A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 44-45 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

44 Тогава Той ме върна по пътя на външната порта на светилището, която гледа към изток; и тя бе затворена.

И Господ ми рече: Тая порта ще бъде затворена, няма да се отвори, и никой човек да не влезе през нея; защото Господ Израилевият Бог е влязъл през нея; затова тя ще бъде затворена.

А князът, който като княз ще седне в нея за да яде хляб пред Господа, той ще влезе през пътя на преддверието на <тая> порта, и през същия път ще излезе.

Тогава ме заведе по пътя на северната порта срещу дома; и като погледнах, ето, Господният дом бе пълен с Господната слава; и паднах на лицето си.

И Господ ми рече: Сине човешки, внимавай в сърцето си, погледни с очите си и чуй с ушите си всичко, което ти казвам за всичките наредби на Господния дом, и за всичките му закони; и забележи добре входа на дома, с всичките изходи и светилището.

И кажи на бунтовниците, <сиреч>, на Израилевия дом: Така казва Господ Иеова: Доме Израилев, нека ви са доволно всичките мерзости, които извършихте,

дето въведохте инородци, с необрязано сърце и необрязана плът, да бъдат в светилището Ми та да го мърсят, дори в Моя дом, и дето, когато принасяте хляба Ми, тлъстината и кръвта, престъпихте завета Ми, в прибавка на всичките ви <други> мерзости.

И не сте изпълнили службата на светите Ми неща, но сте поставили за себе си стражари над службата в светилището Ми.

Така казва Господ Иеова: От всичките инородци, които са между израилтяните, никой инородец с необрязано сърце и необрязана плът да не влиза в светилището Ми.

10 Но и левитите, които се отдалечиха от Мене, когато заблуждаваше Израил, който заблуди от Мене и отиде след идолите си, те ще носят беззаконието си.

11 Но пак, те ще бъдат служители в светилището Ми, да надзирават върху портите на дома и да служат в дома; те ще колят всеизгарянията и жертвите на людете, и те ще стоят пред тях за да им слугуват.

12 Понеже им слугуваха пред идолите им, и станаха спънка за <увличане> Израилевия дом в беззаконие, затова Аз дигнах ръката Си против тях, казва Господ Иеова; и те ще носят беззаконието си.

13 И няма да се приближат при Мене за да Ми свещенодействуват, нито да се приближават при нищо от светите неща, <нито> при пресветите; но ще носят срама си и мерзостите, които извършиха.

14 Обаче, ще ги поставя стражари над службата на дома за всичката му прислуга, и за всичко, което ще се върши в него.

15 А левитските свещеници, Садоковите потомци, които извършваха службата на светилището Ми, когато израилтяните заблуждаваха от Мене, те нека се приближават при Мене за да Ми служат, и нека стоят пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта, казва Господ Иеова.

16 Те нека влизат в светилището Ми, и те нека се приближават при трапезата за да Ми служат, и те нека извършват службата Ми.

17 И когато влизат в портите на вътрешния двор нека обличат ленени дрехи; да няма нищо вълнено на тях, докато служат в портите на вътрешния двор и в дома.

18 Нека имат ленени гъжви на главите си, нека имат и ленени гащи на кръста си; да не опасват нищо, което причинява пот.

19 А когато излизат във външния двор, във външния двор към людете, нека събличат дрехите, с които са служили, и като ги слагат в светите стаи нека обличат други дрехи, за да не освещават людете с одеждите си.

20 И да не бръснат главите си, нито да оставят космите си да растат, но само да стрижат главите си.

21 И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор.

22 И да не си вземе за жена вдовица или напусната! но да вземат девица от рода на Израилевия дом, или вдовица овдовяла от свещеник.

23 И нека учат людете Ми да различават между свето и несвето, и нека ги упътват да разпознават нечисто от чисто.

24 И в препирните те нека стоят да съдят; според Моите съдби нека ги съдят; и нека пазят законите Ми и повеленията Ми във всичките Ми определени празници; и нека освещават съботите Ми.

25 Да не се допират при мъртъв човек та да се осквернят; обаче за баща или за майка, за син или за дъщеря, за брат или за неженена сестра, <за тях> бива да се оскверняват.

26 А след като се очисти <оскверненият> и му минат {Еврейски: Се броят.} седем дни,

27 <тогава> в деня когато влиза в светилището, във вътрешния двор за да служи в светилището, нека принася приноса си за грях, казва Господ Иеова.

28 А колкото за наследството им, Аз съм наследството им; да не им давате притежание в Израиля, <защото> Аз съм притежанието им.

29 Нека ядат хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; и всяко обречено нещо в Израиля да бъде тяхно.

30 И първаците от всичките първи рожби от всичко, и всеки принос от всичко, от всичките <видове> на вашите приноси, да бъдат на свещениците; тоже да давате на свещеника първака от тестото си, за да почива благословение на домовете ви.

31 Свещениците да не ядат никаква мърша или разкъсано от звяр, било птица или животно.

45 При това, когато делите земята с жребие за наследство, отделете свет дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде дължина от двадесет и пет хиляди <тръстики>, а широчината му десет хиляди; целият му предел да бъде свет околовръст.

От тоя <дял> да се определи за светилището <място> петстотин <тръстики дълго> и петстотин <широко>, четвъртито наоколо, и петдесет лакти за предместието около него.

И тъй според тая мярка да отмериш <място> двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището, пресветото <място>.

Това да бъде свет дял от <Израилевата> земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават да служат Господу; нека им бъде място за къщи, и свето място за светилището.

И левитите да имат за себе си, като служителите на дома, <едно място> двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко за свое притежание, за градове, в които да живеят {Еврейски: За двадесет стаи.}.

И за притежание на града дайте <едно място> пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свети дял; това да бъде за целия Израилев дом.

А за княза <да има дял> от двете страни на светия дял и на градското притежание, пред светия дял и пред градското притежание, от западната страна към запад, и от източната страна към изток; и дължината от западната <му> граница до източната <му> граница да бъде според <дължината на> всеки един от дяловете.

<Тоя дял> от земята да бъде негово притежание в Израил; и князете Ми да не угнетяват вече людете Ми, а да дадат <останалото от> земята на Израилевия дом според племената им.

Така казва Господ Иеова: Да ви е доволно, князе Израилеви; отдалечете насилието и грабителството, и извършвайте съдба и правда; престанете да изпъждате людете Ми <от притежанията им>, казва Господ Иеова.

10 Имайте прави везни, права ефа и прав ват.

11 Ефата и ватът нека имат същия обем, тъй щото ватът да побира една десета от кора и ефата една десета от кора; обемът им да се определя от кора.

12 И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикла, двадесет и пет сикла, и петнадесет сикла нека бъде мнаса ви.

13 Ето приносът, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор.

14 А относно правилото за дървеното масло, <от един> ват масло <принасяйте> десетата част на ват от един кор, <който е> един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер.

15 И от добре напоените Израилеви пасбища <принасяйте> и по едно агне от <всяко> стадо от двеста, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне, и за примирителен принос, за да се прави умилостивение за тях, казва Господ Иеова.

16 Всичките люде от <Израилевата> земя нека дават тоя принос на княза в Израиля.

17 А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, във <време на> всичките определени празници на Израилевия дом; тоя нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и примирителните приноси, за да прави умилостивение за Израилевия дом.

18 Така казва Господ Иеова: В първия <месец>, на първия <ден> от месеца, да вземеш юнец без недостатък, и <с него> да очистиш светилището.

19 Свещеникът нека взема от кръвта на приноса за грях, и нека я тури върху стълбовете на вратите на дома, върху четирите ъгъла на полицата на олтара, и върху стълбовете на портата на вътрешния двор.

20 Така да правиш и на седмия ден от месеца за всекиго, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.

21 В първия <месец>, на четиринадесетия ден от месеца, да ви бъде пасхата, седемдневен празник, безквасен хляб да се яде.

22 И в същия ден нека приготви князът за себе си и за всичките люде на <Израилевата> земя юнец в принос за грях.

23 И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне Господу, по седем юнеца и по седем овена без недостатък всеки ден през седемте дни, тоже и козел всеки ден в принос за грях.

24 И за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всеки юнец, и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа.

25 В седмия <месец>, на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според <определеното за> приноса за грях, за всеизгарянето, и за хлебния принос, и за дървеното масло.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes