Add parallel Print Page Options

Adami, Sethi, Enoshi,

Kenani, Mahalaleeli, Jaredi,

Enoku, Methusalehu, Lameku,

Noeu, Semi, Kami dhe Jafeti.

Bijtë e Jafetit ishin Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheku dhe Tirasi.

Bijtë e Gomerit ishin Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu.

Bijtë e Javanit ishin Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi.

Bijtë e Kamit ishin Kushi, Mitsraimi, Puti dhe Kanaani.

Bijtë e Kushit ishin Seba, Havilahu, Sabtahu, Raamahu dhe Sabtekahu. Bijtë e Raamahut ishin Sheba dhe Dedani.

10 Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi tokë.

11 Mitsraimit i lindën: Ludimët, Anamimët, Lehabimët, Naftuhimët,

12 Pathrusimët, Kasluhimët (prej të cilëve dolën Filistejtë) dhe Kaftorimët.

13 Kanaanit i lindi Sidoni, i parëlinduri i tij, dhe Hethi,

14 Gebusejtë, Amorejtë, Girgasejtë,

15 Hivejtë, Arkejtë, Sinejtë,

16 Arvadejtë, Tsemarejtë dhe Hamathejtë.

17 Bijtë e Semit ishin Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami, Uzi, Huli, Getheri dhe Mesheku.

18 Arpakshadit i lindi Shelahu dhe Shelahut i lindi Eberi.

19 Eberit i lindën dy bij: njeri quhej Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda, dhe i vëllai quhej Joktan.

20 Joktanit i lindi Almodali, Shelefi, Hatsarmavethi, Jerahu,

21 Hadorami, Uzali, Diklahu,

22 Ebali, Abimaeli, Sheba,

23 Ofiri, Havilahu dhe Jobabi. Të tërë këta ishin bijtë e Joktanit.

24 Semi, Arpakshadi, Shelahu,

25 Eberi, Pelegu, Reu,

26 Serugu, Nahori, Terahu,

27 Abrami, që është Abrahami.

28 Bijtë e Abrahamit ishin Isaku dhe Ismaeli.

29 Këta janë pasardhësit e tyre: i parëlinduri i Ismaelit ishte Nebajothi; pastaj vinin Kedari, Abdeeli, Mibsami,

30 Mishma, Dumahu, Masa, Hadadi, Tema,

31 Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu. Këta ishin bijtë e Ismaelit.

32 Bijtë e Keturahës, konkubinës së Abrahamit: ajo lindi Zimramin, Jokshanin, Medanin, Madianin, Ishbakun dhe Shuahun. Bijtë e Jokshanit ishin Sheba dhe Dedani.

33 Bijtë e Madianit ishin Efahu, Eferi, Hanoku, Abidahu dhe Eldaahu. Të tërë këta ishin bijtë e Keturahut.

34 Abrahamit i lindi Isaku. Bijtë e Isakut ishin Esau dhe Izraeli.

35 Bijtë e Esaut ishin Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalami dhe Korahu.

36 Bijtë e Elifazit ishin Temani, Omari, Tsefoi, Gatami, Kenazi, Timna dhe Amaleku.

37 Bijtë e Reuelit ishin Nahathi, Zerahu, Shamahu dhe Mizahu.

38 Bijtë e Seirit ishin Lotani, Shobali, Tsibeoni, Anahu, Dishoni, Etseri dhe Dishani.

39 Bijtë e Lotanit ishin Hori dhe Hemani; Timna quhej e motra e Lotanit.

40 Bijtë e Shobalit ishin Aliani, Manahathi, Ebali, Shefi dhe Onami. Ajahu dhe Anahu ishin bij të Tsibeonit.

41 Dishoni ishte bir i Anahut. Bijtë e Dishonit ishin Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani.

42 Bijtë e Etserit ishin Bilhani, Zaavani dhe Akani. Bijtë e Dishanit ishin Utsi dhe Arani.

43 Këta janë mbretërit që mbretëruan në vendin e Edomit para se ndonjë mbret të mbretëronte mbi bijtë e Izraelit: Bela, bir i Beorit; emri i qytetit të tij ishte Dinhabah.

44 Kur vdiq Bela, në vend të tij mbretëroi Jobabi, bir i Zerahut nga Botsrahu.

45 Kur vdiq Jobabi, në vend të tij mbretëroi Hushami nga vendi i Temanitëve.

46 Kur vdiq Hushami, në vend të tij mbretëroi Hadadi, bir i Bedadit, që mundi Madianitët në fushat e Moabit; qyteti i tij quhej Avith.

47 Kur vdiq Hadadi, në vend të tij mbretëroi Samlahu nga Masre Kahu.

48 Kur vdiq Samlahu, në vend të tij mbretëroi Sauli nga Rehobothi mbi Lum.

49 Kur vdiq Sauli, në vend të tij mbretëroi Baal-Hanani, bir i Akborit.

50 Kur vdiq Baal-Hanani, në vend të tij mbretëroi Hadabi. Emri i qytetit të tij ishte Pan dhe e shoqja quhej Mehetabeel; ishte bijë e Matredit, që ishte e bija e Mezahabit.

51 Pastaj vdiq Hadabi. Krerët e Edomit ishin: shefi Timnah, shefi Avlah, shefi Jetheth,

52 shefi Oholibamah, shefi Elah, shefi Pinon,

53 shefi Kenaz, shefi Teman, shefi Mibtsar,

54 shefi Magdiel, shefi Iram. Këta ishin shefat e Edomit.

Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,

Dani, Jozefi, Beniamini, Neftali, Gadi dhe Asheri.

Bijtë e Judës ishin Eri, Onani dhe Shelahu; këta të tre i lindi e bija e Shuas, Kananeasja. Eri, i parëlinduri i Judës, ishte i keq në sytë e Zotit, i cili e bëri të vdesë.

Tamara, nusja e të birit, i lindi Peretsin dhe Zerahun. Juda pati gjithsej pesë bij.

Hetsroni dhe Hamuli ishin bijtë e Peretsit.

Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli dhe Dara ishin bijtë e Zerahut; gjithsej pesë.

I biri i Karmit, Akani, vuri në rrezik Izraelin, duke kryer një shkelje rreth gjërave të caktuara të zhdukeshin.

Ethanit i lindi Arariahu.

Bijtë që i lindën Hetsronit quheshin Jerahmeel, Ram dhe Kelubai.

10 Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nahshoni, princi i bijve të Judës;

11 Nahshonit i lindi Salma; Salmas i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi.

12 Obedit i lindi Isai.

13 Isait i lindi Eliabi, i parëlinduri i tij, Abinadabi i dyti, Shemiahu i treti,

14 Nethaneeli, i katërti, Radai i pesti,

15 Otsemi i gjashti, dhe Davidi i shtati.

16 Motrat e tyre ishin Tserujah dhe Abigail. Abishai, Joabi dhe Asaheli ishin bij të Tserujahës; gjithsej tre.

17 Abigaili lindi Amasan, atë i të cilit ishte Jetheri, Ismaeliti.

18 Kalebi, bir i Hetsronit, pati fëmijë nga gruaja e tij Azubah dhe nga Jeriotha. Bijtë e saj quheshin Jesher, Shobab dhe Ardon.

19 Pas vdekjes së Azabahut, Kalebi u martua me Efrathin që i lindi Hurin.

20 Hurit i lindi Uri dhe Urit i lindi Betsaleeli.

21 Pastaj Hetsroni hyri tek e bija e Makirit, atit të Galaadit, me të cilën që martuar kur ishte shtatëdhjetë vjeç; dhe ajo i lindi Segubin.

22 Segubit i lindi Jairi, të cilit do t’i përkisnin njëzet e tre qytete në vendin e Galaadit.

23 (Geshuri dhe Arami u morën atyre fshatrat e Jairit, Kenathin dhe fshatrat përreth, gjashëdhjetë qytete). Tërë këto ishin pronë e bijve të Makirit, atit të Galaadit.

24 Mbas vdekjes së Hetsronit në Kaleb-Efrathah, Abiah, gruaja e Hetsronit i lindi Ashurin, atin e Tekoas.

25 Bijtë e Jerahmeelit, të parëlindurit të Hetsronit, ishin Rami, i parëlinduri, Bunahu, Oreni, Otsemi dhe Ahijahu.

26 Jerahmeeli pati një grua tjetër, që quhej Atarah, që u bë nëna e Onamit.

27 Bijtë e Ramit, të parëlindurit të Jerahmeelit, qenë Maatsi, Jamini dhe Ekeri.

28 Bijtë e Onamit ishin Shamai dhe Jada. Bijtë e Shamait ishin Nadabi dhe Abishuri.

29 Gruaja e Abishurit quhej Abihail dhe i lindi Ahbanin dhe Molidin.

30 Bijtë e Nadabit ishin Seledi dhe Apaimi. Seledi vdiq pa lënë fëmijë.

31 I biri i Apaimit ishte Ishi; i biri i Ishit ishte Sheshani; i biri i Sheshanit ishte Ahlai.

32 Bijtë e Jadait, vëllait të Shamait, ishin Jetheri dhe Jonathani. Jetheri vdiq pa lënë fëmijë.

33 Pelethi dhe Zaza ishin bijtë e Jonathanit. Këta ishin bijtë e Jerahmeelit.

34 Seshani nuk pati djem por vetëm vajza. Por Seshani kishte një skllav egjiptas të quajturt Jarha.

35 Seshani e martoi të bijën me Jarhën, skllavin e tij, dhe ajo i lindi Atain.

36 Atait i lindi Nathani dhe Nathanit i lindi Zabadi.

37 Zabadit i lindi Eflali; Eflalit i lindi Obedi;

38 Obedit i lindi Jehu; Jehut i lindi Azariahu;

39 Azariahut i lindi Heletsi; Heletsit i lindi Eleasahu;

40 Eleasahut i lindi Sismai; Sismait i lindi Shallumi;

41 Shallumit i lindi Jekamiahu dhe Jekamiahut i lindi Elishama.

42 Bijtë e Kalebit, vëllait të Jerahmeelit, ishin Mesha, i parëlinduri që ishte ati i Zifit, dhe bijtë e Mareshahut, ati i Hebronit.

43 Bijtë e Hebronit ishin Korahu, Tapuahu, Rekemi dhe Shema.

44 Shemas i lindi Rahami, ati i Jorkeamit, dhe Rekemit i lindi Shamai.

45 Shamai pati si djalë Maonin, i cili ishte ati i Beth-Tsurit.

46 Efah, konkubina e Kalebit, lindi Haranin, Motsan dhe Gazezin. Haranit i lindi Gazezin.

47 Bijtë e Jahdait ishin Regemi, Jothami, Geshani, Peleti, Efahu dhe Shaafi.

48 Maakah, konkubina e Kalebit, lindi Sheberin dhe Tirhanahun.

49 Ajo lindi Shaafin, atin e Madmanahut, Shevan, atin e Makbenës dhe të Gibeut. Vajza e Kalebit quhej Aksaha.

50 Këta qenë bijtë e Kalebit: i biri i Hurit, të parëlindurit të Efratahut, Shobali, ati i Kirjath-Jearimit.

51 Salma, ati i Betlemit, dhe Harefi, ati i Beth-Gaderit.

52 Shobali, ati i Kirjath-Jearimit, pati si fëmijë: Haroehin dhe gjysmën e Memuhothit.

53 Familjet e Kirjath-Jearimit ishin Ithrejtë, Puthejtë, Sumathejtë dhe Misharaejtë; prej tyre rrjedhin Tsorathitët dhe Eshtaolitët.

54 Bijtë e Salmës ishin Betlemi dhe Netofathei, Atroth-Beth-Joabi, gjysme e Menathejve, Tsorejtë,

55 dhe familjet e shkruesve që banonin në Jabets ishin Tirathejtë, Shimeathejtë dhe Sukathejtë. Këta ishin Kenejtë që rrjedhin nga Hamathi, ati i shtëpisë së Rekabit.