A A A A A
Bible Book List

Откровение 1-3 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а <Христос> прати та <го> яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,

и от Исуса Христа, <който е> верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

<и Който> ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него <да бъде> слава и господство във вечни векове. Амин.

Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Аз Иоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса [Христа], бях на острова, наречен Патмос, за Божието слово и свидетелството за Исуса [Христа].

10 В Господния ден бях в <изстъпление чрез> Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:

11 Каквото виждаш напиши на книга, и прати <го> до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

12 И обърнах се да видя Този {Гръцки: Гласът.}, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

13 и всред светилниците <видях> Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

14 а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

15 и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му <беше> като на много води;

16 и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му <светеше>, както свети слънцето в силата си.

17 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

18 бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

19 Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,

20 тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.

До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;

Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;

и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил.

Но имам <това> против тебе, че си оставил първата си любов.

И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.

Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя,

Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.

До ангела на смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя.

Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но <пак> си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.

10 Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

11 Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.

12 До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Тоя, Който има двуострия меч:

13 Зная, где живееш, <там> гдето е престолът на сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето живее сатана.

14 Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудствуват.

15 Така също имаш и ти някои, които държат, подобно <на ония>, учението на николаитите.

16 Затова покай се; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, <който излиза> от устата Ми.

17 Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.

18 До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък, и Чиито нозе приличат на лъскава мед:

19 Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите.

20 Но имам против тебе <това>, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.

21 И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си.

22 Ето, Аз скоро ще я тръшна на <болно> легло: и< ще туря> в голяма скръб ония, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните <с тях> дела.

23 И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му.

24 А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи (както <те ги> наричат) на сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар;

25 но дръжте онова, което имате, докле дойда.

26 И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела <чисти като> Моите, ще дам власт над народите, -

27 (и той "Ще ги управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски съдове", -) както и Аз получих от Отца Си.

28 И ще му дам зорницата.

29 Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

До ангела на сардикийската църква пиши: Това казва Оня, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив но си мъртъв.

Бодърствувай и закрепи останалото, което е било близо до умиране; защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя Бог.

Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази <го> и покай се. И тъй, ако не бодърствуваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе.

Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели <дрехи> защото са достойни.

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.

Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.

Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки <само> малко сила, <пак> си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми.

Ето, давам <ти> някои от ония, <които са> от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат, - ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих.

10 Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

11 [Ето] ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца.

12 Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, <и името на града на Моя Бог>, {В изданието от 1940 г. тези думи липсват} новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; <ще напиша> и Моето ново име.

13 Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

14 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на <всичко, което> Бог е създал.

15 Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл.

16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.

17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол,

18 то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.

19 Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш.

20 Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

21 На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.

22 Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes