Add parallel Print Page Options

Предвечното Слово

(A)(B)В началото[a] беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. То беше в началото у Бога. (C)Всичко беше сътворено чрез Него; и без Него не е станало нищо от онова, което е станало. (D)У Него беше животът, и животът беше светлината на човеците. И светлината свети в мрака; и мракът не я обзе.

Йоан – предтеча на Спасителя

(E)Имаше един човек на име Йоан, изпратен от Бога. (F)Той дойде за свидетелство, за да свидетелства за светлината, тъй че всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, но беше изпратен да свидетелства за светлината.

Словото се въплътява

(G)Съществуваше тази истинска светлина, която дойде в света и просветлява всеки човек[b]. 10 (H)Словото беше в света и светът бе създаден чрез Него, но светът не Го позна[c]. 11 То дойде при Своите Си, но Своите не Го приеха. 12 (I)А на онези, които Го приеха и повярваха в Неговото име, Той им даде възможност да станат Божии деца. 13 (J)Те не се родиха от кръвта на земни родители, нито от плътско желание, нито от мъжко желание, но от Бога.

14 (K)И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата Му, слава на Единородния от Отца. 15 (L)Йоан свидетелстваше за Него и гръмко възвестяваше: „Този е, за Когото казах: ‘Той идва след мене, но ме превъзхожда, понеже съществуваше преди мене’.“ 16 От Неговата Божествена пълнота всички ние получихме благодат след благодат, 17 защото Законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос. 18 (M)Никой никога не е видял Бога. Единородният Син[d], Който е у Отец[e], Той ясно Го разкри.

Свидетелство на Йоан Кръстител за Месия

19 (N)Ето това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: „Ти кой си?“ 20 (O)Той изповяда и не отказа да отговори, а заяви: „Аз не съм Христос.“ 21 (P)Тогава го попитаха: „Кой си ти? Илия ли си?“ Йоан им отговори: „Не съм.“ Пак попитаха: „Ти ли си Пророкът?“ А той отговори: „Не съм.“ 22 И го запитаха: „Кажи кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни изпратили! Какво ти казваш за себе си?“ 23 (Q)Той рече: „Аз съм гласът на викащия в пустинята: Пригответе пътя за Господа! – както е казал пророк Исаия.“

24 А питащите бяха изпратени от фарисеите. 25 И те го попитаха: „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?“ 26 Йоан им отговори: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате. 27 (R)Този е, Който идва след мене. Той ме превъзхожда[f] и аз не съм достоен да развържа ремъка на обувките Му.“ 28 Това стана във Витавара[g] отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.

Свидетелство на Йоан Предтеча при кръщаването на Иисус Христос

29 (S)На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: „Ето Божия Агнец, Който взема греха на света. 30 (T)Този е, за Когото казах: ‘След мене идва Мъж, Който ме превъзхожда, защото съществуваше преди мене.’ 31 И аз не Го знаех[h], но затова дойдох да кръщавам с вода, за да стане известен на Израил.“ 32 (U)Тогава Йоан свидетелстваше, като казваше: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб и да остава над Него. 33 (V)Аз не Го знаех, но Този, Който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече: ‘Над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, Който кръщава със Светия Дух.’ 34 И видях това и свидетелствам, че Този е Синът Божий.“

Първите апостоли

35 На следващия ден Йоан пак стоеше там с двама от учениците си. 36 И когато съгледа Иисус да минава, каза: „Ето Божия Агнец!“ 37 Двамата ученици чуха какво каза той и последваха Иисус. 38 А Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, каза им: „Какво искате?“ Те Му отговориха: „Рави“ – което значи „Учителю“ – „къде живееш?“ 39 Той им отговори: „Елате и вижте.“ Те отидоха с Него и видяха къде живее. И останаха при Него през този ден. Беше около четири часа след обяд. 40 Единият от двамата, които чуха за Иисус от Йоан и Го последваха, беше Андрей, братът на Симон Петър.

41 Той пръв[i] намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месия“, което в превод значи „Христос“. 42 (W)И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и рече: „Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа“, което значи Петър[j].

43 На другия ден Иисус пожела да отиде в Галилея. Той намери Филип и му каза: „Следвай Ме!“ 44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45 (X)Филип намери Натаниил и му каза: „Намерихме Иисус, син на Йосиф, от Назарет, за Когото Мойсей писа в Закона, а също и пророците.“ 46 (Y)А Натаниил му каза: „От Назарет може ли да произлезе нещо добро?“ Филип му отговори: „Ела и виж!“ 47 Иисус видя да идва при Него Натанаил и каза за него: „Ето един истински израилтянин, у когото няма лукавство.“ 48 Натанаил Го запита: „Откъде ме познаваш?“ Иисус отговори: „Преди да те повика Филип, Аз те видях, когато беше под смокинята.“ 49 (Z)Натанаил отговори: „Учителю, Ти си Божият Син! Ти си Израилевият Цар!“ 50 Иисус в отговор му каза: „Затова ли повярва, понеже ти казах, че те видях под смокинята? Ще видиш по-големи неща от това.“ 51 (AA)И добави: „Истината, истината ви казвам: отсега нататък[k] ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и да слизат над Сина човешки.“

Footnotes

 1. 1:1 Т.е. в началото на сътворението вече съществуваше.
 2. 1:9 Или: която просветлява всеки човек, идващ на света.
 3. 1:10 Или: прие, узна, призна.
 4. 1:18 В някои ръкописи: „Бог“.
 5. 1:18 Букв. в лоното на Отец.
 6. 1:27 В някои ръкописи липсва: „Той ме превъзхожда“.
 7. 1:28 В някои ръкописи: „Витания“.
 8. 1:31 Има се предвид: „не знаех, че е Месия.“
 9. 1:41 В някои ръкописи: „най-напред, на сутринта“.
 10. 1:42 В превод на български: „камък“.
 11. 1:51 В някои ръкописи липсва: „отсега нататък“.