;

28 и свещеникът да тури от маслото, което има в дланта си, на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога, на туй място, гдето е кръвта от приноса за престъпление;

29 а останалото от маслото, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, за да извърши умилостивение за него пред Господа.

30 После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, каквото би намерил;

31 каквото би намерил: едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне, заедно с хлебния принос; така да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа.

32 Това е законът за онзи, който има рана от проказа, и не му стига ръка да достави всичко за очистването си.

33 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:

34 Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и туря зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате,

35 тогава оня, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника, като каже: Струва ми се, че има язва в къщата.

36 И свещеникът, преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда да изпразнят къщата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата.

37 Като разгледа заразата, ако язвата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоко от повърхността на стената,

38 тогава свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дена.

39 А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа; и, ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата,

40 тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е язвата и да ги хвърлят вън от града на нечисто място;

41 и да накара да остържат къщата навсякъде извътре и да изхвърлят остърганата вар вън от града на нечисто място;

42 и да вземат други камъни, които да вложат вместо ония камъни, и да вземат друга вар и да измажат къщата.

43 Но ако пак дойде заразата и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата и я измажат,

44 тогава свещеникът да влезе и да прегледа: ако се е разпростряла язвата в къщата; тя е нечиста.

45 Нека съборят къщата, камъните й, дърветата й и всичката вар на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто място.

46 При това, който влезе в къщата през цялото време, през което тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта.

47 А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си.

48 Но, ако влезе свещеникът та прегледа, и, ето язвата в къщата не се е разпростряла след измазването и, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото язвата е изцеляла.

49 А за очистването на къщата нека вземе две птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп;

50 и да заколи едното птиче в пръстен съд над текуща вода;

51 да вземе кедровото дърво, исопа, червената вълна и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в текущата вода, и да поръси къщата седем пъти.

52 Така да очисти къщата с кръвта на птичето, с текущата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената вълна .

53 А да пусне живото птиче вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата, и тя ще бъде чиста.

54 Това е законът за всяка рана от проказа и от кел,

55 и за проказа на дреха и на къща,

56 и за оток, за краста и за лъскави петна,

57 за да учи, кога е нещо нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата.

15 Господ говори още на Моисея и на Аарона, казвайки:

Говорете на израилтяните, като им кажете: Ако човек има течение из тялото си, той е нечист поради течението си.

Нечистотата му в течението му е тая: или има течение от тялото му, или се е спряло течението в тялото му; това е неговата нечистота.

Всяка постелка, на която лежи оня, който има течението, ще бъде нечиста; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто.

Също и който се допре до постелката му трябва да изпере дрехите си и да се окъпе с вода и ще бъде нечист до вечерта;

и който седне на нещо, върху което е седял оня, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе с вода, и ще бъде нечист до вечерта.

И който се допре до тялото на онзи, който име течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

Оня, който има течението, ако плюе върху чистия, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и да бъде нечист до вечерта.

И всяко седло, на което би седнал оня, който има течението, ще бъде нечисто.

10 И който се допре до какво да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

11 И ако оня, който име течението, се допре до някого, без да е умил ръцете си с вода, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще е нечист до вечерта.

12 И пръстният съд, до който се допрял, оня, който има течението, да се строши; а всеки дървен съд да се измие с вода.

13 А когато се очисти от течението си оня, който име течение, тогава за очистването си да си изброи седем дена и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в текуща вода и ще бъде чист.

14 И на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, та да ги даде на свещеника;

15 и свещеникът да ги принесе, едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа поради течението му.

16 Оня човек, от когото излезе съвъкупително семе, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта.

17 Всяка дреха и всяка кожа, на която се намира съвъкупително семе, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта.

18 А и жената, с която се е съвъкупил мъж, и тя и той да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 Оная жена, който име течение, и течението от тялото й е кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.

20 Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто; също и всяко нещо, на което е седнала, ще бъде нечисто.

21 И всеки, който се допре до постелката й, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.

22 И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седнала, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.

23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала, и той се допре до това нещо , ще бъде нечист до вечерта.

24 А ако някой легне с нея, и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист седем дена; и всяка постелка, на която той би легнал, ще бъде нечиста.

25 Ако някоя жена има кръвотечение за много дни, не във времето на нечистотата си, или ако има течение за по-дълго от обикновеното време на нечистотата си, то през всичките дни, когато тече нечистотата й, тя ще бъде както през дните на обикновената си нечистота; тя е нечиста.

26 Всяка постелка, на който лежи през цялото време на течението й, ще бъде както постелката, на която лежи в обикновената си нечистота; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както с нечистотата на обикновената й нечистота.

27 Всеки, който се допре до тия неща, ще бъде нечист; нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и да бъде нечист до вечерта.

28 Но ако тя се очисти от течението си, тогава да си изброи седем дена, и след тях ще бъде чиста.

29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да ги донесе при свещеника при входа на шатъра за срещане;

30 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за нея пред Господа поради течението на нечистотата й.

31 Така да отлъчите израилтяните от нечистотите им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е всред тях.

32 Това е законът за онзи, който име течение, и за онзи, от когото излезе съвъкупително семе и се осквернява чрез него,

33 и за оная, която е болна от кръвотечението си, и за човека който име течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с оная, която е нечиста.