A A A A A
Bible Book List

Nehemia 7 Albanian Bible (ALB)

Kur muret përfunduan dhe unë vura në vend portat, dhe derëtarët, këngëtarët dhe Levitët u caktuan në funksionet e tyre,

komandën e Jeruzalemit ia dhashë Hananit, vëllait tim, dhe Hananiahut, qeveritarit të fortesës, sepse ishte njeri besnik dhe kishte frikë nga Perëndia më tepër se shumë të tjerë.

Dhe u thashë atyre: "Portat e Jeruzalemit nuk duhet të hapen deri sa të fillojë të djegë dielli; dhe ndërsa rojet janë akoma në vendroje, portat të mbahen të mbyllura dhe me shufra. Të vendosen roje nga banorët e Jeruzalemit, disa në vendin e tyre mbi muret dhe të tjerë përpara shtëpisë së tyre".

Qyteti ishte i madh dhe i gjerë, por brenda tij kishte pak njerëz dhe nuk ndërtoheshin shtëpi.

Atëherë Perëndia im më vuri në zemër detyrën të mbledh parinë, gjyqtarët dhe popullin, për t’i regjistruar sipas gjenealogjive të tyre. Dhe gjeta regjistrin gjenealogjik të atyre që ishin kthyer nga mërgimi herën e parë dhe në të gjeta të shkruar:

Këta janë ata të krahinës që u kthyen nga robëria, ata që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, kishte internuar dhe që ishin kthyer në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij.

Këta janë ata që u kthyen me Zorobabelin, Jeshuan, Nehemian, Azarian, Raamiahun, Nahamanin, Mardokeon, Bilshanin, Misperethin, Bigvain, Nehumin dhe Banaahun. Numri i njerëzve të popullit të Izraelit:

bijtë e Paroshit, dy mijë e njëqind shtatëdhjetë e dy veta.

Bijtë e Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e dy veta.

10 Bijtë e Arahut, gjashtëqind e pesëdhjetë e dy veta.

11 Bijtë e Pahath-Moabit, bijtë e Jeshuas dhe të Joabit, dy mijë e tetëqind e tetëmbëdhjetë veta.

12 Bijtë e Elamit, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër veta.

13 Bijtë e Zatujit, tetëqind e dyzet e pesë veta.

14 Bijtë e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë veta.

15 Bijtë e Binuit, gjashtëqind e dyzet e tetë veta.

16 Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tetë veta.

17 Bijtë e Azgadit, dy mijë e treqind e njëzet e dy veta.

18 Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë veta.

19 Bijtë e Bigvait, dy mijë e gjashtëdhjetë e shtatë veta.

20 Bijtë e Adinit, gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë veta.

21 Bijtë e Aterit, nga familja e Ezekias, nëntëdhjetë e tetë veta.

22 Bijtë e Hashumit, treqind e njëzet e tetë veta.

23 Bijtë e Bezait, treqind e njëzet e katër veta.

24 Bijtë e Harifit, njëqind e dymbëdhjetë veta.

25 Bijtë e Gabaonit, nëntëdhjetë e pesë veta.

26 Burrat e Betlemit dhe të Netofahut, njëqind e tetëdhjetë e tetë veta.

27 Burrat e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë veta.

28 Burrat e Beth-Azmavethit, dyzet e dy veta.

29 Burrat e Kirjath-Jearimit, të Kefirahut dhe të Beerothit, shtatëqind e dyzet e tre veta.

30 Burrat e Ramahut dhe të Gebës, gjashtëqind e njëzet e një veta.

31 Burrat e Mikmasit, njëqind e njëzet e dy veta.

32 Burrat e Bethelit dhe të Ait, njëqind e njëzet e tre veta.

33 Burrat e një Nebos tjetër, pesëdhjetë e dy veta.

34 Bijtë e një Elami tjetër, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër veta.

35 Bijtë e Harimit, treqind e njëzet veta.

36 Bijtë e Jerikos, treqind e dyzet e pesë veta.

37 Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e një veta.

38 Bijtë e Senaahut, tre mijë e nëntëqind e tridhjetë veta.

39 Priftërinjtë: bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre veta.

40 Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy veta.

41 Bijtë e Pashurit, një mijë e dyqind e dyzet e shtatë veta.

42 Bijtë e Harimit, një mijë e shtatëmbëdhjetë veta.

43 Levitët: bijtë e Jeshuas, nga familja e Kadmielit, bijtë e Hodevahut, shtatëdhjetë e katër veta.

44 Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e dyzet e tetë veta.

45 Derëtarët: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, njëqind e tridhjetë e tetë veta.

46 Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Taboathit,

47 bijtë e Keros, bijtë e Sias, bijtë e Padonit,

48 bijtë e Lebanas, bijtë e Hagabas, bijtë e Salmait,

49 bijtë e Hananit, bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit,

50 bijtë e Reajahut, bijtë e Retsinit, bijtë e Nekodës,

51 bijtë e Gazamit, bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut,

52 bijtë e Besait, bijtë e Meunimit, bijtë e Nefishesimit,

53 bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit,

54 bijtë e Bazlithit, bijtë e Mehidas, bijtë e Harshas,

55 bijtë e Barkos, bijtë e Siseras, bijtë e Tamahut,

56 bijtë e Netsiahut, bijtë e Hatifas.

57 Bijtë e shërbëtorëve të Salomonit: bijtë e Sotait, bijtë e Soferethit, bijtë e Peridas,

58 bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit,

59 bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokerethit nga Tsebaimi, bijtë e Amonit.

60 Shuma e Nethinejve dhe bijve të shërbëtorëve të Salomonit, treqind e nëntëdhjetë e dy veta.

61 Këta janë ata që u kthyen nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerubi, nga Adoni dhe nga Imeri, dhe që nuk qenë në gjendje të përcaktonin shtëpinë e tyre atërore ose pasardhjen e tyre, për të vërtetuar që i përkisnin Izraelit;

62 bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e Nekodas, gjashtëqind e dyzet e dy veta.

63 Midis priftërinjve: bijtë e Habajahut, bijtë e Kotsit, bijtë e Barzilait; i cili ishte martuar me një nga bijat e Barzijlait, Galaaditit, dhe mori emrin e tyre.

64 Këta kërkuan listat e tyre midis atyre që ishin regjistruar në gjenealogjitë, por nuk i gjetën; prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër;

65 qeveritari i urdhëroi që të mos hanin gjëra shumë të shenjta deri sa të paraqitej një prift me Urimin dhe me Thumimin.

66 E tërë asambleja kishte gjithsej dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta,

67 përveç shërbëtorëve të tyre dhe shërbëtoreve të tyre, që ishin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë veta. Kishin gjithashtu dyqind e dyzet e pesë këngëtarë dhe këngëtare.

68 Kishin shtatëqind e tridhjetë e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka,

69 katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë.

70 Disa të parë të shtëpive atërore bënë dhurata për punën e ndërtimit. Qeveritari i dha thesarit një mijë darikë ari, pesëdhjetë kupa, pesëqind e tridhjetë rroba priftërinjsh.

71 Disa të parë të shtëpive atërore i dhanë thesarit për punën e ndërtimit njëzet mijë darikë ari dhe dy mijë mina argjendi.

72 Pjesa tjetër e popullit dha njëzet mijë darikë ari, dy mijë mina argjendi dhe gjashtëdhjetë e shtatë rroba priftërinjsh.

73 Kështu priftërinjtë, Levitët, derëtarët, këngëtarët, disa nga populli, Nethinejtë dhe tërë Izraelitët u vendosën në qytetet e tyre. Kur arriti muaji i shtatë, bijtë e Izraelit ishin në qytetet e tyre.

Nehemiah 7 New International Version (NIV)

After the wall had been rebuilt and I had set the doors in place, the gatekeepers, the musicians and the Levites were appointed. I put in charge of Jerusalem my brother Hanani, along with Hananiah the commander of the citadel, because he was a man of integrity and feared God more than most people do. I said to them, “The gates of Jerusalem are not to be opened until the sun is hot. While the gatekeepers are still on duty, have them shut the doors and bar them. Also appoint residents of Jerusalem as guards, some at their posts and some near their own houses.”

The List of the Exiles Who Returned

Now the city was large and spacious, but there were few people in it, and the houses had not yet been rebuilt. So my God put it into my heart to assemble the nobles, the officials and the common people for registration by families. I found the genealogical record of those who had been the first to return. This is what I found written there:

These are the people of the province who came up from the captivity of the exiles whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive (they returned to Jerusalem and Judah, each to his own town, in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum and Baanah):

The list of the men of Israel:

the descendants of Parosh2,172
of Shephatiah372
10 of Arah652
11 of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,818
12 of Elam1,254
13 of Zattu845
14 of Zakkai760
15 of Binnui648
16 of Bebai628
17 of Azgad2,322
18 of Adonikam667
19 of Bigvai2,067
20 of Adin655
21 of Ater (through Hezekiah)98
22 of Hashum328
23 of Bezai324
24 of Hariph112
25 of Gibeon95
26 the men of Bethlehem and Netophah188
27 of Anathoth128
28 of Beth Azmaveth42
29 of Kiriath Jearim, Kephirah and Beeroth743
30 of Ramah and Geba621
31 of Mikmash122
32 of Bethel and Ai123
33 of the other Nebo52
34 of the other Elam1,254
35 of Harim320
36 of Jericho345
37 of Lod, Hadid and Ono721
38 of Senaah3,930

39 The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)973
40 of Immer1,052
41 of Pashhur1,247
42 of Harim1,017

43 The Levites:

the descendants of Jeshua (through Kadmiel through the line of Hodaviah)74

44 The musicians:

the descendants of Asaph148

45 The gatekeepers:

the descendants of
Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita and Shobai138

46 The temple servants:

the descendants of
Ziha, Hasupha, Tabbaoth,
47 Keros, Sia, Padon,
48 Lebana, Hagaba, Shalmai,
49 Hanan, Giddel, Gahar,
50 Reaiah, Rezin, Nekoda,
51 Gazzam, Uzza, Paseah,
52 Besai, Meunim, Nephusim,
53 Bakbuk, Hakupha, Harhur,
54 Bazluth, Mehida, Harsha,
55 Barkos, Sisera, Temah,
56 Neziah and Hatipha

57 The descendants of the servants of Solomon:

the descendants of
Sotai, Sophereth, Perida,
58 Jaala, Darkon, Giddel,
59 Shephatiah, Hattil,
Pokereth-Hazzebaim and Amon
60 The temple servants and the descendants of the servants of Solomon392

61 The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

62 the descendants of
Delaiah, Tobiah and Nekoda642

63 And from among the priests:

the descendants of
Hobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

64 These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 65 The governor, therefore, ordered them not to eat any of the most sacred food until there should be a priest ministering with the Urim and Thummim.

66 The whole company numbered 42,360, 67 besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 245 male and female singers. 68 There were 736 horses, 245 mules,[a] 69 435 camels and 6,720 donkeys.

70 Some of the heads of the families contributed to the work. The governor gave to the treasury 1,000 darics[b] of gold, 50 bowls and 530 garments for priests. 71 Some of the heads of the families gave to the treasury for the work 20,000 darics[c] of gold and 2,200 minas[d] of silver. 72 The total given by the rest of the people was 20,000 darics of gold, 2,000 minas[e] of silver and 67 garments for priests.

73 The priests, the Levites, the gatekeepers, the musicians and the temple servants, along with certain of the people and the rest of the Israelites, settled in their own towns.

Ezra Reads the Law

When the seventh month came and the Israelites had settled in their towns,

Footnotes:

  1. Nehemiah 7:68 Some Hebrew manuscripts (see also Ezra 2:66); most Hebrew manuscripts do not have this verse.
  2. Nehemiah 7:70 That is, about 19 pounds or about 8.4 kilograms
  3. Nehemiah 7:71 That is, about 375 pounds or about 170 kilograms; also in verse 72
  4. Nehemiah 7:71 That is, about 1 1/3 tons or about 1.2 metric tons
  5. Nehemiah 7:72 That is, about 1 1/4 tons or about 1.1 metric tons
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes