A A A A A
Bible Book List

Числа 3-4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.

Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.

А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.

И Господ говори на Моисея, казвайки:

Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.

Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.

И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.

И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.

10 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.

11 Господ още говори на Моисея, казвайки:

12 Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.

13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

14 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:

15 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.

16 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.

17 А синовете на Леви {Печатна грешка в изданието от 1940 г. Трябва да бъде "Левий".}, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.

18 И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей;

19 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

20 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.

21 От Гирсона <произлезе> семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.

22 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.

23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.

24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,

26 дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.

27 От Каата <произлезе> семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците.

28 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.

29 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.

30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.

31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.

32 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.

33 От Мерария <произлезе> семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.

34 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.

35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.

36 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,

37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.

38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви.

39 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

40 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.

41 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.

42 И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;

43 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.

44 Господ говори още на Моисея, казвайки:

45 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.

46 А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,

47 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);

48 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.

49 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените <чрез размяна> с левитите;

50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет <сикли> според сикъла на светилището.

51 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.

И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

Измежду левийците преброй каатците по семействата им, по бащините им домове,

от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в отреда да вършат работа в шатъра за срещане.

Ето, службата на каатците в шатъра за срещане <ще бъде около> пресветите неща:

когато се дига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закривалната завеса, ще закрият с нея ковчега <за плочите> на свидетелството,

и ще турят на него покрив от язовски {Или, делфинови. <И така и в следните стихове.>} кожи, а отгоре ще разпрострат плат цял от синьо и ще проврат върлините му.

Върху трапезата на присътствените хлябове ще разпрострат син плат, на който ще турят блюдата, темянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея;

и върху тях ще разпрострат червен плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините й.

После ще вземат син плат и ще покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които си служат около него;

10 и ще турят него и всичките му прибори вътре в покрив от язовски кожи и ще го окачат на лост.

11 А върху златния олтар ще разпрострат син плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.

12 Ще вземат и всичките му служебни прибори, с които служат в светото място, и ще ги турят в син плат, ще ги покрият с покрив от язовски кожи и ще ги окачат на лост.

13 Тогава, като очистят пепелта от олтара, ще разпрострат на него морав плат,

14 и ще положат на него всичките му прибори, с които си служат около него, - въглениците, вилиците, лопатите и легените, всичките прибори на олтара, - и ще разпрострат върху него покрив от язовски кожи и ще проврат върлините му.

15 И като свършат Аарон и синовете му с покриването на светите вещи и всичките свети прибори, когато трябва да се дига станът, тогава да пристъпват каатците; за да ги носят: но да се не докосват до светите неща, за да не умрат. Тия неща от шатъра за срещане ще носят каатците.

16 И Елеазар, син на свещеника Аарона, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния темян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване, - надзор над цялата скиния и над всичките неща, които са в нея, - над светилището и принадлежностите му.

17 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:

18 Да не изтребите измежду левитите племето на семействата на Каатовците;

19 но, за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват при пресветите неща, правете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всекиго на службата му и на товара му;

20 но те да не влизат да видят светите неща ни за минутка, за да не умрат.

21 Господ говори на Моисея, казвайки:

22 Така също преброй гирсонците по бащините им домове, по семействата им;

23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш, всички, които влизат в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

24 Ето службата на семействата на гирсонците при слугуването им и при носенето им <на товари>:

25 ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и закривката на входа на шатъра за срещане,

26 и дворните завеси, закривката на вратата при входа на двора, който е около скинията и олтара, въжата им, всичките прибори за службата им и каквото е потребно за тия неща; така те ще слугуват.

27 Всичкото служене на Гирсоновците, относно всичкото им <носене на> товари и всичкото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарона и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.

28 Това е службата на семействата на Гирсоновците в шатъра за срещане; и заръчаното на тях ще бъде под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

29 Ще преброиш и мерарийците по семействата им, по бащините им домове;

30 от тридесет години и нагоре до петдесет години ще ги преброиш, всички, които влизат в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

31 И ето нещата, които са длъжни да носят през всичкото си слугуване в шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й

32 и стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжата им, заедно с всичките им прибори и всичко що им принадлежи; и да определяте по име вещите, които те са длъжни да носят.

33 Това е службата на семействата на мерарийците във всичкото им слугуване в шатъра за срещане, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

34 И тъй, Моисей и Аарон и първенците на обществото преброиха Каатовците по семействата им и по бащините им домове,

35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане;

36 и преброените от тях по семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет души.

37 Тия са преброените от семействата на Каатовците, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха, според както Господ заповяда чрез Моисея.

38 А преброените от гирсонците по семействата си и по бащините си домове,

39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане,

40 преброените от тях по семействата им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестстотин и тридесет души.

41 Тия са преброените от семействата на гирсонците, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха по Господното повеление.

42 А преброените от семейството на мерарийците по семействата им, по бащините им домове,

43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда да слугуват в шатъра за срещане,

44 преброените от тях по семействата им бяха три хиляди и двеста души.

45 Тия са преброените от семействата на мерарийците, които Моисей и Аарон преброиха, според както Господ заповяда чрез Моисея.

46 Всички, които бяха преброени от левитите, които Моисей и Аарон и Израилевите първенци преброиха, по семействата им и по бащините им домове,

47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари,

48 ония от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет души.

49 Преброиха се, според както Господ заповяда чрез Моисея, всеки според службата си и според товара си. Така се преброиха от него, според както Господ заповяда на Моисея.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes