A A A A A
Bible Book List

Даниил 10-12 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

10 В третата година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Даниила, който се нарече Валтасасар; това нещо бе истинно и <означаваше> големи бедствия; и той разбра и проумя видението.

(В онова време аз Даниил жалеех цели три седмици;

вкусен хляб не ядях, месо и вино не влизаше в устата ми, и ни веднъж не помазах себе си, догдето не се навършиха цели три седмици).

И на двадесет и четвъртия ден от първия месец, като бях при брега на голямата река, която е Тигър,

като подигнах очите си видях, и ето един човек облечен в ленени дрехи, чийто кръст бе опасан с чисто уфазко злато.

Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха на глед като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много народ.

Само аз Даниил видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението; но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият.

И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в (тлеене), та останах безсилен.

Чух, обаче, гласа на думите му; и като слушах гласа на думите му аз <паднах> на лицето си в несвяст, с лицето си към земята.

10 И, ето, ръка се допря до мене, която ме тури разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми.

11 И рече ми: Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тая дума, аз се изправих разтреперан.

12 Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти.

13 Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските царе,

14 и сега дойдох да те направя да разбереш що има да стане с людете ти в послешните дни; защото видението се отнася до далечни дни.

15 И като ми говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах ням.

16 И, ето, един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си та говорих, като рекох на оногоз, който стоеше пред мене: Господарю мой, от видението болките ми се върнаха, и не остава сила в мене.

17 Защото как може слугата на тоя мой господар да говори с тоя мой господар? понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мене.

18 Тогава пак се допря до мене <нещо> като човешки образ и ме подкрепи.

19 И рече: Не бой се, мъжо възлюбени; мир на тебе! крепи се! да! крепи се! И като ми говореше аз се подкрепих и рекох: Нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил.

20 Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия; и когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде.

21 Все пак, обаче, ще ти известя <значението> на това, което е написано в едно истинско писание, при все че няма кой да ми помага против тия <князе>, освен вашия княз Михаил.

11 А в първата година на мидянина Дария аз <Гавриил> стоях да го укрепя и уякча.

И сега ще ти явя истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях; и когато се засили чрез богатството си ще повдигне всичко против гръцкото царство.

И ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действува според волята си.

А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му, нито ще владеят над толкова над колкото той е владял; защото царството му ще се изкорени и <раздели> на други освен тях.

И южният цар ще се уякчи; но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо владичество.

И подир няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да стои, нито мишцата му; но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителят й, и оня, който я крепеше в ония времена.

Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й; и като дойде против войската ще влезе в крепостите на северния цар, ще действува против тях, и ще преодолее;

тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леяните им идоли <и> с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не <напада> северния цар.

А оня ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.

10 И синовете му ще воюват, и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат; а завръщайки се ще воюват дори до крепостта му.

11 И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка.

12 И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее.

13 Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот.

14 И в ония времена ще въстанат против южния цар; ще се подигнат и насилниците от твоите люде за да потвърдят видението; но ще паднат;

15 И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния <цар> нито отбраните му люде не <ще могат> да му противостоят, нито ще има сила да противостои.

16 Но оня, който иде против него, ще действува според волята си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна <сила>.

17 И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще му предложи справедливи условия, и ще действува <според тях>; а ще му даде <най-отбраната> дъщеря между жените за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползува.

18 После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много <от тях>; но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор; дори, при това, ще възвърне укора му върху самия него.

19 Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; но ще се препъне и падне, и няма да се намери.

20 Тогава, вместо него, ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната <част> на царството; но в малко време ще загине, и то не чрез гняв нито чрез бой.

21 И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почит, но той ще дойде във време, <когато са> спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство.

22 И със силата на потопа, ще бъдат пометени и строшени пред него, да! още и сам съюзеният <с него> военачалник.

23 И след като сключи с него съюз ще постъпва измамливо; защото ще възлезе и ще преодолее <само> с малко люде.

24 Във време, <когато са> спокойни ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му; ще раздели между тях грабеж, користи и имот; даже ще измисли хитростите си против крепостите, но <само> за време.

25 И ще подигне силата си и мъжеството си против южния цар с голяма войска; и южният цар ще се бие <с него> в битка с голяма и много силна войска; но не ще може да устои, защото ще измислят хитрости против него.

26 Да! ония, които ядат от изрядните му ястия ще го погубят; и от войската му, <макар да е многочислена> като потоп, мнозина ще паднат убити.

27 А сърцата на двамата тия царе ще бъдат <предадени> на зло, и ще говорят лъжи на същата трапеза; но това не ще успее, понеже, при все това, краят ще бъде, в определеното време.

28 Тогава ще се върне в земята си с много имот; и сърцето му ще бъде против светия завет; и като действува< по волята си>, ще се върне в земята си.

29 На определеното време той ще се върне и дойде към юг; но последният път не ще бъде като първия;

30 защото китимски {Китим: т.е., остров Кипър} кораби ще дойдат против него; по която причина той, огорчен, наново ще се разяри против светия завет, и ще действува <по волята си>; даже, като се завърне, ще се споразумее с ония, които са оставили светия завет.

31 И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната <жертва>, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.

32 И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконствуват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат <подвизи>.

33 И разумните между людете ще научат мнозина; при все това, ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване, <много> дни.

34 А когато паднат, ще им се достави малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства.

35 Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, та да се очистят и да се избелят, до края на времето; защото и то ще <стане> в определеното време.

36 И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.

37 И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените <богиня>, нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички <тях>.

38 А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.

39 С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята <между тях> срещу заплата.

40 И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине.

41 Ще влезе и в славната земя, и много <страни> ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният <град> на амонците.

42 Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да избегне.

43 Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните <ще бъдат заставени> да следват по стъпките му.

44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.

45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.

12 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.

Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, <когато> мнозина ще я изследват, и знанието <за нея> ще се умножава.

Тогава, като погледнах аз Даниил, ето, стояха двама други, един на брега отсам реката, и един на брега оттам реката.

И <единият> рече на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката: До кога ще се чака за края на тия чудеса?

И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половина време и, че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде.

И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това?

А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.

10 Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат.

11 И от времето, когато се премахне всегдашната <жертва>, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни.

12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни.

13 Но ти си иди догдето настане краят; и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дела си.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes