A A A A A
Bible Book List

Матей 23-24 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

23 Тогава Исус продума на народа и на учениците Си казвайки:

На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите;

затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.

Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат.

Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си {Напомнителки на Божия закон.}, и правят големи полите <на дрехите си>,

и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите,

и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: учители.

Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.

И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.

10 Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос.

11 А по-големият между вас нека ви бъде служител.

12 Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.

13 Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.

14 [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане].

15 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.

16 Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се.

17 Безумни и слепи! че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото?

18 <Казвате> още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.

19 [Безумни и] слепи! че кое е по-голямо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара?

20 Прочее, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко що е върху него.

21 И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него.

22 И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.

23 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.

24 Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате.

25 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.

26 Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.

27 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.

28 Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

29 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате:

30 Ние, ако бяхме <живели> в дните на бащите си, не бихме съучаствували с тях <в проливане> кръвта на пророците.

31 Така щото свидетелствувате против себе си, че сте синове на ония, които избиха пророците.

32 Допълнете и вие, <прочее>, мярката на бащите си.

33 Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?

34 Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град;

35 за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара.

36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение.

37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!

38 Ето, вашият дом се оставя пуст.

39 Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господното име.

24 И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.

А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв <ще бъде> белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?

Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;

защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.

И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже <тия неща> трябва да станат; но това още не е свършекът.

Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

Но всичко това ще бъде< само> начало на страдания,

Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.

10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.

14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

15 Затова, когато видите мерзостта, която <докарва> запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),

16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;

17 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;

18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.

19 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!

20 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;

21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.

22 И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.

23 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;

24 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

25 Ето предсказах ви.

26 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте;< или:> Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

28 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.

33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

37 И като <бяха> Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,

39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.

41 Две жени <ще> мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.

42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.

44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?

46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48 Но, ако оня слуга е зъл {Гръцки: Оня зъл слуга каже.}, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

49 и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,

50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не <го> очаква, и в час, когато не знае,

51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes