Add parallel Print Page Options

Павел, с божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;

като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си,

в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

която е направил да доставя нам изобълно всяка мъдрост и разумение,

като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си,

10 за да се приложи когато се изпълнят времената, сиреч, да се събере в Христа всичко 11 в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля,

12 тъй щото, да бъдем за похвала на неговата слава ние, които отнапред се надяехме на Христа,

13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч благовестието на нашето спасение, 14 който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, 15 Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии,

16 непрестанно благодаря Богу за вас и ви опоменавам в молитвите си,

17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете,

18 и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите 20 с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, от което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко в църквата,

23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, който изпълнява всичко във всички.

И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,

в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;

между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),

и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;

за да показва през идните векове премногото богатства на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога;

не чрез дела, за да се не похвали никой.

10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,

12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света.

13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близу чрез кръвта на Христа.

14 Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги отделяше,

15 като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,

16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

17 И като дойде, благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близу;

18 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.

19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство:

20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно сглобено расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа на Божие обиталище

Затова аз, Павел, затворник на Исуса Христа заради вас езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,

че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,

от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна)

която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,

а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричасници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,

на което станах служител според Божията благодат, На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;

и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,

10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

11 според превечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;

12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, 14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],

15 от Когото носи името всеки род на небесата и на земята,

16 да ви даде според богатствата на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта

18 да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,

19 и да повикате Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.